Ürünler

Çalışma Hukukunda Eşitlik ve Ayrımcılık


Çalışma Hukukunda Eşitlik ve Ayrımcılık


Açıklama

KİTAP ADI 

Çalışma Hukukunda Eşitlik ve Ayrımcılık

YAZAR ADI 

Pir Ali KAYA


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları


DETAYLAR         
ISBN:
9786057858450

 
Ebat: 16,5 X 23.5
Sayfa sayısı:214
Baskı yılı: Aralık 2020

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

BİRİNCİ BÖLÜM
EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE
I.1 GENEL OLARAK EŞİTLİK İLKESİ VE EŞİTLİK İLKESİYLE İLGİLİ TARTIŞMALAR
I.1.1. EŞİTLİK KAVRAMI
I.1.2. EŞİTLİK KAVRAMININ TARİHSEL SERÜVENİ
I.1.3. EŞİTLİK - ADALET İLİŞKİSİ
I.1.4. EŞİTLİK - ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ
I.1.5. EŞİTLİK - SİYASET İLİŞKİSİ
I.1.6. EŞİTLİK - AHLAK İLİŞKİSİ
I.2. AYRIMCILIK KAVRAMI VE İLGİLİ TARTIŞMALAR
I.2.1. AYRIMCILIK KAVRAMI:
I.2.2 AYRIMCILIK TÜRLERİ:
I.2.2.1 Doğrudan Ayrımcılık
I.2.2.2 Dolaylı Ayrımcılık
I.2.2.3 Dolayısıyla Ayrımcılık
I.2.2.4 Çoklu Temelli Ayrımcılık (Kesişen Ayrımcılık)
I.2.2.5 Mağdurlaştırma
I.2.2.6 Taciz 
I.2.2.7 Olumlu Ayrımcılık
I.3. EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞININ ULUSLARARASI BELGELERDEKİ YERİ
I.3.1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KABUL ETTİĞİ BELGELERDE EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI
I.3.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde Eşitlik Ve Ayrımcılık Yasağı
I.3.1.2. Birleşmiş Milletler Kurucu Antlaşmasında Eşitlik Ve Ayrımcılık Yasağı
I.3.1.3. BM, Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesinde Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
I.3.1.4. BM, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinde Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
I.3.1.5. BM, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
I.3.2. AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ BELGELERİNDE EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI
I.3.2.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Eşitlik Ve Ayrımcılık Yasağı
I.3.2.2. Roma Antlaşması’nda Eşitlik Ve Ayrımcılık Yasağı 
I.3.2.3. Avrupa Sosyal Şartında Eşitlik 
I.3.2.4. AB Temel Haklar Şartında Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı 
I.3.3. ILO BELGELERİNDE EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI 
I.3.3.1. ILO Anayasasında Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı 
I.3.3.2. Filedelfiya Bildirgesinde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı 
I.3.3.3. Ilo’nun 100 Nolu “Aynı İş İçin Kadın Ve Erkeklere Eşit Ücret Verilmesi” Hakkındaki Sözleşmesinde Eşitlik ilkesi ve Ayrımcılık Yasağı
I.3.3.4. ILO’nun 111 Nolu İş ve Meslek Bakımından Ayrımcılığın Yasaklanması Hakkındaki Sözleşmesinde Eşitlik ilkesi ve Ayrımcılık Yasağı
I.3.3.5. ILO’nun 102 Nolu Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkındaki Sözleşmesinde Eşitlik ilkesi ve Ayrımcılık Yasağı
I.3.3.6. Ilo’nun 105 Nolu Cebri Çalıştırmanın İlgası Hakkındaki Sözleşmesinde Eşitlik ilkesi ve Ayrımcılık Yasağı 
I.4. İŞ HUKUKU’NDA EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞININ UYGULANMASI 
I.4.1. GENEL OLARAK 
I.4.2. EŞİT HAKLARA SAHİP OLMA 
I.4.3. EŞİT FIRSATLARA SAHİP OLMA 
I.4.4. EŞİT İŞLEMLERE (UYGULAMALARA) MARUZ KALMA 
I.4.5. EŞİT KÜLFETLERE KATLANMA 

İKİNCİ BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU’NDA EŞİTLİK VE AYRIMCILIK YASAĞI
II.1. GENEL OLARAK AB HUKUKU’NDA EŞİTLİK VE AYRIMCILIK YASAĞININ YERİ VE HUKUKİ DAYANAKLARI
II.2. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA EŞİTLİK KURUMLARI VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE MEKANİZMALARI 
II.2.1. EŞİTLİK KURUMLARININ OLUŞUMU 
II.2.2. AVRUPA OMBUDSMANI 
II.2.3 TEMEL HAKLAR AJANSI 
II.2.4. AYRIMCILIĞA KARŞI TOPLULUK EYLEM PROGRAMININ OLUŞTURULMASI 
II.3. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA EŞİTLİK VE AYRIMCILIK YASAĞI İLKESİNİN UYGULANMASI 
II.3.1. İŞ VE MESLEK EDİNMEDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE AYRIMCILIK YASAĞI 
II.3.2. İŞ İLİŞKİSİNDE VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASINDA EŞİT MUAMELE VE AYRIMCILIK YASAĞI 
II.3.3. İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİNE GÖRE ŞARTLARIN OLUŞTURULMASINDA EŞİTLİK VE AYRIMCILIK YASAĞI 
II.3.3. EŞİT DEĞERDE İŞ İÇİN EŞİT ÜCRET VE AYRIM YASAĞI 
II.3.4. GEBELİK VE ANALIK HALLERİNDE KADININ KORUNMASINA İLİŞKİN EŞİT MUAMELE VE AYRIM YASAĞI
II.3.5. SOSYAL GÜVENLİK HAKLARININ SAĞLANMASINDA EŞİT MUAMELE VE AYRIM YASAĞI 
II.3.6. İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNDE EŞİT MUAMELE VE AYRIM YASAĞI 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK İŞ HUKUKU’NDA EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI
III.1. TÜRK İŞ HUKUKUNDA EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞININ YERİ VE HUKUKİ DAYANAKLARI 
III.1.1. 1982 ANAYASASI’NDAKİ DÜZENLEMELER
III.1.2. 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDAKİ DÜZENLEME 
III.1.3. 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NDAKİ DÜZENLEME 
III.1.4. 5378 SAYILI ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 
III.1.5. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ DÜZENLEME 
III.2. TÜRK İŞ HUKUKU’NDA EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞININ UYGULANMA KOŞULLARI

III.2.1. AYNI İŞYERİNİN İŞÇİLERİ OLMA VE BENZER DURUMDA OLMA
II.2.2. İŞYERİNDE BİR İŞÇİ TOPLULUĞUNUN VARLIĞI VE MUAMELENİN BİRDEN FAZLA İŞÇİYİ İLGİLENDİRMESİ
III.2.3. HUKUKEN KOLEKTİF NİTELİKTE BİR DAVRANIŞTA BULUNMA
III.3. TÜRK İŞ HUKUKU’NDA EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞININ UYGULANMASI
III.3.1. İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASINDA EŞİTLİK VE AYRIMCILIK YASAĞI 
III.3.2. İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAMI SÜRESİNCE EŞİTLİK VE AYRIMCILIK YASAĞI 
III.3.3. CİNSİYETE DAYALI EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI 
III.3.4. EŞİT DEĞERDE İŞ İÇİN EŞİT ÜCRET İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI 
III.3.5. İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİNE GÖRE EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI 
III.3.6. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDE EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI 
III.3.7. TÜRK İŞ HUKUKU’NDA AYRIMCI MUAMELENİN YAPTIRIMI 
SONUÇ 

EKLER 
EK - 1 AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI 
EK – 2 Irk ve Etnik Kökene Bakılmaksızın Kişilere Eşit Muamele Edilmesi İlkesinin Uygulamaya Konmasına İlişkin 29 Temmuz 2000 Tarih ve 2000/43/EC Sayılı KONSEY DİREKTİFİ 
EK-3 İşe Alma ve Mesleki Açıdan Eşit Muamelenin Sağlanması İçin Genel Bir Çerçeve Oluşturan 27 Kasım 2001 Tarih ve 2000/78/EC Sayılı KONSEY DİREKTİFİ
EK – 4 İstihdam ve Meslek Konularında Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına İlişkin (Yeniden Düzenleme) 5 Temmuz 2006 Tarih ve 2006/54/EC Sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
İstatistikler
Toplam: 320376
Aktif: 1
Bugün: 1
Dün: 459

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm