Ürünler

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL MUHASEBE


SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL MUHASEBEAçıklama

KİTAP ADI 
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL MUHASEBE


YAZAR ADI 
Ali İhsan AKGÜN


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları


DETAYLAR         
ISBN: 9786057858368
Ebat: 16,5x23,5
Sayfa sayısı: 316
Baskı yılı: Eylül 2020

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ . 13
KISALTMALAR . 14
BÖLÜM 1: MUHASEBENİN TANIMI, KAPSAMI ve TEMEL KAVRAMLARI . 15
1.1.Muhasebenin Tanımı . 15
1.2. Muhasebenin Türleri . 17
1.3.Muhasebenin İşlevleri . 19
1.3.1. Borç ve Alacak İlişkilerini İzleme . 20
1.3.2.İşletmenin Yönetimine Yardımcı Olma . 20
1.3.3.İşletmenin Sonuçlarını İzleme ve Kontrol Etme . 21
1.3.4.İşletmenin İstatistiğini Çıkarma . 21
1.3.5.İşletmenin Lehine Delil Olma . 21
1.3.6.Denetleme Aracı Olma . 21
1.4.Muhasebeyle İlgili Taraflar . 21
1.5.Muhasebe Eşitliği . 24
1.6.Muhasebe Uygulamalarına Yön Veren Esaslar . 30
1.6.1.Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri . 31
1.6.1.1.Bilanço İlkeleri . 31
a) Varlıklara İlişkin İlkeler . 31
b) Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler . 32
c) Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler . 33
1.6.1.2.Gelir Tablosu İlkeleri . 33
1.6.2.Muhasebenin Kavramları . 34
1.6.2.1.Sosyal Sorumluluk Kavramı . 36
1.6.2.2.Kişilik Kavramı . 37
1.6.2.3.İşletmenin Sürekliliği Kavramı . 37
1.6.2.4.Dönemsellik Kavramı . 37
1.6.2.5.Parayla Ölçülme Kavramı . 38
1.6.2.6.Maliyet Esası Kavramı . 38
1.6.2.7.Tarafsızlık ve Belgelendirme . 39
1.6.2.8.Tutarlılık Kavramı . 39
1.6.2.9.Tam Açıklama Kavramı . 40
1.6.2.10.İhtiyatlılık Kavramı . 40
1.6.2.11.Önemlilik Kavramı . 40
1.6.2.12.Özün Önceliği Kavramı . 41
1.6.3.Muhasebe Politikaları . 41
1.6.4.Muhasebe Standartları . 42
1.7.Muhasebecilik Mesleği . 45

1.8.Muhasebe İle İlgili Bazı Kavramlar . 46
1.8.1. Maliyet . 46
1.8.2.Gider . 46
1.8.3. Harcama . 47
1.8.4. Belge . 47
1.8.5. Varlık ve Kaynak . 47
1.8.6. Tahsilat ve Ödeme . 49
BÖLÜM 2: SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ . 51
2.1.Sağlık İşletmesi Kavramı . 51
2.2.Sağlık İşletmelerinde Muhasebenin Tanımı ve Kapsamı . 52
2.3.Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Düzeni . 55
2.4.Sağlık İşletmelerinde Kullanılan Finansal Tablolar . 58
BÖLÜM 3: MUHASEBE BELGELERİ . 65
3.1.Belge Kavramı . 65
3.2.Vergi Usul Kanunundan Kaynaklanan Belgeler . 66
3.2.1. Fatura . 67
3.2.2.Sevk İrsaliyesi . 68
3.2.3.İrsaliyeli Fatura . 68
3.2.4.Perakende Satış Belgeleri . 68
3.2.5.Gider Makbuzu . 69
3.2.6.Müstahsil Makbuzu . 69
3.2.7.Serbest Meslek Makbuzu . 70
3.2.8.Ücret Bordrosu . 70
3.2.9.Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler . 70
3.3.Türk Ticaret Kanunundan Kaynaklanan Belgeler . 71
3.3.1.Çek . 71
3.3.2.Bono ya da Ticari Senet . 72
3.3.3.Poliçe . 73
BÖLÜM 4: HESAPLAR ve KAYIT YÖNTEMLERİ . 75
4.1.Hesap Kavramı . 75
4.2.Hesaplara İlişkin Kavramlar . 78
4.3.Hesapların İşleyişi . 79
4.4.Kayıt Yöntemleri . 81
4.4.1. Basit Kayıt Yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.4.2. Çift Yanlı Kayıt Yöntemi . 82
4.5.Hesap Planı Kavramı ve Tekdüzen Hesap Planı . 83
TEKDÜZEN HESAP PLANI . 84

1. Dönen Varlıklar . 84
2. Duran Varlıklar . 86
3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar . 87
4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar . 89
5. Öz Kaynaklar . 90
60. Brüt Satışlar . 91
( 7/A Maliyet Hesapları) . 92
( 7/B Maliyet Hesapları) . 93
4.6.Hesapların İşleyiş Kuralları . 94
4.6.1. Bilanço Hesaplarının İşleyiş Kuralları . 94
4.6.2. Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyiş Kuralları . 95
BÖLÜM 5: DEFTER TUTMA ve KULLANILAN DEFTERLER . 97
5.1.Defter Tutmada Amaç . 97
5.2.Tutulması Zorunlu Defterler . 97
5.2.1.Yevmiye Defteri . 98
5.2.2.Defteri Kebir (Büyük Defter) . 98
5.2.3. Envanter Defteri . 99
BÖLÜM 6: MUHASEBE SÜRECİNE BAKIŞ . 101
6.1.Muhasebe Süreci . 101
6.1.1.Dönem Başı İşlemleri . 102
6.1.2.Dönem İçi İşlemleri . 105
6.1.3.Dönem Sonu İşlemleri . 105
BÖLÜM 7: DÖNEN VARLIK HESAPLARININ İNCELENMESİ . 107
7.1. Genel Açıklama . 107
7.2.Dönen Varlık Hesaplarının İşleyişi . 108
7.2.1.Hazır Değerler . 108
7.2.1.1.Kasa Hesabı . 109
Kasa Hesabına İlişkin Envanter İşlemleri . 112
7.2.1.2.Alınan Çekler Hesabı . 115
7.2.1.3.Bankalar Hesabı . 117
7.2.1.4.Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hesabı . 121
7.2.1.5.Diğer Hazır Değerler Hesabı . 122
7.2.2.Menkul Kıymetler . 125
110. HİSSE SENETLERİ . 126
111. ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI . 127
112.KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI . 129
118. DİĞER MENKUL KIYMETLER . 129

119. MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI (-) . 129
7.3.Ticari Alacaklar . 131
7.3.1.Alıcılar Hesabı . 133
7.3.2.Alacak Senetleri Hesabı . 136
7.3.3.Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı . 141
7.3.4.Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı . 142
7.3.5.Diğer Ticari Alacaklar Hesabı . 144
7.3.6.Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı . 144
7.3.7.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı . 144
7.4.Diğer Alacaklar . 146
7.4.1.Ortaklardan Alacaklar . 147
7.4.2.İştiraklerden Alacaklar . 147
7.4.3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar . 148
7.4.4.Personelden Alacaklar . 148
7.4.5.Diğer Çeşitli Alacaklar . 149
7.4.6.Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı . 149
7.4.7.Şüpheli Diğer Alacaklar . 150
7.4.8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı . 150
7.5.Stoklar . 150
7.5.1. İlk Madde ve Malzeme . 152
7.5.2. Yarı Mamuller-Üretim . 155
7.5.3. Mamuller . 155
7.5.4. Ticari Mallar . 155
i.Aralıklı Envanter Yöntemi . 157
ii.Sürekli Aralıksız Envanter Yöntemi . 161
7.5.5. Diğer Stoklar . 164
7.5.6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı . 164
7.5.7. Verilen Sipariş Avansları . 165
7.6.Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri . 166
7.6.1.Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı . 166
7.6.2.Taşeronlara Verilen Avanslar . 166
7.7.Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları . 166
7.7.1.Gelecek Aylara Ait Giderler . 167
7.7.2. Gelir Tahakkukları . 168
7.8.Diğer Dönen Varlıklar . 169
7.8.1.Devreden Katma Değer Vergisi . 169
7.8.2.İndirilecek Katma Değer Vergisi . 170
7.8.3.Diğer Katma Değer Vergisi . 170
7.8.4.Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar . 170
7.8.5.İş Avansları . 171

7.8.6.Personel Avansları . 172
7.8.7.Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları . 172
7.8.8.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
7.8.9.Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı . 172
BÖLÜM 8: DURAN VARLIK HESAPLARININ İNCELENMESİ . 173
8.1.Genel Açıklama . 173
8.2.Duran Varlık Hesaplarının İşleyişi . 174
8.2.1.Ticari Alacaklar . 174
8.2.1.1.Alıcılar . 174
8.2.1.2.Alacak Senetleri . 174
8.2.1.3.Alacak Senetleri Reeskontu . 174
8.2.1.4.Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri . 174
8.2.1.5.Verilen Depozito ve Teminatlar . 175
8.2.1.6.Şüpheli Alacaklar Karşılığı . 175
8.2.3.Diğer Alacaklar . 175
8.2.3.1.Ortaklardan Alacaklar . 175
8.2.3.2.İştiraklerden Alacaklar . 175
8.2.3.3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar . 176
8.2.3.4.Personelden Alacaklar . 176
8.2.3.5.Diğer Çeşitli Alacaklar . 176
8.2.3.6.Diğer Alacak Senetleri Reeskontu . 176
8.2.3.7.Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı . 176
8.2.4.Mali Duran Varlıklar . 176
8.2.4.1.Bağlı Menkul Kıymetler . 177
8.2.4.2.Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı . 177
8.2.4.3. İştirakler . 178
8.2.4.4. İştirakler Sermaye Taahhütleri . 179
8.2.4.5. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı . 179
8.2.4.6. Bağlı Ortaklıklar . 180
8.2.4.7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri . 180
8.2.4.8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı . 180
8.2.4.9. Diğer Mali Duran Varlıklar . 181
8.2.4.10. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı . 181
8.2.5.Maddi Duran Varlıklar . 181
8.2.5.1. Arazi ve Arsalar . 182
8.2.5.2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri . 183
8.2.5.3. Binalar . 184
8.2.5.4. Tesis, Makine ve Cihazlar . 184
8.2.5.5. Taşıtlar . 185

8.2.5.6. Demirbaşlar . 187
8.2.5.7. Diğer Maddi Duran Varlıklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
8.2.5.8. Birikmiş Amortismanlar . 188
8.2.5.9. Yapılmakta Olan Yatırımlar . 193
8.2.5.10. Verilen Avanslar . 193
8.2.6. Maddi Olmayan Duran Varlıklar . 194
8.2.6.1. Haklar . 194
8.2.6.2. Şerefiye . 195
8.2.6.3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri . 197
8.2.6.4.Araştırma ve Geliştirme Giderleri . 198
8.2.6.5.Özel Maliyetler . 198
8.2.6.6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar . 199
8.2.6.7.Birikmiş Amortismanlar . 199
8.2.6.8.Verilen Avanslar . 199
8.2.7.Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar . 199
8.2.7.1.Arama Giderleri . 199
8.2.7.2.Hazırlık ve Geliştirme Giderleri . 199
8.2.7.3.Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar . 200
8.2.7.4.Birikmiş Tükenme Payları . 200
8.2.7.5.Verilen Avanslar . 200
8.2.8.Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları . 200
280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER . 200
281. GELİR TAHAKKUKLARI . 200
8.2.9.Diğer Duran Varlıklar . 200
291. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV . 201
292. DİĞER KDV . 201
293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR . 201
294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR . 201
295. PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR . 201
297. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR . 201
298. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) . 201
299. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) . 201
BÖLÜM 9: KISA VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARININ İNCELENMESİ . 203
9.1.Genel Açıklama . 203
9.2.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hesaplarının İşleyişi . 203
9.2.1.Mali Borçlar . 203
9.2.1.1.Banka Kredileri . 203
9.2.1.2.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar . 205
9.2.1.3.Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri . 205

9.2.1.4.Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri . 206
9.2.1.5.Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri . 206
9.2.1.6.Çıkarılmış Bonolar ve Senetler . 206
9.2.1.7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler . 207
9.2.1.8.Menkul Kıymetler İhraç Farkları . 207
9.2.1.9.Diğer Mali Borçlar . 208
9.2.2.Ticari Borçlar . 208
9.2.2.1.Satıcılar . 208
9.2.2.2.Borç Senetleri . 209
9.2.2.3.Borç Senetleri Reeskontu . 209
9.2.2.4.Alınan Depozito ve Teminatlar . 210
9.2.2.5.Diğer Ticari Borçlar . 211
9.2.3.Diğer Borçlar . 211
9.2.3.1.Ortaklara Borçlar . 211
9.2.3.2.İştiraklere Borçlar . 212
9.2.3.3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar . 212
9.2.3.4.Personele Borçlar . 212
9.2.3.5.Diğer Çeşitli Borçlar . 214
9.2.3.6.Diğer Borç Senetleri Reeskontu . 214
9.2.4.Alınan Avanslar . 214
9.2.4.1.Alınan Sipariş Avansları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
9.2.4.2.Alınan Diğer Avanslar . 215
9.2.5.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri . 215
9.2.5.1.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri . 215
9.2.5.2.Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı . 216
9.2.6.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler . 216
9.2.6.1.Ödenecek Vergi ve Fonlar . 216
9.2.6.2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri . 216
9.2.6.3.Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler . 217
9.2.6.4.Ödenecek Diğer Yükümlülükler . 217
9.2.7.Borç ve Gider Karşılıkları . 217
9.2.7.1.Dönem Karı Vergi ve Diğer yasal Yükümlülük Karşılıkları . 217
9.2.7.2.Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri . 218
9.2.7.3.Kıdem Tazminatı Karşılığı . 219
9.2.7.4.Maliyet Giderleri Karşılığı . 220
9.2.7.5.Diğer Borç ve Gider Karşılıkları . 220
9.2.8.Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
9.2.8.1.Gelecek Aylara Ait Gelirler . 221
9.2.8.2.Gider Tahakkukları . 222
9.2.9.Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar . 222

9.2.9.1.Hesaplanan KDV . 222
9.2.9.2.Diğer KDV . 223
9.2.9.3.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı . 223
9.2.9.4.Sayım ve Tesellüm Fazlaları . 223
9.2.9.5.Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar . 224
BÖLÜM 10: UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARININ İNCELENMESİ . 225
10.1.Genel Açıklama . 225
10.2.Hesapların İşleyişi . 225
40. MALİ BORÇLAR . 225
400. BANKA KREDİLERİ . 225
401. FİNANSALKİRALAMAİŞLEMLERİNDEN BORÇLAR . 225
402. ERTELENMİŞ FİNANSALKİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) . 226
405. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER . 226
407. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKULKIYMETLER . 226
408. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) . 226
409. DİĞER MALİ BORÇLAR . 226
42. TİCARİ BORÇLAR . 227
420. SATICILAR . 227
421. BORÇ SENETLERİ . 227
422. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) . 227
426. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR . 227
429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR . 227
43. DİĞER BORÇLAR . 227
431. ORTAKLARA BORÇLAR . 228
432. İŞTİRAKLERE BORÇLAR . 228
433. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR . 228
436. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR . 228
437. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) . 228
438. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR . 228
44. ALINAN AVANSLAR . 228
440. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI . 229
449. ALINAN DİĞER AVANSLAR . 229
47. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI . 229
472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI . 229
479. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
48. GELECEK YILLARAAİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI . 229
480. GELECEK YILLARAAİT GELİRLER . 229
481. GİDER TAHAKKUKLARI . 230
49. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

492. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV . 230
493. TESİSE KATILMA PAYLARI . 230
499. DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR . 230
BÖLÜM 11: ÖZKAYNAK HESAPLARININ İNCELENMESİ . 231
11.1.Genel Açıklama . 231
11.2.Özkaynak Hesaplarının İşleyişi . 231
11.2.1.Sermaye . 231
11.2.2.Ödenmemiş Sermaye . 231
11.2.3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları . 232
11.2.4.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları . 232
11.3.Sermaye Yedekleri . 232
11.3.1.Hisse Senedi İhraç Primleri . 232
11.3.2.Hisse Senedi İptal Karları . 233
11.3.3.MDV Yeniden Değerleme Artışları . 233
11.3.4.İştirakler Yeniden Değerleme Artışları . 234
11.3.5.Maliyet Bedeli Artışları Fonu . 234
11.3.6.Diğer Sermaye Yedekleri . 234
11.4.Kar Yedekleri . 234
540. YASAL YEDEKLER . 235
541. STATÜ YEDEKLERİ . 235
542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER . 235
548. DİĞER KAR YEDEKLERİ . 235
549. ÖZEL FONLAR . 235
11.5.Geçmiş Yıllar Karları . 236
570. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI . 237
11.6.Geçmiş Yıllar Zararları . 237
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI . 237
11.7.Dönem Net Karı (Zararı) . 238
11.7.1.Dönem Net Karı . 238
11.7.2.Dönem Net Zararı . 239
BÖLÜM 12: GELİR TABLOSU HESAPLARININ İNCELENMESİ . 241
12.1.Genel Açıklama . 241
12.2.Gider Hesaplarının İncelenmesi . 242
12.2.1.Satış İndirimleri Hesap Grubu . 243
12.2.1.1.Satıştan İadeler Hesabı . 244
12.2.1.2.Satış Iskontoları Hesabı . 245
12.2.1.3.Diğer İndirimler Hesabı . 246
12.2.2.Satışların Maliyeti Hesap Grubu . 246

12.2.3.Faaliyet Giderleri Hesap Grubu . 249
12.2.4.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar Hesap Grubu . 253
12.2.5.Finansman Gideri Hesap Grubu . 256
12.2.6. Olağandışı Gider ve Zararlar Hesap Grubu . 257
12.2.7. Gider Hesaplarının Kapatılması . 258
12.3.Gelir Hesaplarının İncelenmesi . 260
12.3.1.Brüt Satışlar Hesap Grubu . 261
12.3.1.1.Yurtiçi Satışlar Hesabı . 261
12.3.1.2.Yurtdışı Satışlar Hesabı . 262
12.3.1.3.Diğer Gelirler Hesabı . 262
12.3.2.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar Hesap Grubu . 262
12.3.3. Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesap Grubu . 266
12.3.4. Gelir Hesaplarının Kapatılması . 267
12.4.Sonuç Hesaplarının İncelenmesi . 268
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI . 272
BÖLÜM 13: MALİYET HESAPLARININ İNCELENMESİ . 275
13.1.Genel Açıklama . 275
13.2. 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları . 276
13.3. 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının Yansıtılması . 288
13.4. 7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları . 290
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ . 290
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ . 291
793 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ . 291
794 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER . 291
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR . 291
796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI . 291
797 FİNANSMAN GİDERLERİ . 291
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI . 292
799 ÜRETİM MALİYET HESABI . 292
13.5. 7/B Seçeneğinde Yansıtma Hesapları . 292
BÖLÜM 14: FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLEMESİ ve UYGULAMA ÖRNEKLERİ . 295
14.1.Genel Açıklama . 295
14.2. Bilançonun Düzenlenmesi . 295
14.3.Gelir Tablosunun Düzenlenmesi . 296
14.4.Uygulama Örnekleri . 300
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri . 300
KAYNAKÇA . 311

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
İstatistikler
Toplam: 324961
Aktif: 5
Bugün: 132
Dün: 151

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm