Ürünler

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL MUHASEBE


SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL MUHASEBEAçıklama

KİTAP ADI 
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL MUHASEBE


YAZAR ADI 
Ali İhsan AKGÜN


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları


DETAYLAR         
ISBN: 9786057858368
Ebat: 16,5x23,5
Sayfa sayısı: 316
Baskı yılı: Eylül 2020

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ . 13
KISALTMALAR . 14
BÖLÜM 1: MUHASEBENİN TANIMI, KAPSAMI ve TEMEL KAVRAMLARI . 15
1.1.Muhasebenin Tanımı . 15
1.2. Muhasebenin Türleri . 17
1.3.Muhasebenin İşlevleri . 19
1.3.1. Borç ve Alacak İlişkilerini İzleme . 20
1.3.2.İşletmenin Yönetimine Yardımcı Olma . 20
1.3.3.İşletmenin Sonuçlarını İzleme ve Kontrol Etme . 21
1.3.4.İşletmenin İstatistiğini Çıkarma . 21
1.3.5.İşletmenin Lehine Delil Olma . 21
1.3.6.Denetleme Aracı Olma . 21
1.4.Muhasebeyle İlgili Taraflar . 21
1.5.Muhasebe Eşitliği . 24
1.6.Muhasebe Uygulamalarına Yön Veren Esaslar . 30
1.6.1.Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri . 31
1.6.1.1.Bilanço İlkeleri . 31
a) Varlıklara İlişkin İlkeler . 31
b) Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler . 32
c) Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler . 33
1.6.1.2.Gelir Tablosu İlkeleri . 33
1.6.2.Muhasebenin Kavramları . 34
1.6.2.1.Sosyal Sorumluluk Kavramı . 36
1.6.2.2.Kişilik Kavramı . 37
1.6.2.3.İşletmenin Sürekliliği Kavramı . 37
1.6.2.4.Dönemsellik Kavramı . 37
1.6.2.5.Parayla Ölçülme Kavramı . 38
1.6.2.6.Maliyet Esası Kavramı . 38
1.6.2.7.Tarafsızlık ve Belgelendirme . 39
1.6.2.8.Tutarlılık Kavramı . 39
1.6.2.9.Tam Açıklama Kavramı . 40
1.6.2.10.İhtiyatlılık Kavramı . 40
1.6.2.11.Önemlilik Kavramı . 40
1.6.2.12.Özün Önceliği Kavramı . 41
1.6.3.Muhasebe Politikaları . 41
1.6.4.Muhasebe Standartları . 42
1.7.Muhasebecilik Mesleği . 45

1.8.Muhasebe İle İlgili Bazı Kavramlar . 46
1.8.1. Maliyet . 46
1.8.2.Gider . 46
1.8.3. Harcama . 47
1.8.4. Belge . 47
1.8.5. Varlık ve Kaynak . 47
1.8.6. Tahsilat ve Ödeme . 49
BÖLÜM 2: SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ . 51
2.1.Sağlık İşletmesi Kavramı . 51
2.2.Sağlık İşletmelerinde Muhasebenin Tanımı ve Kapsamı . 52
2.3.Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Düzeni . 55
2.4.Sağlık İşletmelerinde Kullanılan Finansal Tablolar . 58
BÖLÜM 3: MUHASEBE BELGELERİ . 65
3.1.Belge Kavramı . 65
3.2.Vergi Usul Kanunundan Kaynaklanan Belgeler . 66
3.2.1. Fatura . 67
3.2.2.Sevk İrsaliyesi . 68
3.2.3.İrsaliyeli Fatura . 68
3.2.4.Perakende Satış Belgeleri . 68
3.2.5.Gider Makbuzu . 69
3.2.6.Müstahsil Makbuzu . 69
3.2.7.Serbest Meslek Makbuzu . 70
3.2.8.Ücret Bordrosu . 70
3.2.9.Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler . 70
3.3.Türk Ticaret Kanunundan Kaynaklanan Belgeler . 71
3.3.1.Çek . 71
3.3.2.Bono ya da Ticari Senet . 72
3.3.3.Poliçe . 73
BÖLÜM 4: HESAPLAR ve KAYIT YÖNTEMLERİ . 75
4.1.Hesap Kavramı . 75
4.2.Hesaplara İlişkin Kavramlar . 78
4.3.Hesapların İşleyişi . 79
4.4.Kayıt Yöntemleri . 81
4.4.1. Basit Kayıt Yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.4.2. Çift Yanlı Kayıt Yöntemi . 82
4.5.Hesap Planı Kavramı ve Tekdüzen Hesap Planı . 83
TEKDÜZEN HESAP PLANI . 84

1. Dönen Varlıklar . 84
2. Duran Varlıklar . 86
3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar . 87
4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar . 89
5. Öz Kaynaklar . 90
60. Brüt Satışlar . 91
( 7/A Maliyet Hesapları) . 92
( 7/B Maliyet Hesapları) . 93
4.6.Hesapların İşleyiş Kuralları . 94
4.6.1. Bilanço Hesaplarının İşleyiş Kuralları . 94
4.6.2. Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyiş Kuralları . 95
BÖLÜM 5: DEFTER TUTMA ve KULLANILAN DEFTERLER . 97
5.1.Defter Tutmada Amaç . 97
5.2.Tutulması Zorunlu Defterler . 97
5.2.1.Yevmiye Defteri . 98
5.2.2.Defteri Kebir (Büyük Defter) . 98
5.2.3. Envanter Defteri . 99
BÖLÜM 6: MUHASEBE SÜRECİNE BAKIŞ . 101
6.1.Muhasebe Süreci . 101
6.1.1.Dönem Başı İşlemleri . 102
6.1.2.Dönem İçi İşlemleri . 105
6.1.3.Dönem Sonu İşlemleri . 105
BÖLÜM 7: DÖNEN VARLIK HESAPLARININ İNCELENMESİ . 107
7.1. Genel Açıklama . 107
7.2.Dönen Varlık Hesaplarının İşleyişi . 108
7.2.1.Hazır Değerler . 108
7.2.1.1.Kasa Hesabı . 109
Kasa Hesabına İlişkin Envanter İşlemleri . 112
7.2.1.2.Alınan Çekler Hesabı . 115
7.2.1.3.Bankalar Hesabı . 117
7.2.1.4.Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hesabı . 121
7.2.1.5.Diğer Hazır Değerler Hesabı . 122
7.2.2.Menkul Kıymetler . 125
110. HİSSE SENETLERİ . 126
111. ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI . 127
112.KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI . 129
118. DİĞER MENKUL KIYMETLER . 129

119. MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI (-) . 129
7.3.Ticari Alacaklar . 131
7.3.1.Alıcılar Hesabı . 133
7.3.2.Alacak Senetleri Hesabı . 136
7.3.3.Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı . 141
7.3.4.Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı . 142
7.3.5.Diğer Ticari Alacaklar Hesabı . 144
7.3.6.Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı . 144
7.3.7.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı . 144
7.4.Diğer Alacaklar . 146
7.4.1.Ortaklardan Alacaklar . 147
7.4.2.İştiraklerden Alacaklar . 147
7.4.3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar . 148
7.4.4.Personelden Alacaklar . 148
7.4.5.Diğer Çeşitli Alacaklar . 149
7.4.6.Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı . 149
7.4.7.Şüpheli Diğer Alacaklar . 150
7.4.8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı . 150
7.5.Stoklar . 150
7.5.1. İlk Madde ve Malzeme . 152
7.5.2. Yarı Mamuller-Üretim . 155
7.5.3. Mamuller . 155
7.5.4. Ticari Mallar . 155
i.Aralıklı Envanter Yöntemi . 157
ii.Sürekli Aralıksız Envanter Yöntemi . 161
7.5.5. Diğer Stoklar . 164
7.5.6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı . 164
7.5.7. Verilen Sipariş Avansları . 165
7.6.Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri . 166
7.6.1.Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı . 166
7.6.2.Taşeronlara Verilen Avanslar . 166
7.7.Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları . 166
7.7.1.Gelecek Aylara Ait Giderler . 167
7.7.2. Gelir Tahakkukları . 168
7.8.Diğer Dönen Varlıklar . 169
7.8.1.Devreden Katma Değer Vergisi . 169
7.8.2.İndirilecek Katma Değer Vergisi . 170
7.8.3.Diğer Katma Değer Vergisi . 170
7.8.4.Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar . 170
7.8.5.İş Avansları . 171

7.8.6.Personel Avansları . 172
7.8.7.Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları . 172
7.8.8.Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
7.8.9.Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı . 172
BÖLÜM 8: DURAN VARLIK HESAPLARININ İNCELENMESİ . 173
8.1.Genel Açıklama . 173
8.2.Duran Varlık Hesaplarının İşleyişi . 174
8.2.1.Ticari Alacaklar . 174
8.2.1.1.Alıcılar . 174
8.2.1.2.Alacak Senetleri . 174
8.2.1.3.Alacak Senetleri Reeskontu . 174
8.2.1.4.Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri . 174
8.2.1.5.Verilen Depozito ve Teminatlar . 175
8.2.1.6.Şüpheli Alacaklar Karşılığı . 175
8.2.3.Diğer Alacaklar . 175
8.2.3.1.Ortaklardan Alacaklar . 175
8.2.3.2.İştiraklerden Alacaklar . 175
8.2.3.3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar . 176
8.2.3.4.Personelden Alacaklar . 176
8.2.3.5.Diğer Çeşitli Alacaklar . 176
8.2.3.6.Diğer Alacak Senetleri Reeskontu . 176
8.2.3.7.Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı . 176
8.2.4.Mali Duran Varlıklar . 176
8.2.4.1.Bağlı Menkul Kıymetler . 177
8.2.4.2.Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı . 177
8.2.4.3. İştirakler . 178
8.2.4.4. İştirakler Sermaye Taahhütleri . 179
8.2.4.5. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı . 179
8.2.4.6. Bağlı Ortaklıklar . 180
8.2.4.7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri . 180
8.2.4.8. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı . 180
8.2.4.9. Diğer Mali Duran Varlıklar . 181
8.2.4.10. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı . 181
8.2.5.Maddi Duran Varlıklar . 181
8.2.5.1. Arazi ve Arsalar . 182
8.2.5.2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri . 183
8.2.5.3. Binalar . 184
8.2.5.4. Tesis, Makine ve Cihazlar . 184
8.2.5.5. Taşıtlar . 185

8.2.5.6. Demirbaşlar . 187
8.2.5.7. Diğer Maddi Duran Varlıklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
8.2.5.8. Birikmiş Amortismanlar . 188
8.2.5.9. Yapılmakta Olan Yatırımlar . 193
8.2.5.10. Verilen Avanslar . 193
8.2.6. Maddi Olmayan Duran Varlıklar . 194
8.2.6.1. Haklar . 194
8.2.6.2. Şerefiye . 195
8.2.6.3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri . 197
8.2.6.4.Araştırma ve Geliştirme Giderleri . 198
8.2.6.5.Özel Maliyetler . 198
8.2.6.6.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar . 199
8.2.6.7.Birikmiş Amortismanlar . 199
8.2.6.8.Verilen Avanslar . 199
8.2.7.Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar . 199
8.2.7.1.Arama Giderleri . 199
8.2.7.2.Hazırlık ve Geliştirme Giderleri . 199
8.2.7.3.Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar . 200
8.2.7.4.Birikmiş Tükenme Payları . 200
8.2.7.5.Verilen Avanslar . 200
8.2.8.Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları . 200
280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER . 200
281. GELİR TAHAKKUKLARI . 200
8.2.9.Diğer Duran Varlıklar . 200
291. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV . 201
292. DİĞER KDV . 201
293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR . 201
294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR . 201
295. PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR . 201
297. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR . 201
298. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) . 201
299. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) . 201
BÖLÜM 9: KISA VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARININ İNCELENMESİ . 203
9.1.Genel Açıklama . 203
9.2.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hesaplarının İşleyişi . 203
9.2.1.Mali Borçlar . 203
9.2.1.1.Banka Kredileri . 203
9.2.1.2.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar . 205
9.2.1.3.Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri . 205

9.2.1.4.Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri . 206
9.2.1.5.Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri . 206
9.2.1.6.Çıkarılmış Bonolar ve Senetler . 206
9.2.1.7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler . 207
9.2.1.8.Menkul Kıymetler İhraç Farkları . 207
9.2.1.9.Diğer Mali Borçlar . 208
9.2.2.Ticari Borçlar . 208
9.2.2.1.Satıcılar . 208
9.2.2.2.Borç Senetleri . 209
9.2.2.3.Borç Senetleri Reeskontu . 209
9.2.2.4.Alınan Depozito ve Teminatlar . 210
9.2.2.5.Diğer Ticari Borçlar . 211
9.2.3.Diğer Borçlar . 211
9.2.3.1.Ortaklara Borçlar . 211
9.2.3.2.İştiraklere Borçlar . 212
9.2.3.3.Bağlı Ortaklıklara Borçlar . 212
9.2.3.4.Personele Borçlar . 212
9.2.3.5.Diğer Çeşitli Borçlar . 214
9.2.3.6.Diğer Borç Senetleri Reeskontu . 214
9.2.4.Alınan Avanslar . 214
9.2.4.1.Alınan Sipariş Avansları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
9.2.4.2.Alınan Diğer Avanslar . 215
9.2.5.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri . 215
9.2.5.1.Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri . 215
9.2.5.2.Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı . 216
9.2.6.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler . 216
9.2.6.1.Ödenecek Vergi ve Fonlar . 216
9.2.6.2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri . 216
9.2.6.3.Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler . 217
9.2.6.4.Ödenecek Diğer Yükümlülükler . 217
9.2.7.Borç ve Gider Karşılıkları . 217
9.2.7.1.Dönem Karı Vergi ve Diğer yasal Yükümlülük Karşılıkları . 217
9.2.7.2.Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri . 218
9.2.7.3.Kıdem Tazminatı Karşılığı . 219
9.2.7.4.Maliyet Giderleri Karşılığı . 220
9.2.7.5.Diğer Borç ve Gider Karşılıkları . 220
9.2.8.Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
9.2.8.1.Gelecek Aylara Ait Gelirler . 221
9.2.8.2.Gider Tahakkukları . 222
9.2.9.Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar . 222

9.2.9.1.Hesaplanan KDV . 222
9.2.9.2.Diğer KDV . 223
9.2.9.3.Merkez ve Şubeler Cari Hesabı . 223
9.2.9.4.Sayım ve Tesellüm Fazlaları . 223
9.2.9.5.Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar . 224
BÖLÜM 10: UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARININ İNCELENMESİ . 225
10.1.Genel Açıklama . 225
10.2.Hesapların İşleyişi . 225
40. MALİ BORÇLAR . 225
400. BANKA KREDİLERİ . 225
401. FİNANSALKİRALAMAİŞLEMLERİNDEN BORÇLAR . 225
402. ERTELENMİŞ FİNANSALKİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) . 226
405. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER . 226
407. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKULKIYMETLER . 226
408. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) . 226
409. DİĞER MALİ BORÇLAR . 226
42. TİCARİ BORÇLAR . 227
420. SATICILAR . 227
421. BORÇ SENETLERİ . 227
422. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) . 227
426. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR . 227
429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR . 227
43. DİĞER BORÇLAR . 227
431. ORTAKLARA BORÇLAR . 228
432. İŞTİRAKLERE BORÇLAR . 228
433. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR . 228
436. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR . 228
437. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) . 228
438. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR . 228
44. ALINAN AVANSLAR . 228
440. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI . 229
449. ALINAN DİĞER AVANSLAR . 229
47. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI . 229
472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI . 229
479. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
48. GELECEK YILLARAAİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI . 229
480. GELECEK YILLARAAİT GELİRLER . 229
481. GİDER TAHAKKUKLARI . 230
49. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

492. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV . 230
493. TESİSE KATILMA PAYLARI . 230
499. DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR . 230
BÖLÜM 11: ÖZKAYNAK HESAPLARININ İNCELENMESİ . 231
11.1.Genel Açıklama . 231
11.2.Özkaynak Hesaplarının İşleyişi . 231
11.2.1.Sermaye . 231
11.2.2.Ödenmemiş Sermaye . 231
11.2.3.Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları . 232
11.2.4.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları . 232
11.3.Sermaye Yedekleri . 232
11.3.1.Hisse Senedi İhraç Primleri . 232
11.3.2.Hisse Senedi İptal Karları . 233
11.3.3.MDV Yeniden Değerleme Artışları . 233
11.3.4.İştirakler Yeniden Değerleme Artışları . 234
11.3.5.Maliyet Bedeli Artışları Fonu . 234
11.3.6.Diğer Sermaye Yedekleri . 234
11.4.Kar Yedekleri . 234
540. YASAL YEDEKLER . 235
541. STATÜ YEDEKLERİ . 235
542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER . 235
548. DİĞER KAR YEDEKLERİ . 235
549. ÖZEL FONLAR . 235
11.5.Geçmiş Yıllar Karları . 236
570. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI . 237
11.6.Geçmiş Yıllar Zararları . 237
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI . 237
11.7.Dönem Net Karı (Zararı) . 238
11.7.1.Dönem Net Karı . 238
11.7.2.Dönem Net Zararı . 239
BÖLÜM 12: GELİR TABLOSU HESAPLARININ İNCELENMESİ . 241
12.1.Genel Açıklama . 241
12.2.Gider Hesaplarının İncelenmesi . 242
12.2.1.Satış İndirimleri Hesap Grubu . 243
12.2.1.1.Satıştan İadeler Hesabı . 244
12.2.1.2.Satış Iskontoları Hesabı . 245
12.2.1.3.Diğer İndirimler Hesabı . 246
12.2.2.Satışların Maliyeti Hesap Grubu . 246

12.2.3.Faaliyet Giderleri Hesap Grubu . 249
12.2.4.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar Hesap Grubu . 253
12.2.5.Finansman Gideri Hesap Grubu . 256
12.2.6. Olağandışı Gider ve Zararlar Hesap Grubu . 257
12.2.7. Gider Hesaplarının Kapatılması . 258
12.3.Gelir Hesaplarının İncelenmesi . 260
12.3.1.Brüt Satışlar Hesap Grubu . 261
12.3.1.1.Yurtiçi Satışlar Hesabı . 261
12.3.1.2.Yurtdışı Satışlar Hesabı . 262
12.3.1.3.Diğer Gelirler Hesabı . 262
12.3.2.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar Hesap Grubu . 262
12.3.3. Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesap Grubu . 266
12.3.4. Gelir Hesaplarının Kapatılması . 267
12.4.Sonuç Hesaplarının İncelenmesi . 268
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI . 272
BÖLÜM 13: MALİYET HESAPLARININ İNCELENMESİ . 275
13.1.Genel Açıklama . 275
13.2. 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları . 276
13.3. 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesaplarının Yansıtılması . 288
13.4. 7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları . 290
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ . 290
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ . 291
793 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ . 291
794 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER . 291
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR . 291
796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI . 291
797 FİNANSMAN GİDERLERİ . 291
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI . 292
799 ÜRETİM MALİYET HESABI . 292
13.5. 7/B Seçeneğinde Yansıtma Hesapları . 292
BÖLÜM 14: FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLEMESİ ve UYGULAMA ÖRNEKLERİ . 295
14.1.Genel Açıklama . 295
14.2. Bilançonun Düzenlenmesi . 295
14.3.Gelir Tablosunun Düzenlenmesi . 296
14.4.Uygulama Örnekleri . 300
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri . 300
KAYNAKÇA . 311

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 287361
Aktif: 6
Bugün: 188
Dün: 204

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm