Ürünler

Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeye Dayalı Ekonomik Katma Değer Analizi Ve Bir Üretim İşletmesi Uygulaması


Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeye Dayalı Ekonomik Katma Değer Analizi Ve Bir Üretim İşletmesi Uygulaması


Açıklama

 

KİTAP ADI 
Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeye Dayalı Ekonomik Katma Değer Analizi ve Bir Üretim İşletmesi Uygulaması

YAZAR ADI 
Dr. Şule Yıldız

YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 9786052012864
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 320
Baskı yılı: Ocak 2019

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

GİRİŞ

 

BÖLÜM 1: FAALİYET TABANLI MALİYETLEME

  1. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME

1.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Tarihçesi

1.1.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeyi Gerektiren Nedenler

1.1.2. Literatür ve Uygulama Açısından Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Gelişimi

1.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Tanımı

1.3. Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Amaçları

1.4. Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Özellikleri

1.5. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme İle İlgili Temel Kavramlar

1.5.1. Kaynak (Resource)

1.5.2. Faaliyet (Activity)

1.5.2.1. Faaliyet Hiyerarşisi

1.5.2.2. Faaliyetlerin Sınıflandırılması

1.5.3. Faaliyet Merkezi (Activity Center)

1.5.4. Maliyet Etkeni (Cost Driver)

1.5.5. Maliyet Havuzu (Cost Pools)

1.5.6. Maliyet Nesnesi (Cost Object)

1.5.7. Performans Ölçüleri (Performance Measures)

1.6. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Tasarımı ve Uygulama Planı

1.6.1. Sistem Modeli

1.7. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Uygulama Aşamaları

1.7.1. Faaliyetlerin Belirlenmesi

1.7.1.1. Süreç Değer Analizi

1.7.1.2. Faaliyet Analizi

1.7.1.3. Faaliyetlerin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar

1.7.2. Faaliyet Merkezlerinin Belirlenmesi

1.7.3. Faaliyet Maliyetlerinin Hesaplanması

1.7.3.1. Kaynaklarla İlgili Veri Toplanması

1.7.3.2. Kaynak Maliyet Etkeninin (Birinci Aşama Maliyet Etkeni) Seçimi

1.7.3.3. Kaynak Maliyetlerinin Faaliyetlere Yüklenmesi

1.7.4. Maliyet Havuzlarının Oluşturulması

1.7.5. Faaliyet Etkenlerinin Seçilmesi

1.7.6. Faaliyet Maliyetlerinin Çıktılara Yüklenmesi

1.8. Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Genel Değerlendirilmesi

1.8.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Yararları

1.8.1.1. Daha Gerçekçi Ürün Maliyet Bilgisi

1.8.1.2. Daha Doğru Karar Verme

1.8.1.3. Faaliyetlerin Daha İyi Yönetimi İle Maliyet Yönetimine Katkı

1.8.1.4. Davranışsal ve Kültürel Fayda

1.8.2. Sisteme Yöneltilen Eleştiriler

1.8.2.1. Sistemin Uygulanmasında Zorluk

1.8.2.2. Yeni Sistemin Gereksiz Olması

1.8.2.3. Sistemin Dar Kapsamlı Olması

1.8.2.4. Yanlış Kararlara Yol Açabilmesi

1.8.2.5. Kolay Kabullenilememesi

1.8.3. Sistemin Sınırları

1.8.4. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemini Uygulaması Gereken İşletmeler

1.8.5. Geleneksel Maliyetleme İle Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Karşılaştırılması

1.9. Stratejik Yönetim Açısından Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

1.9.1. Faaliyet Tabanlı Yönetim

1.9.2. Stratejik Açıdan Faaliyet Tabanlı Yönetim

1.9.2.1. Faaliyet Tabanlı Yönetimin Stratejik Yönetim Kararlarına Etkisi

1.9.3. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ile Diğer Stratejik Muhasebe ve Yönetim Teknikleri İlişkisi

1.9.3.1.Toplam Kalite Yönetimi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

1.9.3.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Hedef Maliyetleme Yaklaşımı

1.9.3.3. Tam Zamanında Üretim ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

1.9.3.4. Yaşam Dönemi Maliyetleri ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

1.9.3.5. Sürekli İyileştirmeye Yönelik Maliyetleme ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

1.9.3.6. Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard) ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

1.9.3.7. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kısıtlar Teorisi

 

BÖLÜM 2: EKONOMİK KATMA DEĞER

  1. EKONOMİK KATMA DEĞER

2.1. Ekonomik Katma Değerin Tarihçesi

2.2. Ekonomik Katma Değerin Tanımı ve Amacı

2.3. Ekonomik Katma Değerin Özellikleri

2.4. Ekonomik Katma Değere İlişkin Ampirik Araştırmalar

2.5. Ekonomik Katma Değer Ölçümünün Yararları

2.6. Ekonomik Katma Değere Yöneltilen Eleştiriler

2.6.1. Ölçek Farklılıkları

2.6.2. Finansal Uyumlaştırma

2.6.3. Tek Yönlü Bakış Açısı

2.6.4. Kısa Vadeli Uyumlaştırma

2.6.5. Endüstri Farklılığı

2.6.6. Hesaplama Zorluğu

2.6.7. Hisse Değeri İle Zayıf İlişki

2.7. Muhasebe Bakış Açısıyla Ekonomik Katma Değer

2.7.1. Geleneksel Muhasebe Ölçümleri ve Ekonomik Katma Değer

2.7.2. Ekonomik Katma Değer İle İlgili Muhasebe Düzeltmeleri

2.7.2.1. Stok Değerleme Yöntemleri

2.7.2.2. Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı

2.7.2.3. Şerefiye Değeri, Marka, Patent ve Haklar

2.7.2.4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

2.7.2.5. Finansman Giderleri

2.7.2.6. Finansal Kiralama Yolu İle Kiralanan Varlıklar

2.7.2.7. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri

2.7.2.8. Koşullu Borçlar ve Koşullu Aktifler

2.7.2.9. Yeniden Yapılandırma Giderleri

2.7.2.10. Amortismanlar

2.8. Ekonomik Katma Değerin Hesaplanması

2.8.1. Sermaye Maliyetinin Hesaplanması

2.8.1.1. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin Hesaplanması

2.8.1.2. Yatırılan Sermayenin Hesaplanması

2.8.2. Düzeltilmiş Vergi Sonrası Net Faaliyet Karının Hesaplanması (NOPLAT)

2.9. Ekonomik Katma Değer Uygulama Süreci

2.10. Ekonomik Katma Değerin Kullanım Alanları

2.10.1. Karar Alma

2.10.2. Performans Ölçme ve Değerlendirme

2.10.3. Teşvik Primi

2.11. Ekonomik Katma Değer Ve Piyasa Katma Değeri İlişkisi

2.12. Ekonomik Katma Değer ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard)

 

BÖLÜM 3: FAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE

DAYALI EKONOMİK KATMA DEĞER ANALİZİ

  1. FAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE DAYALI EKONOMİK KATMA DEĞER ANALİZİ

3.1. Bütünleşik Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Ekonomik Katma Değer Uygulamasının Kapsamı

3.2. Bütünleşik Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Ekonomik Katma Değer Uygulamasının Faydaları

3.3. Bütünleşik Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Ekonomik Katma Değer Uygulaması İçin Önerilen Metodoloji

3.3.1. Uygulama Kararının Verilmesi

3.3.2. Bütünleşik Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Ekonomik Katma Değer Sistemi Uygulama Aşamaları

 

BÖLÜM 4: FAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE DAYALI EKONOMİK KATMA DEĞER ANALİZİ: ENERJİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

  1. FAALİYET TABANLI MALİYETLEMEYE DAYALI EKONOMİK KATMA DEĞER ANALİZİ: ENERJİ

SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

4.1. Şirket Profili

4.2. Uygulama Çalışmasında Kullanılan Yöntem

4.2.1. Şirketin Finansal Bilgilerinin İncelenmesi

4.2.2. Ana Faaliyetlerin Belirlenmesi

4.2.3. Faaliyetlere İlişkin Maliyetlerin Hesaplanması

4.2.3.1. İşletme Bütününde Tüketilen Kaynakların Faaliyet Merkezlerine Yüklenmesi

4.2.3.2. Faaliyetlerin Direkt Olarak Tükettikleri Kaynakların Faaliyet Merkezlerine Yüklenmesi

4.2.3.2.1. Faaliyet Merkezlerinin Amortisman Kaynak Maliyetlerinin Belirlenmesi

4.2.3.3. Destek (İkincil) Faaliyet Maliyetlerinin Birincil Faaliyetlere Dağıtımı

4.2.4. Maliyet Etkenlerinin Belirlenmesi

4.2.5. Maliyet Nesnelerinin Faaliyet Maliyetlerinin ve Ticari Maliyetlerinin Hesaplanması

4.2.5.1. Maliyet Nesnelerinin Faaliyet Maliyetlerinin Hesaplanması

4.2.5.2. Ürünlerin Ticari Maliyetlerinin Belirlenmesi

4.2.6. Maliyet Nesnelerinin Sermaye Maliyetinin Hesaplanması

4.2.6.1. Şirket Sermaye Maliyetinin Hesaplanması

4.2.6.2. Sermaye Maliyet Etkenlerinin Belirlenmesi

4.2.6.3. Sermaye Maliyeti Yükleme Oranlarının Bulunması

4.2.6.4. Maliyet Nesneleri Toplam Sermaye Maliyeti

4.3. Sonuçların Değerlendirilmesi

 

SONUÇ ve ÖNERİLER

KAYNAKÇA

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 252723
Aktif: 6
Bugün: 19
Dün: 673

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm