Ürünler

Sağlık Meslekleri için MİKROBİYOLOJİ -Cilt I


Sağlık Meslekleri için MİKROBİYOLOJİ -Cilt I


Açıklama

KİTAP ADI
Sağlık Meslekleri için MİKROBİYOLOJİ -Cilt I

YAZAR ADI 
Yrd. Doç. Dr. Rüştü TAŞTAN

Tıbbi Lab. Teknikeri Alparslan OKCU


YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 9786055100643
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 340
Baskı yılı: Aralık 2016 (2. BASKI)

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .. ................................................................................................................5

 

I. BÖLÜM

TEMEL MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ VE LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

 

1. Temel Mikrobiyolojiye Giriş ...........................................................................25

Bilimin Tanımı ve Bilim Dalları ve Bilim Ağacı ....................................................26

Mikrobiyolojinin Tanımı ve Çalışma Alanları .......................................................29

Tıbbi Mikrobiyolojinin Alt dalları ve Sağlık Hizmetlerindeki Önemi ................32

Mikrobiyolojinin Kısa Tarihçesi ................................................................................35

Mikroskobun Keşfi ve Mikroskopinin Gelişimi ....................................................41

DNA’nın Keşfi ...............................................................................................................44

21. Yüzyılda Mikrobiyolojik Gelişmeler ve

Yeni çıkan Enfeksiyon Hastalıkları ...........................................................................46

 

2. Laboratuvar Güvenliği ve Hastane Laboratuvarlarında Güvenlikli

Çalışma Kuralları .....................................................................................................59

Laboratuvar Güvenliği ................................................................................................59

Çalışma Kuralları .........................................................................................................63

Mikroskop Tanıtımı ....................................................................................................64

Mikroskop Çeşitleri .....................................................................................................65 

Mikroskop Kullanım Kuralları .................................................................................66

Mikroskopi Yöntemleri ve Değerlendirmeler..........................................................67

I. Bölüm Bitti, Şimdi Düşünme Zamanı!.................................................................70

 

 

II. BÖLÜM

MİKROORGANİZMALARIN TANIMI,

SINIFLANDIRILMASI VE NOMENKLATÜRÜ

 

3. Mikroorganizma’nın Tanımı ve Patojen Mikroorganizmalar .........................75

Patojen Çeşitleri ............................................................................................................77

Patojen Mikroorganizmalar .......................................................................................78

Mikroorganizma Sınıflandırma Yöntemleri ve Nomenklatür Kuralları ...........84

Mikroorganizmaların Nomenklatürü Kuralları ve Örnekler Bakteriyel

Nomenklatür (adlandırma) örnekleri .......................................................................89

Mikroorganizmaların Sınıflandırılmasındaki Önemli Kurallar .........................94

 

4. Bakterilerin Anatomik Yapıları ve Fizyolojik Özellikleri .............................97

Bakterilerin Anatomik Dış Yapıları ..........................................................................97

Bakterilerin Anatomik İçyapıları ............................................................................100

 

5. Mikroorganizmaların (Bakterilerin) Üretilmeleri ve Canlılık Kontrolleri ... 103

Mikroorganizmaların (Bakteri, Mantar, Mikoplazma vs.)

Üremesini Etkileyen Faktörler .................................................................................104

Bakteriyel Kültürlerin (Stok Kültürlerin) Saklanması Yöntemleri ....................109

Mikrobiyal Üremenin Direkt Sayımı/Ölçümü Yöntemleri ................................112

 

6. Mikrop-Organizma İlişkileri, Mikroorganizmalararası Etkileşim

Mekanizmaları ve İnsanın Normal Florası ..................................................121

Mikroorganizmalararası İlişkiler ve Çevresel Faktörler .....................................121

Mikrop-Organizma (Konak) İlişkileri ve Ortakyaşama Şekilleri .....................127

Simbiyotik Yaşama Şekilleri .....................................................................................127

İnsanın Normal Florasını Etkileyen Faktörler ve Flora Çeşitleri ......................129

Bakterilerin Kolonizasyonu ve Doku Tropizmi ....................................................132

Konak Savunma Mekanizmaları, Probiyotikler ve Sağlık İlişkileri ..................136

 

7. Patojenlerinin Bulaşma Yolları ve Enfeksiyonların Klinik Formları .........137

Enfeksiyon Etkenlerinin Bulaşma Yolları ..............................................................137

Enfeksiyonların Klinik Formları .............................................................................143

II. Bölüm Bitti, Şimdi Düşünme Zamanı! .............................................................145

 

 

III. BÖLÜM

MİKROBİYOLOJİK BESİYERLERİ,

BESİYERİ HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ VE KULLANIMI

 

8. Mikrobiyolojik Besiyerlerinin Tanımı ve Genel Özellikleri .......................153

Besiyeri Hazırlama Yöntemleri ve Hazırlama Kuralları .....................................164

Hazır (Formüle Edilmiş) Besiyerlerinin İşlenmesi ...............................................167

Formüle Göre Besiyerlerinin Tartılması ve İşlenmesi .........................................169

Bakteriyolojik, Mikolojik Besiyeri Çeşitleri ...........................................................170

Katı Besiyerleri ............................................................................................................170

Sıvı Besiyerleri .............................................................................................................170

Virolojik Besiyeri Çeşitleri ........................................................................................170

 

9. Hastalardan Örneklerin Alınması, Laboratuvara Gönderilmesi,

Besiyerlerine Ekim Yöntemleri ve Kültürlerin Değerlendirilmesi ............171

Hastalardan Mikrobiyolojik Örnek Alma ve Dikkat Edilecek Konular...........171

Hastalıklı Örneklerin (Transportu) Laboratuvara Gönderilmesi .....................182

Örneklerin Besiyerlerine Ekim Yöntemleri ...........................................................183

Kültürlerin Değerlendirilmesi ..................................................................................185

 

10. Antimikrobiyal Maddeler,

Antibiyogram Testleri ve Değerlendirilmesi .............................................187

Antibiyotik Duyarlılık Testleri ve Uygulama Teknikleri ....................................187

Antimikrobiyal Direnç, (AMR) ...............................................................................187

Antibiyotiklerin Mikroorganizmalarla İlişkilerinin Çeşitli Yöntemlerle

İncelenmesi ..................................................................................................................189

Antimikrobiyal Maddeler ve Genel Özellikleri ....................................................195

Antibakteriyel (Antibiyotik) Maddeler ve İlaçlar .................................................195

Antifungal (Antimikotik) Maddeler; .....................................................................195

Antiviral (Antivirütik) Maddeler ............................................................................196

Antiprotozoal (Antiprotozoonal) Maddeler ..........................................................196

Antihelmentik (Antiparaziter) Maddeler ...............................................................196

 

11. Antibiyotiklerin Etki Şekilleri ve

Antibakteriyel Direnç Mekanizmaları ........................................................196

III. Bölüm Bitti, Şimdi Düşünme Zamanı! ...........................................................197

 

 

IV. BÖLÜM

MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BOYALAR

VE BOYAMA YÖNTEMLERİ

 

12. Mikrobiyolojide Kullanılan Boyalar ...........................................................203

Giriş........ ......................................................................................................................204

Sulandırma Solüsyonları ...........................................................................................207

Mikroskobik İnceleme İçin Preparat Hazırlama Teknikleri ..............................207

Boyama Yöntemleri ...................................................................................................212

Basit Boyama Yöntemleri ..........................................................................................212

Bileşik Boyama Yöntemleri ......................................................................................213

Yapısal Boyama Yöntemleri ......................................................................................216

IV. Bölüm Bitti, Şimdi Düşünme Zamanı! ............................................................220

 

 

V. BÖLÜM

DEZENFEKSİYON, ANTİSEPSİ STERİLİZASYON

VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

 

13. Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Dezenfeksiyon, Antisepsi,

Sterilizasyon ve Uygulama Yöntemleri ......................................................227

Giriş........... ...................................................................................................................228

Dekontaminasyon, Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon

ve Biyosid Tanımları ..................................................................................................228

Biyosid veya Biyosidal Ürünler ................................................................................229

Dezenfeksiyon .............................................................................................................229

Antisepsi ......................................................................................................................236

Sterilizasyon ................................................................................................................236

Sterilizasyon Yöntemleri ...........................................................................................236

Yüksek Isı İle Yapılan Sterilizasyon ........................................................................237

Kuru Isı İle Sterilizasyon ..........................................................................................237

Kızıl Dereceye Kadar Isıtma ve Yakma ..................................................................238

Nemli Isı İle Sterilizasyon .........................................................................................239

Sıcak Su İle Sterilizasyon ..........................................................................................240

Buhar ile Sterilizasyon...............................................................................................241

Süzme ile Sterilizasyon ..............................................................................................242

Kimyasal Maddelerle Dezenfeksiyon, Sterilizasyon .............................................243

Işınlarla Sterilizasyon ................................................................................................245

Diğer Sterilizasyon Yöntemleri ................................................................................245

Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Sterilizasyon ve

Uygulamaları Mikrobiyolojik Besiyerlerinin Sterilizasyonu ..............................246

Organik Maddelerin Sterilizasyonu Laboratuvar

Cam Malzemelerinin Sterilizasyonu ......................................................................247

Kirli (Kontamine) Besiyerlerinin Sterilizasyonu ..................................................248

V. Bölüm Bitti, Şimdi Düşünme Zamanı! .............................................................249

 

 

VI. BÖLÜM

MİKOLOJİYE GİRİŞ, MİKOLOJİK TANIMLAR

VE TIBBİ MİKOLOJİNİN ÖNEMİ

 

14. Tıbbi Mikolojiye Giriş..................................................................................251

Mantarların Yapısı ve Üreme Şekilleri ...................................................................255

Mantarlarda “Dimorfizm” ........................................................................................255

Dimorfik Funguslar/Mantarların Genel Özellikleri ............................................256

Mantarların Üreme Şekilleri ....................................................................................257

Mantarların Sınıflandırılması .................................................................................261

 

15. Mikotik Hastalıklarda Örneklerin Alınması,

İşlenmesi ve Mantar Kültürlerinin Değerlendirilmesi ..............................266

Mantar Hastalıklarında Laboratuvar Tanı Yöntemleri .......................................266

Mikolojik İnceleme İçin Hastalık Örnekleri ve Alınması Kuralları .................266

Mantar Hastalıklarında Direkt Mikroskobik Tanı ve Kültür İşlemleri ...........268

Yaş Preparat Yöntemiyle Mikroskobik Tanı .........................................................268

Mantar Besiyerlerine Ekim, Kültür İşlemleri ve Mikroskobik Tanı .................270

Mantar Kültürlerinin Koloniyal Değerlendirilmesi .............................................270

Mantar Hastalıklarının Genel Özellikleri ve Korunma Önlemleri ..................272

Germ Tüp Testi (GTT) ..............................................................................................275

Mikotosikozis ve Aflatoksikozis ..............................................................................276

Mantar Allerjileri .......................................................................................................278

VI. Bölüm Bitti, Şimdi Düşünme Zamanı! ...........................................................280

 

 

VII. BÖLÜM

TEMEL VİROLOJİ

 

16. Tıbbi Virolojinin Önemi ve Virolojik Kavramların Tanımı .....................287

GİRİŞ................. ............................................................................................................288

Patojenik Virüslerin Genel Özellikleri ...................................................................291

Klasik Patojenik Virüsler ..........................................................................................295

Yeniçıkan Patojenik Virüsler ve Yeniçıkan Viral Hastalıklar ............................295

Patojenik Virüslerin Bulaşma Yolları .....................................................................296

Viral Patogenez, İnkübasyon Süreleri ve

Virüs Enfeksiyonlarının Genel Özellikleri ............................................................298

Virüslerin Ayırıcı Özellikleri ...................................................................................301

Virüslerin Konak Hücrelere Etkileri (CPE) ve İnklüzyon Cisimcikleri ...........304

Virüslerin Üretilmesi ve Canlılık Kontrolleri .......................................................305

Embriyolu Tavuk Yumurtası (ETY); .......................................................................307

Deney (Laboratuvar ) Hayvanları ..........................................................................308

 

17. Viral Materyalin Laboratuvara Transferi ve Taşıma Besiyeri ................... 311

Viral Materyal Taşıma Besiyeri (VTM) ................................................................311

Viral Hastalıkların Laboratuvar Tanısında Kullanılan Materyaller .................312

 

18. Viral Hastalıkların Laboratuvar Tanısı .....................................................312

Doğrudan (Direkt) Tanı ............................................................................................312

Serolojik (İndirekt) Tanı ..........................................................................................313

Enzimimmunoessy (EIA ) Test Teknikleri ............................................................322

PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi ve

Diğer Genetik Tarama Testleri .....................................................................................324

VII. Bölüm Bitti, Şimdi Düşünme Zamanı! ..........................................................325

 

KAYNAKLAR ...................................................................................................329

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
İstatistikler
Toplam: 324963
Aktif: 3
Bugün: 134
Dün: 151

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm