Ürünler

İŞLETMELERDE BÜTÇE VE KONTROL


İŞLETMELERDE BÜTÇE VE KONTROL


Açıklama

KİTAP ADI
İŞLETMELERDE BÜTÇE VE KONTROL
    
YAZAR ADI 
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR     
    

ISBN: 9786055100544
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 230
Baskı yılı: Ağustos 2015 

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ...................................................................1

 

1 BÜTÇE KAVRAMI.....................................................................................3

10 GENEL BAKIŞ................................................................................................3

11 BÜTÇELEMENİN AMAÇLARI..................................................................4

110.GENEL AÇIKLAMA............................................................................4

110.BEKLENTİLERİN BELİRTİLMESİNİ SAĞLAMAK.....................5

111.İLETİŞİMİ SAĞLAMAK.....................................................................5

112.UYUMLAŞTIRMAYI SAĞLAMAK.................................................6

113.BAŞARI DEĞERLEMESİNE KATKI SAĞLAMAK.......................7

115. GENEL DEĞERLEME ........................................................................7

12. İŞLETME BÜTÇELERİNİN İLKELERİ ....................................................8

120. GENEL AÇIKLAMA..........................................................................8

121. YÖNETİMİN DESTEĞİ İLKESİ.......................................................8

122. ÖRGÜTSEL UYUM VE SORUMLULUK İLKESİ........................8

123. KATILIMCILIK İLKESİ.....................................................................9

124. GEÇERLİLİK İLKESİ.........................................................................9

125. ESNEK UYGULAMA İLKESİ........................................................10

13 İŞLETME BÜTÇELERİNİN SINIRLARI.................................................10

130. GENEL AÇIKLAMA........................................................................10

131.BÜTÇENİN ZAYIF YÖNLERİ .........................................................11

132.BÜTÇENİN BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ...................................11

14 İŞLETME BÜTÇELERİNİN TÜRLERİ ....................................................12

140. GENEL AÇIKLAMA........................................................................12

141. KON ULARI AÇISIND AN BÜTÇELER .........................................12

142. SORUNLARI İNCELEYİŞ AÇISINDAN BÜTÇELER ...............12

143. AMAÇLARI AÇISINDAN BÜTÇELER ........................................13

144. TEKNİK YAPILARI AÇISINDAN BÜTÇELER ..........................14

145. TEMEL ALINAN RAKAM AÇISINDAN BÜTÇELER .............15

146. KAPSAML ARI AÇISINDAN BÜTÇELER ...................................16

147. RAKAMLARIN NİTELİĞİ AÇISINDAN BÜTÇELER ..............16

15 YÖNETİM İŞLEVLERİ VE İŞLETME BÜTÇESİ...................................17

150. GENEL AÇIKLAMA........................................................................17

150. PLANLAMA VE İŞLETME BÜTÇELERİ ....................................18

150. UYUMLAŞTIRMA VE İŞLETME BÜTÇELERİ .........................20

151. KONTROL VE İŞLETME BÜTÇELERİ ........................................21

152. MUHASEBE VE İŞLETME BÜTÇELERİ .....................................22

16 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI.................................................................24

160. GENEL AÇIKLAMA........................................................................24

161. BÜTÇELEME YAKLAŞIMLARI....................................................24

162. BÜTÇEYİ HAZIRLAYACAK ORGAN.........................................25

163. BÜTÇE DÖNEMİ ..............................................................................28

164. GENEL BÜTÇENİN OLUŞTURULMASI....................................30

17 BÜTÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ..........................................................34

170. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................34

171.BÜTÇENİN AVRUPA VE ABD’DE GELİŞİMİ ............................34

172. İŞLETME BÜTÇESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ ........................35

173. FİLİZLENME VE GELİŞME DÖNEMİ ........................................37

174. GELİŞME DÖNEMİNDEKİ DİĞER KATKILAR.......................39

 

2. STATİK BÜTÇELEME............................................................................43

20. GENEL BAKIŞ.............................................................................................43

21. SATIŞ BÜTÇESİ...........................................................................................43

210. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................43

211.SATIŞ BÜTÇESİNE ÖRNEK ...........................................................44

22. ÜRETİM BÜTÇESİ.....................................................................................45

220. GENEL AÇIKLAMA.......................................................................45

221. ÜRETİM MİKTARI BÜTÇESİ.......................................................46

222. HAMMADDE BÜTÇESİ.................................................................47

223. DOLAYSIZ İŞÇİLİK BÜTÇESİ.......................................................49

224. GÜG BÜTÇESİ..................................................................................50

225. ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ BÜTÇESİ..............................53

23. SATIŞLARIN MALİYETİ BÜTÇESİ.......................................................54

230. GENEL AÇIKLAMA........................................................................54

231.STOK BÜTÇESİ..................................................................................55

232. SMM BÜTÇESİ..................................................................................56

24. FAALİYET GİDERLERİ BÜTÇESİ.........................................................56

240. GENEL AÇIKLAMA........................................................................56

241.AR–GE GİDERLERİ BÜTÇESİ.....................................................57

242. PSDG BÜTÇESİ.................................................................................58

243. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BÜTÇESİ.................................60

25. BÜTÇELENMİŞ GELİR TABLOSU.........................................................62

250. GENEL AÇIKLAMA........................................................................62

251. BÜTÇELENMİŞ GELİR TABLOSUNA ÖRNEK .........................63

26. YATIRIM BÜTÇESİ ..................................................................................63

260. GENEL AÇIKLAMA........................................................................63

261. YATIRIM BÜTÇESİNE İLİŞKİN ÖRNEK ...................................64

27. NAKİT BÜTÇESİ........................................................................................65

270. GENEL AÇIKLAMA........................................................................65

271. NAKİT GİRİŞLERİNİN HESAPLANMASI.................................66

272. NAKİT ÇIKIŞLARININ HESAPLANMASI................................66

273. NAKİT BÜTÇESİNİN DÜZENLENMESİ...................................67

274. FİNANSMAN BÜTÇESİ..................................................................68

28. BÜTÇELENMİŞ BİLANÇO .....................................................................69

280. GENEL AÇIKLAMA........................................................................69

281. BÜTÇELENMİŞ BİLANÇOYA İLİŞKİN ÖRNEK ......................70

29. EZİR SANAYİ İŞLETMESİ.......................................................................71

290. GENEL AÇIKLAMA........................................................................71

291. SATIŞ, ÜRETİM VE FAALİYET BİLGİLERİ ..............................71

292. YATIRIM BÜTÇESİ BİLGİLERİ ....................................................73

293. NAKİT BÜTÇESİ BİLGİLERİ ........................................................74

294. BİLANÇO BİLGİLERİ ......................................................................74

295. ÇÖZÜM ..............................................................................................75

 

3. ESNEK BÜTÇELEME..............................................................................85

30.GENEL BAKIŞ..............................................................................................85

31. MALİYET YERLERİNİN BELİRLENMESİ...........................................86

310. GENEL AÇIKLAMA .......................................................................86

311. MALİYET MERKEZİ.......................................................................88

312. KÂR MERKEZİ.................................................................................89

33. FAALİYET HACMİNİ BELİRLEME .......................................................90

330. GENEL AÇIKLAMA........................................................................90

331. DİS’E GÖRE KAPASİTE HESAPLAMASI...................................91

332. MAKİNE SAATİNE GÖRE KAPASİTE HESAPLAMASI........91

34. GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN AYIRIMI......................................92

340. GENEL AÇIKLAMA........................................................................92

341. YÜKSEK-DÜŞÜK NOKTALAR YÖNTEMİ ................................93

342. YARI ORTALAMALAR YÖNTEMİ .............................................95

343. GRAFİK YÖNTEM ...........................................................................96

344. EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ ..............................................97

35. GÜG-HACİM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ......................................99

350. GENEL AÇIKLAMA........................................................................99

351. BAĞLILIK İNDEKSİ.........................................................................99

352. BAĞLILIK KATSAYISI...................................................................101

354. KORELASYON KATSAYISI..........................................................102

355. DETERMİNASYON KATSAYISI.................................................105

356. “t” TESTİ ...........................................................................................105

36. YÜKLEME ORANLARINI BELİRLEME ............................................106

360. GENEL AÇIKLAMA......................................................................106

361. ÜRETİM MİKTARINA GÖRE YÜKLEME ORANI...............107

362. HAMMADDE MALİYETİNE GÖRE YÜKLEME ORANI...107

363. DOLAYSIZ İŞÇİLİK MALİYETİNE GÖRE YÜKLEME ORANI...........108

364. İLK MALİYETE GÖRE YÜKLEME ORANI............................108

365. DOLAYSIZ İŞÇİLİK SAATİNE GÖRE YÜKLEME ORANI……….108

37. YÜKLEME ORANLARINA GÖRE GÜG PAYI..................................109

370. GENEL AÇIKLAMA......................................................................109

371. ÜRETİM MİKTARINA GÖRE GÜG PAYI...............................109

372. HAMMADDE MALİYETİNE GÖRE GÜG PAYI....................110

373. DOLAYSIZ İŞÇİLİK MALİYETİNE GÖRE GÜG PAYI..........110

374. İLK MALİYETE GÖRE GÜG PAYI.............................................111

375. DOLAYSIZ İŞÇİLİK SAATİNE GÖRE GÜG PAYI..................111

376. MAKİNE SAATİNE GÖRE GÜG PAYI.....................................111

38. ESNEK BÜTÇE UYGULAMASI............................................................112

380. GENEL AÇIKLAMA......................................................................112

381. ESNEK BÜTÇENİN HAZIRLANMASI.....................................112

382. SİHİB GÜG HESAPLAMASI........................................................113

383. FİHİB GÜG HESAPLAMASI.......................................................113

 

4. BÜTÇE KONTROLÜ............................................................................. 115

40. GENEL BAKIŞ...........................................................................................115

41. SORUMLULUK RAPORLARI................................................................116

410. GENEL AÇIKLAMA.......................................................................116

411. MALİYET KONTROL RAPORLARI..........................................117

412. SATIŞ KONTROL RAPORLARI..................................................122

413. MALİYET MERKEZİ BAŞARI DEĞERLEMESİ......................124

414. KÂR MERKEZİ BAŞARI DEĞERLEMESİ................................126

415. YATIRIM MERKEZİ BAŞARI DEĞERLEMESİ.......................127

416. TRANSFER FİYATLAMASI.........................................................130

42. STANDARTLARIN BELİRLENMESİ...........................................131

420.GENEL AÇIKLAMA.......................................................................131

421.HAMMADDE STANDARTLARI.................................................132

422. DOLAYSIZ İŞÇİLİK STANDARTLARI......................................133

423. GÜG STANDARTLARI.................................................................135

424. PSDG BÜTÇELEMESİ...................................................................137

425.GENEL YÖNETİM GİDERİ BÜTÇELEMESİ.............................140

426.PAZARİN CELEMESİ.....................................................................142

43. SAPMAİN CELEMELERİ ................................................................145

430.GENEL AÇIKLAMA........................................................................145

431.HAMMADDE SAPMALARI.........................................................145

432.DOLAYSIZ İŞÇİLİK SAPMALARI...............................................148

433.GÜG SAPMALARI...........................................................................150

434. PSDG SAPMALARI.......................................................................158

435.GENEL YÖNETİM GİDERİ SAPMALARI.................................163

436. HÂSILAT SAPMALARI................................................................166

438. SAPMALARIN NEDENLERİ .......................................................169

44. MALİYET RAPORLAMASI VE FİYATLAMA..........................171

440. GENEL AÇIKLAMA......................................................................171

441. TAM MALİYETLEME ...................................................................171

442. DE ĞİŞKEN MALİYETLEME .......................................................173

443. NORM AL MALİYETLEME .........................................................177

444. AYRIK MALİYETLEME ...............................................................178

45. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME .....................................183

450.GENEL AÇIKLAMA........................................................................183

451. BİRİM DÜZEYİNDEKİ FAALİYETLER ....................................184

452. PARTİ DÜZEYİNDEKİ FAALİYETLER ................................185

453. MAMUL DÜZEYİNDEKİ FAALİYETLER ...............................185

454. TE SİS DÜZEYİNDEKİ FAALİYETLER .....................................185

455. MALİYET ETKENİ ........................................................................186

456. FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME .........................................186

46. YENİ YAKLAŞIMLAR.....................................................................188

460. GENEL AÇIKLAMA......................................................................188

461. İLERİ ÜRETİM ORTAMLARI.....................................................189

462. TAM ZAMANIND A MALİ YETLEME ......................................189

463. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ...................................................190

464. MAMUL YAŞAM DÖNEMİNCE MALİYETLEME ................194

465. HEDEF MALİYETLEME ..............................................................197

466. KAİZEN MALİYETLEME .......................................................... 204

467. MALİYETLER VE STRATEJİK YÖNETİM ...............................205

468. BULANIK BÜTÇELEME ............................................................ 206

469.KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI......................................207

 

5. SONUÇ...................................................................................................209

50 ÖZETLEME ................................................................................................209

51. SON SÖZ......................................................................................................210

52. A GLOSSARY OF BUDGET ING TERMS...........................................210

53. YARARLANILAN KAYNAKLAR........................................................213

54. YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI............................................215

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 250904
Aktif: 6
Bugün: 19
Dün: 523

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm