Ürünler

GENEL İŞLETME


GENEL İŞLETME


Açıklama

KİTAP ADI
GENEL İŞLETME

YAZAR ADI 
Yrd. Doç. Dr. İsa Kayaalp


YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 9786055100599
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 332
Baskı yılı: Eylül 2015

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

 

Birinci Bölüm 

İŞLETME KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ,

DİĞER BİLİM DALLARI ile İLİŞKİSİ

1. İşletme Kavramı

1.1. İşletme ve İhtiyaç

1.2. İşletmenin Amaçları

2. İşletme Bilimi

3. İşletmenin Tarihsel Gelişimi

3.1. Sanayi Devrimi ve Sonrası

3.2. Sanayi Devriminin Özellikleri ve Etkileri

3.3. Modern İşletmecilik

4. İşletme Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

4.1. İşletme-İktisat İlişkisi

4.2. İşletme Davranış Bilimleri İlişkisi

4.3. İşletme-Hukuk İlişkisi

4.4. İşletme-Matematik-İstatistik İlişkisi

4.5. İşletme-Bilgi Teknolojileri / Bilişim Sistemleri İlişkisi

5. İşletmenin Temel Kavramları

5.1. Girişim / Teşebbüs

5.2. Girişimci / Müteşebbis

5.3. Yönetici

            Kaynakça

 

 

İkinci Bölüm

İŞLETMELERİN ÇEVRE ile İLİŞKİLERİ ve SORUMLULUKLARI

1. İşletme-Çevre İlişkisi

2. İşletme-Çevre-İnsan İlişkisi

3. İşletmeler ve İşletmelerin Sorumlulukları

4. İç Çevre ve İşletmelerin Sorumlulukları

4.1. Sermaye Sahipleri

4.2. Yöneticiler

4.3. İnsan Kaynakları / Çalışanlar

5. Dış Çevre ve İşletmelerin Sorumlulukları

5.1. Devlet ve Yasalar

5.2. Siyasî Çevre

5.3. Tüketiciler / Müşteriler

5.4. Sosyokültürel Çevre

5.5. Rakipler

5.6. Tedarikçiler

5.7. Kredi Kuruluşları

5.8. Sendikalar

5.9. İktisadî Çevre

5.10. Tabii Çevre ve Sürdürülebilirlik

5.11. Uluslararası Çevre

6. Çevre Bilinci ve Yönetimi

Kaynakça

Üçüncü Bölüm

İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI

1. Kapasitelerine / Büyüklüklerine Göre İşletmeler

1.1. Kapasite Kavramı ve Çeşitleri

1.2. İç Büyüme

1.3. Dış Büyüme

1.4. Çapraz Büyüme

1.5. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

1.6. Çok Uluslu İşletmeler

1.7. Ekonomik Açıdan Büyümeler

1.7.1. Karteller

1.7.2. Konsernler

1.7.3. Holdingler

1.7.4. Tröstler

1.7.5. Konsorsiyumlar

1.7.6. Tam Birleşmeler

1.7.7. Satın Alma Yoluyla Birleşmeler

1.7.8. Centilmenlik Anlaşmaları

2. Üretilen Mala ve Çeşitlerine Göre İşletmeler

2.1. Sanayi İşletmeleri

2.2. Ticaret İşletmeleri

2.3. Hizmet İşletmeleri

2.4. Tarım İşletmeleri

3. Mülkiyetlerine Göre İşletmeler

3.1. Özel İşletmeler

3.2. Kamu İşletmeleri

3.2.1. Genel Bütçeye Dahil İşletmeler

3.2.2. Katma Bütçeli Dairelere Bağlı Olarak Kurulan İşletmeler

3.2.3. Özel Bütçeli Devlet İşletmeleri

3.2.4. Yerel Yönetimlere Bağlı İşletmeler

3.2.5. Kamu İktisadî Teşebbüsleri (KİT)

3.3. Karma İşletmeler

3.4. Yabancı Sermayeli İşletmeler

4. Hukukî Yapılarına Göre İşletmeler

4.1. Özel İşletmeler

4.1.1. Şahıs İşletmeleri

4.1.2. Âdi Ortaklıklar

4.1.3. Kolektif Ortaklıklar

4.1.4. Âdi Komandit Şirketler

4.2. Sermaye Şirketleri

4.2.1. Anonim Şirketler

4.2.2. Limitet Şirketler

4.2.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

4.3. Kooperatifler

Kaynakça

Dördüncü Bölüm 

İŞLETMELERİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI

1. İşletmenin “Kuruluş Düşüncesi” Aşaması

2. Kuruluş “Yerinin Belirlenmesi” Aşaması

3. Kuruluş Yerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

3.1. Organize Sanayi Bölgeleri

3.2. Küçük Sanayi Siteleri

3.3. Ham Madde Kaynakları

3.4. Ulaşım ve Enerji Kaynakları

3.5. Pazar ve Pazarlama

3.6. İnsan Kaynakları / İş Gücü

3.7. Diğer Faktörler

3.7.1. Doğal Kaynaklar

3.7.2. Devletin Belirleyiciliği

3.7.3. Güvenlik ve Konumsal Durum

3.7.4. İklim Şartları

4. İşletmenin Kuruluş Aşamaları

4.1. Proje-Yatırım Aşaması

4.2. Yapılabilirlik / Fizibilite Aşaması

4.2.1. Ekonomik Araştırmalar

4.2.2. Teknik Araştırmalar

4.2.3. Malî (Finansal) Araştırmalar

4.2.4. Hukukî (Yasal) Araştırmalar

4.2.5. Organizasyon (Örgütsel) Araştırmaları

4.3. Yatırım Kararı Aşaması

4.4. Uygulama Aşaması

Kaynakça

 

Beşinci Bölüm

İŞLETME ETİĞİ

1. İşletme ve Etik

1.1. Etik Kavramı ve Konusu

1.2. Ahlâk Kavramı ve Konusu

2. Çalışma Hayatı ve Etik

2.1. Çalışma Hayatı - Gelenek İlişkisi

2.2. İş Etiği ve Sorunları

2.3. Çalışma Ortamlarında Ahlâk Zaafları

2.4. Çalışma Ortamı-İyi Niyet İlişkisi

2.5. İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

2.6. İşletmelerle İlgili Belli Başlı Etik Konuları

2.6.1. Çıkar Dengeleri

2.6.2. Doğruluk

2.6.3. Kurumsal İletişim

3. İşletmelerin Paydaşlarıyla İlgili Etik Sorumlulukları

3.1. Etik-Yasa İlişkisi

3.2. İşveren-İşçi-Ortaklar ve Etik İlişkileri 

3.3. Müşteri-Etik İlişkileri

3.4. Tedarikçi-Etik İlişkisi

3.5. Rekabet-Etik İlişkileri

3.6. Çevre-Etik İlişkisi

3.7. Küresellik-Etik İlişkisi

Kaynakça

 

II

İŞLETMELERİN İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ

 

Altıncı Bölüm 

YÖNETİM

1. Yönetim Kavramı

1.2. Yönetim Kavramının Gelişim Süreci

1.2.1. Geleneksel Yönetim Anlayışı

1.2.2. Yeni Geleneksel Yönetim Anlayışı

1.2.3. X, Y ve Z Kuramları

1.2.4. Modern Yönetim Anlayışı

1.2.4.1. Sistem Yaklaşımı

1.2.4.2. Durumsallık Yaklaşımı

1.2.4.3. Toplam Kalite Yönetimi

2. İşletme Yönetimi

2.1. Yönetim Faaliyeti ve Liderlik

2.2. Lider ve Liderlik Kavramları

2.3. Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar

2.4. Liderin Kişisel Özellikleri

2.5. Liderlik ve Liderliğin İşlevselliği

2.6. Liderlik ve Verimlilik

2.7. Yönetim Türleri ve Yönetim Piramidi

2.7.1. Üst Kademe Yönetimi

2.7.2. Orta Kademe Yönetimi

2.7.3. Alt Kademe Yönetimi

3. Yönetim Süreci ve İşlevleri

3.1. Planlama

3.1.1. Planlamanın Amacı

3.1.2. Planlamanın Alanı

3.1.3. Planlama ve İletişim

3.1.4. Planlama ve Yönetici

3.1.5. Planlamanın Evreleri

3.1.6. Planlama Çeşitleri

3.2. Örgütleme / Organizasyon

3.2.1. Örgütleme İlkeleri

3.2.2. Bölümlere Ayırmada Temel Ölçütler

3.2.2.1. İşlevlerine Göre

3.2.2.2. Ürün Temeline Göre

3.2.2.3. Bölge Temeline Göre

3.2.2.4. Müşteri Temeline Göre

3.2.2.5.  Zaman Temeline Göre

3.2.2.6. Matriks Örgütlemeye Göre

3.3. Yürütme / Yöneltme

3.4. Eşgüdüm / Koordinasyon

3.5. Denetim / Kontrol

3.5.1. Denetim Sürecinin Aşamaları

3.5.1.1. Standartların Belirlenmesi

3.5.1.2. Performansların Ölçülmesi

3.5.1.3. Standartlar ile Performansların Karşılaştırılması

3.5.1.4. Düzeltici ve Düzenleyici Önlemlerin Alınması

3.5.2. Denetim Sürecinin İşlevleri

Kaynakça

 

Yedinci Bölüm

FİNANS / FİNANSMAN

1. Finans Kavramı

2. Finansman Yönetimi ve Faaliyetleri

3. Kaynaklarına Göre Finansman Türleri

3.1. Öz Kaynaklardan Sağlanan Finansman

3.2. Yabancı Kaynaklardan Sağlanan Finansman

3.3. Oto Finansman

3.3.1. Açık Oto Finansman

3.3.2. Gizli Oto Finansman

4. Finansal Analiz

4.1. İşletmelerde Finansal Tablolar

4.1.1. Bilanço

4.1.2. Gelir Tablosu

4.2. Oran Analizleri

4.2.1. Likidite Oranları

4.2.2. Faaliyet Oranları

4.2.3. Finansal Yapı Oranları

4.2.4. Kârlılık Oranları

4.3. Finansal Yatırım / Yatırım Kararları

4.3.1. Sabit Değerlere Yatırım

4.3.2. Stoklara Yatırım

4.3.3. Alacaklara Yatırım

4.3.4. Nakitlere Yatırım

4.4. Yeni Finansman Teknikleri

4.4.1. Finansal Kiralama (leasing)

4.4.2. Faktöring (“Alacakların Satılması”)

4.4.3. Forfaiting (“Kredili Alacakların Satılması”)

4.4.4. Risk Sermayesi

4.4.5. Takas

4.5. Finans Piyasaları

4.5.1. Para Piyasası

4.5.2. Sermaye Piyasası

4.5.3. Sermaye Piyasası Araçları

4.5.3.1. Hisse Senedi

4.5.3.2. Tahvil

4.5.4. Sermaye Piyasası Kurumları

Kaynakça

 

Sekizinci Bölüm

ÜRETİM

1. Üretim Kavramı

2. Üretimin Temel Özellikleri

3. Üretim Yönetimi

4. Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması

4.1. Üretim Yöntemlerine Göre Sınıflandırma

4.1.1. Birincil Yöntem

4.1.2. Analitik Üretim

4.1.3. Sentetik Üretim

4.1.4. Fabrikasyon Üretim

4.1.5. Montaj Üretim

4.2. Üretilen Mamulün Cinslerine Göre Sınıflandırma

4.3. Üretim Akışına veya Miktarına Göre Üretim

4.3.1. Siparişe Göre Üretim

4.3.2. Seri Üretim

4.3.3. Sürekli Üretim

4.3.4. Proje Üretimi

5. Üretim Sürecinin Geliştirilmesi: Hareket ve Zaman Etütleri

6. Fabrika İçi Yerleşim Düzenlemesi

7. Üretim Planlaması ve Denetimi

8. Stok Denetimi

9. Kalite Kontrolü

9.1. İstatistiksel Kalite Kontrolü

9.2. Japon Yaklaşımı / Toplam Kalite Kontrolü

Kaynakça

 

Dokuzuncu Bölüm

PAZARLAMA

1. Pazarlama Kavramı

2. Pazarlama Çeşitleri

2.1. Geleneksel Pazarlama Anlayışı

2.2. Modern Pazarlama Anlayışı

2.3. Sosyal Pazarlama Anlayışı

3. Pazarlamanın Faydaları ve Pazarlamayı Etkileyen Çevre Faktörleri

4. Pazar Kavramı ve Pazarların Sınıflandırılması

4.1. Pazar Kavramı

4.2. Pazarların Tasnifi

4.2.1. Tüketici Pazarları

4.2.2. Sanayi Malı Pazarları

4.2.3. Uluslararası Mal Pazarları

5. Pazarlama İşlevleri ve Pazarlama Karması

6. Ürünlerin Sınıflandırılması

7. Pazarlamanın Yönetim İşlevleri

7.1. Ürün Planlama ve Yeni Ürün Geliştirme

7.2. Ürünlerin Fiyatlandırılması

7.3. Satış ve Tanıtım Çalışmaları

7.3.1. Kişisel Satış

7.3.2. Reklam

7.3.3. Satış Geliştirme

7.4. Dağıtım

7.4.1. Dağıtım Sürecindeki Oluşumlar

7.4.2. Fiziksel Dağıtım

8. Uluslararası Pazarlama

Kaynakça

 

Onuncu Bölüm

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

1. İnsan Kaynakları Kavramı

2. İşletmelerde Motivasyon

2.1. Kültürel Zemin

2.2. Zemin Kültürü

2.3. Motivasyon Nedir?

2.4. Motivasyonu Etkileyen Faktörler

3. İnsan Kaynakları Yönetiminin Görevleri / İşlevleri

3.1. İnsan Kaynakları Planlaması

3.2. Kadrolama

3.3. Değerlendirme

3.4. Yetiştirme-Geliştirme

3.5. Sanayi İlişkileri

Kaynakça

 

On Birinci Bölüm

HALKLA İLİŞKİLER

1. “Halkla İlişkiler”in Tanımı ve Önemi

1.1. Tanımı

1.2. Önemi

1.3. Geçmişi

2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

2.1. Halkla İlişkiler

2.2. Reklamcılık

3. Halkla İlişkilerin Amaçları

4. Halkla İlişkilerde Temel İlkeler

4.1. Karşılıklılık

4.2. Doğruluk-Dürüstlük

4.3. İnandırıcılık

4.4 Tekrar ve Süreklilik

5. Halkla İlişkiler Etkinlikleri

5.1. Araştırma

5.2. Planlama

5.3. Uygulama

5.4. Değerlendirme

6. Halkla İlişkilerde Kullanılan İletişim Araçları

6.1. Yazılı Araçlar

6.2. Sözlü Araçlar

6.3. Görsel-İşitsel Araçlar

Kaynakça

 

On İkinci Bölüm

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME

1. Araştırma - Geliştirme (AR-GE) Kavramları, AR-GE’nin Gerekliliği

1.1. Araştırma ve Geliştirmenin Gerekliliği

1.2. Araştırma ve Geliştirme Kavramları

2. Araştırma Çeşitleri ve Geliştirme

2.1. Araştırma Çeşitleri

2.1.1. Genel Araştırma

2.1.2. Uygulamalı Araştırma

2.1.3. Özel Alan Araştırması

2.2. Geliştirme

3. Araştırma ve Geliştirmeye Önem Verilmesinin Sebepleri

3.1. Pazarla İlgili Sebepler

3.2. Kurumsal Sebepler

3.3. Sosyal Sebepler

3.4. Personelle İlgili Sebepler

Kaynakça

 

GENEL KAYNAKÇA

 

DİZİN

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 292022
Aktif: 2
Bugün: 129
Dün: 164

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm