Ürünler

BÜYÜK BOŞLUK (İslamın Doğuşu)


BÜYÜK BOŞLUK (İslamın Doğuşu)


Açıklama

KİTAP ADI
BÜYÜK BOŞLUK (İslamın Doğuşu)

YAZAR ADI 
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

YAYINEVİ ADI 
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-38-4
Ebat: 13.5x21 cm
Sayfa sayısı: 352
Baskı yılı: Aralık 2014

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN


İktisadi açıdan Büyük Boşluk; uzayı, yıldızları, astronomiyi ya da doğal bilimleri ilgilendiren bir tabir değildir. O, 8-13. yüzyıllar arasındaki Orta Çağ Avrupa’sının karanlık dönemini ifade etmek için J.A. Schumpeter’ce, döneminden yüzlerce yıl sonra ortaya atılmış bir kavramdır. Batıdaki büyük boşluğun hemen öncesinde, Doğuda 7. yüzyılda İslam dini doğdu ve dönemin sonu olan 13. yüzyıla kadar yükselerek altın çağ ya da İslam Rönesansı adı altında birçok yenilik ve gelişme ortaya çıkardı. Bu dönemde İslam dünyasında yaşayan mühendisler, bilginler, tüccarlar; sanat, tarım, iktisat, sanayi, hukuk, edebiyat, gemicilik, felsefe başta olmak üzere bilimde ve diğer alanlarda benzersiz bir kültür oluşturdular. Böylece her kıtada toplumları doğruca ve dolaylı olarak etkileyen özgün bir İslam uygarlığı ortaya çıktı. Büyük Boşluk, bu uygarlığın 7-13. yüzyıllar arasındaki oluşumunun ve gelişiminin hikâyesidir.

 

 

İÇİNDEKİLER

 

01. ÖNSÖZ...........................................................................................XV

02. KISALTMALAR.........................................................................XIX

 

1. İslam’ın Doğuşu ve İlk Yönetimler.........................1

10. GENEL BAKIŞ.............................................................................1

11. İSLAM ÖNCESİ ARABİSTAN.................................................2

110. Genel Açıklama.....................................................................2

111. Bilinmeyen Ülke-Bilinen Bölge..........................................4

112. Çöl Prensleri ve Kervan Yolları..........................................8

113. Arabistan’da Sosyal Düzen.................................................9

114. Arabistan’da Dinler............................................................13

115. Putperestlik...........................................................................15

116. Mekke’nin Konumu............................................................16

117. Fil Olayı.................................................................................18

118. Arabistan’da İktisadi Hayat..............................................19

12. HZ. MUHAMMED DÖNEMİ............................................. 20

120. Genel Açıklama.................................................................. 20

121. Peygamber Oluşu ve Mekke Dönemi.............................21

122. Hicret ve Medine Dönemi............................................... 24

123. Medine Şehir Devleti ve Medine Sözleşmesi................25

124. Müşriklerle İlişkiler........................................................... 28

125. Yahudi ve Hıristiyanlarla İlişkiler...................................31

126. Tebliğ Faaliyetleri ve İslam’ın Yayılışı.............................32

127. Veda Haccı ve Ayrılık Hutbesi.........................................35

128. Hz. Muhammed’in Kişilik Özellikleri...........................39

129. Hz. Muhammed’in Vefatı................................................ 45

13. DÖRT HALİFE DÖNEMİ.......................................................51

130. Genel Açıklama...................................................................51

131. Ebubekir Dönemi (632-634)..............................................51

132. Ebubekir’in Kişilik Özellikleri.........................................53

133. Ömer Dönemi (634-644).................................................. 54

134. Ömer’in Kişilik Özellikleri...............................................55

135. Osman Dönemi (644-656)............................................... 56

136. Osman’ın Kişilik Özellikleri.............................................57

137. Ali Dönemi (656-661).........................................................58

138. Ali’nin Kişilik Özellikleri..................................................59

139. Dört Halife Döneminin Genel Değerlemesi................. 60

14. EMEVİLER.................................................................................61

140. Genel Açıklama...................................................................61

141. Emeviler’de Toplumsal Sınıflar....................................... 64

142. Emeviler’de İktisadi Hayat................................................65

15. ABBASİLER............................................................................... 66

150. Genel Açıklama.................................................................. 66

151. Abbasiler’de Toplumsal Sınıflar ..................................... 68

152. Abbasiler’de İktisadi Hayat...............................................69

 

2. İslam’ın Kuzey Afrika ve Avrupa’da Yayılışı....................71

20. GENEL BAKIŞ...........................................................................71

21. MISIR’IN FETHİ.......................................................................73

210. İslam Öncesi Mısır..............................................................73

211. Fetih Öncesi Arap- Mısır İlişkileri..................................74

212. Amr. Bin el-As’ın Fetih Hareketleri................................75

213. Babilon’un Fethi ve Barış Anlaşması..............................76

214. İskenderiye’nin Fethi ve Barış Anlaşması......................78

215. Berka ve Trablusgarb’ın Fethi.......................................... 80

216. Nübe Savaşları ve Barış Anlaşması.................................81

217. Genel Değerleme..................................................................82

22. MISIR’IN YÖNETSEL VE İKTİSADİ YAPISI....................83

220. Genel Açıklama...................................................................83

221. Valilik Kurumu.................................................................. 84

222. Harac Amilliği................................................................... 88

223. Şurta Amilliği..................................................................... 90

224. Kadılık .................................................................................91

225. Vergi Gelirleri..................................................................... 92

226. Divan Örgütü..................................................................... 97

23. KUZEY AFRİKA’NIN FETHİ............................................... 98

230. Genel Açıklama.................................................................. 98

231. Dört Halife Dönemi ve Abdullah bin Sa’d................. 100

232. Emeviler Dönemi ve Ukbe bin Nafi (661-675)...........102

233. Ebu’l Muhacir Dinar Dönemi (675-682)......................103

234. Ukbe bin Nafi İkinci Dönem (681-683)...................... 104

235. Züheyr bin Kays el-Belevi (685-688).............................105

236. Hassân bin En-Numan el-Gassani (688-704).............105

237. Musa bin Nusayr (705-715).............................................107

238. Musa bin Nusayr Sonrası (716-750)............................. 109

239. Genel Değerleme.............................................................. 109

24. ENDÜLÜS İSLAM UYGARLIĞI.........................................110

240. İspanya’nın Fethi ve Valiler Dönemi (711-755)...........110

241. Endülüs Emevileri (756-1031).........................................113

242. Diğer Dönemler (1031-1129)...........................................115

243. Endülüs Osmanlı İlişkileri..............................................118

244. Endülüs’te Sosyal Yapı.....................................................119

245. Endülüs’te Yönetsel Yapı................................................ 122

246. Endülüs’te İktisadi Hayat............................................... 123

247. Endülüs’te Bilim ve Kültür............................................. 125

248. Endülüs İslam Uygarlığının Batı’ya Etkileri...............131

25. SİCİLYA İSLAM UYGARLIĞI.............................................132

250. Genel Açıklama.................................................................132

251. Sicilya’nın Fethi.................................................................133

252. Sicilya’da Yönetim Dönemleri...................................... 134

253. Kelbiler Dönemi................................................................135

254. Kelbiler Sonrası................................................................ 136

255. Osmanlı- Sicilya İlişkileri............................................... 138

256. Sicilya’da Bilim ve Kültür...............................................139

257. Sicilya İslam Uygarlığının Batı’ya Etkileri...................140

26. HAÇLI SEFERLERİ (1096-1291)..........................................143

260. Genel Açıklama.................................................................143

261.Dinsel Nedenler ve Sonuçları...........................................143

262.Siyasal Nedenler ve Sonuçları......................................... 144

263. İktisadi Nedenler ve Sonuçları.......................................145

264. Haçlı Seferlerinin Genel Değerlemesi...........................147

 

3. İslam’ın Orta Asya’da Yayılışı.................................149

30. GENEL BAKIŞ.........................................................................149

31. İLK FETİHLER.........................................................................149

310. Irak Suriye ve Filistin’in Fethi........................................149

311. Yermük Savaşı (636)......................................................... 150

312. Ebu Ubeyde Bin Cerrah..................................................151

313. El-Cezire’nin Fethi ...........................................................153

314. El-Cezire’de İslamlaşma Süreci......................................155

32. İRAN’IN FETHİ......................................................................157

320. Genel Açıklama.................................................................157

321. Sasani İmparatorluğu.......................................................157

322. Arap-Sasani Savaşları .................................................... 158

323. İslam Öncesi Yönetsel Yapı.............................................162

324. İslam Sonrası Yönetsel Yapı............................................163

33. TÜRKİSTAN’IN FETHİ VE İSLAMLAŞMASI................165

330.Genel Açıklama..................................................................165

331. İlk Türk Arap İlişkileri.....................................................165

332. Talas Meydan Savaşı.........................................................168

333. Karışıklıklar.......................................................................170

334. Türkistan Türkleri ve İslamiyet.....................................171

335. Halife Mu’tasım Dönemi.................................................173

336. Samaniler Dönemi (874-999)..........................................174

337. Türklerin İslamiyeti Seçme Nedenleri..........................175

34. TÜRKİSTAN’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ......178

340. Genel Açıklama.................................................................178

341. Karahanlılar (840-1212)...................................................179

342. Gazneliler (962-1183)....................................................... 180

343. Harezmşahlar (1138-1231)...............................................181

344. Diğer Türkler.....................................................................182

345. Moğollar..............................................................................183

346. İlhanlılar (1226-1344)..................................................... 184

347. İslam’ın Hint Yarımadası’nda Yayılması......................185

35. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1038-1157).....................186

350. Genel Açıklama.................................................................186

351. Tuğrul Bey Dönemi (1050-1063)....................................189

352. Alparslan Dönemi (1063-1072) .....................................191

353. Melikşah Dönemi (1072-1092)....................................... 192

354. Parçalanma Dönemi.........................................................193

355. Atabeylikler Dönemi (1104-1286)..................................195

356. Haçlı Seferleri ve Selçuklular......................................... 197

357. Büyük Selçuklularda Yönetim ve İktisadi Hayat....... 199

 

4. İslam’ın Anadolu’da Yayılışı.................................. 201

40. GENEL BAKIŞ........................................................................ 201

41.ANADOLU SELÇUKLULARI KURULUŞ VE YIKILIŞ.....204

410. Genel Açıklama................................................................204

411. Süleyman Şah’ın Anadolu’yu Fethi (1077-1086)........ 205

412. I. Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107).............................. 207

413. Sultan Mesut Dönemi (1116-1156)................................ 208

414. II. Kılıç Arslan Dönemi (1156-1192)............................ 209

415. I. Alâeddin Keykubat Dönemi (1219-1236).................210

416. Moğolların Baskı Dönemi (1245-1308)........................211

417. Yıkılış Sonrası Anadolu Beylikleri.................................212

42. ANADOLU SELÇUKLULARI SİYASİ YAPI....................215

420. Genel Açıklama.................................................................215

421. Aşiretten Devlete...............................................................215

422. Refah Dönemi....................................................................216

423. Bunalımlar ve Dağılma Dönemi...................................217

43. ANADOLU SELÇUKLULARI SOSYAL YAPI.................218

430. Genel Açıklama.................................................................218

431. Nüfus ve Yerleşim.............................................................219

432. Göçebeler............................................................................221

433. Köylüler.............................................................................. 222

434. Şehirliler............................................................................. 223

44. MALİ VE İKTİSADİ YAPI.................................................. 225

440. Genel Açıklama................................................................ 225

441. Merkez Maliyesi............................................................... 225

442. İkta Sistemi....................................................................... 227

443. Vakıf Sistemi..................................................................... 229

45. ÜRETİM VE TİCARET........................................................ 230

450. Genel Açıklama................................................................ 230

451. Tarım ve Hayvancılık...................................................... 230

452. Sanayi ve Madencilik.......................................................231

453. Esnaf Örgütleri..................................................................231

454. Para Kredi ve Fiyatlar..................................................... 232

455. Ticari Yapı......................................................................... 233

 

5. İslam ve İktisat.................................................................. 237

50. GENEL BAKIŞ........................................................................ 237

51. İSLAM’IN GENEL DÜŞÜNCE KAYNAKLARI............. 238

510. Genel Açıklama................................................................ 238

511. Kur’an-ı Kerim.................................................................. 239

512. Hadis...................................................................................240

513. Tefsir................................................................................... 241

514. Fıkıh.................................................................................... 241

515. Kelam..................................................................................242

52. İSLAM’IN ÖZEL DÜŞÜNCE KAYNAKLARI................ 243

520. Genel Açıklama................................................................ 243

521. Hisbe................................................................................... 243

522. Harac.................................................................................. 243

523. Kesb.....................................................................................244

524. Nukud.................................................................................244

525. Ticaret................................................................................. 245

526. Tedbir-El Menzil.............................................................. 245

53. İSLAM AÇISINDAN MUHASEBE VE İKTİSADİ HAYAT..... 252

530. Kur’an ve Muhasebe........................................................ 252

531. Kur’an ve Muhasebe Açısından Sorumluluk-Dönemsellik.... 254

532. Kur’an ve Muhasebe Açısından Çiftyanlılık-Belgeleme ....... 256

533. Kur’an ve Muhasebe Açısından Doğruluk-Tam Açıklama..... 257

534. Devlet Gelirleri ve Harcamaları.................................... 258

535. Tarım Sanayi ve Madenler............................................. 260

536. Ticaret ve Para...................................................................261

54. İSLAM’DA FELSEFE OKULLARI VE İKTİSADİ ÜŞÜNCELER….. 262

540. Genel Açıklama................................................................ 262

541. Doğa Felsefesi....................................................................264

542. Meşşai Ekolü..................................................................... 267

543. İşrakilik.............................................................................. 269

544. Felsefeye Karşı Tepkiler.................................................. 269

545. Ebu Yusuf (731-798)......................................................... 270

546. İmam-ı Gazali (1058-1111)............................................. 277

547. İbn-i Haldûn (1332-1406)................................................ 286

548. İslam ve Bilim....................................................................301

55. İSLAM’IN İKTİSADİ GÖRÜŞLERİ................................... 303

550. Genel Açıklama................................................................ 303

551. Faiz......................................................................................304

552. Zekât ve Sadaka................................................................ 305

553. Ticaret................................................................................. 305

554. Çalışma ve İş Ahlâkı....................................................... 308

555. Şirketleşme..........................................................................311

556. Sosyal Adalet......................................................................312

557. Mülkiyet, Mal ve Emek....................................................313

558. Sosyal Dayanışma, Türleri ve Yaptırımları.................315

559. Yasaklı İktisadi Mallar.....................................................318

 

6. SONUÇ.................................................................................... 323

60. ÖZETLEME............................................................................. 323

61. SONSÖZ.................................................................................... 324

62. YARARLANILAN YAYINLAR.......................................... 325

63. YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ....................................................... 329

64. YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI........................ 330

 

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 252723
Aktif: 7
Bugün: 24
Dün: 673

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm