Ürünler

İKTİSADİ DÜŞÜNCEDEN YÖNETİM DÜŞÜNCESİNE


İKTİSADİ DÜŞÜNCEDEN YÖNETİM DÜŞÜNCESİNE


Açıklama

KİTAP ADI
İKTİSADİ DÜŞÜNCEDEN YÖNETİM DÜŞÜNCESİNE     

YAZAR ADI
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-18-6
Ebat: 13.5x21
Sayfa sayısı: 462
Baskı yılı: Şubat 2014

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ......................................................................................... xiii

 

1) İKTİSADİ DÜŞÜNCE.................................................................1

10. İKTİSAT ÖNCESİ İKTİSAT.................................................1

100. Genel Açıklama............................................................1

101. İlkçağlarda İktisadi Düşünce........................................2

102. Hint Uygarlığı ve İbraniler............................................3

103. Eski Yunan ..................................................................7

104. Roma Uygarlığı..........................................................12

105. Oikonomia Kavramı....................................................17

106. Orta Çağda İktisadi Düşünce.....................................20

107. İslamiyet’te İktisadi Düşünce......................................32

108. Merkantilizm...............................................................43

11. LİBERALİZM.................................................................50

110. Genel Açıklama..........................................................50

111. Fizyokrasi....................................................................51

112. Kapitalizm................................................................... 54

113. Liberalizmin Özü.........................................................58

114. Liberalizmin Üstünlükleri.............................................60

115. Liberalizmin Eleştirisi..................................................61

116. Neo Liberalizm............................................................63

12. KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE.......................................63

120. Genel Açıklama..........................................................63

121. Adam Simith (1723-1790).......................................... 64

122. David Ricardo (1772-1823)........................................69

123. Jean Baptiste Say (1767-1832)..................................72

124. Thomas Robert Malthus (1766-1834)........................73

125. John Stuart Mill (1806-1873)......................................75

126. Klasik İktisadi Düşünce Teorileri................................77

13. SOSYALİZM VE HETERODOKS YAKLAŞIMLAR..........83

130. Sosyalizmin Doğuşu...................................................83

131. Sosyalizmin Tanımı.....................................................85

132. Sosyalist Doktrinler.....................................................86

133. İdealist Sosyalizm.......................................................87

134. Bilimsel Sosyalizm..................................................... 96

135. Karl Marx (1815-1883)................................................98

14. NEO KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE............................103

140. Genel Açıklama........................................................103

141. Avusturya Psikoloji Okulu.........................................105

142. Lozan Matematik Okulu...........................................109

143. Cambridge Ekolü..................................................... 117

144.Alfred Marshall ve Neo Klasik İktisat.........................120

145. Kurumsal İktisat........................................................127

146. Refah Ekonomisi......................................................132

15. KEYNES’İN İKTİSADI.................................................135

150. Genel Açıklama........................................................135

151. Keynes Devrimi ve Genel Teori...............................137

152. Keynes İktisadının Varsayımları .............................139

153. Keynes’ten Kalanlar.................................................142

154. Yeni Keynesyenler...................................................146

155. Post Keynesyenler...................................................150

16. KEYNES KARŞITLARI...............................................153

160. Genel Açıklama........................................................153

161. Monetarist (Paracı) Teori..........................................154

162. Yeni Klasik Teori.......................................................155

163. Arz Yanlı İktisat........................................................156

164. Toplumsal Seçim Teorisi .........................................158

165. Anayasal İktisat........................................................161

17. POLİTİK İKTİSAT.......................................................164

170. Genel Açıklama........................................................164

171. Politik Ekonomi ........................................................166

172. İktisat ve Siyaset Arasındaki Farklar........................167

173. İktisat Teorisi ve İktisat Politikası..............................168

174. Tercihler....................................................................171

175. Amaç ve Araçların Seçimi........................................172

176. Açık Ekonomi Politik İktisat......................................174

177. Dışsal Araçların Sınırları..........................................194

18. KÜRESEL FİNANS.....................................................195

180. Genel Açıklama........................................................195

181. Küresel Finansın Doğuşu.........................................196

182. Küresel Finansın Etkileri..........................................202

183. Küresel Finansın Tarihsel Gelişimi......................... 209

184.Küresel Finans ve İstikrar.........................................219

185. Küresel Finans ve İktisadi Kriz............................... 234

186. Küresel Finans ve Makro İktisat............................. 244

 

2) YÖNETİM DÜŞÜNCESİ..............................................253

20.YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ.......................253

200.Genel Açıklama.........................................................253

201. İlkel Toplum ve Yönetim Düşüncesi......................... 254

202. Tarım Toplumu ve Yönetim Düşüncesi.................... 256

203. Sanayi Toplumu ve Yönetim Düşüncesi...................261

204. Bilgi Toplumu ve Yönetim Düşüncesi...................... 264

205. Yönetim Biliminin Gelişmesi ve Enerji Kaynağı….....271

206.Yönetim ve Örgüt Teorileri........................................272

21.KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI............................279

210. Genel Açıklama........................................................279

211. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı .................................... 280

212. yönetim İlkeleri Anlayışı ..........................................282

213. Bürokrasi Modeli .................................................... 286

214.Klasik Anlayışın Genel Değerlemesi........................289

22. NEO-KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI................ 290

220. Genel Açıklama...................................................... 290

221. İnsan İlişkileri Yaklaşımı ......................................... 290

222. İnsan Kaynaklarını Kullanma Yaklaşımı ................ 292

223. Neo Klasik Anlayışın Genel Değerlemesi.............. 295

23. MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI....................... 296

230. Genel Açıklama....................................................... 296

231. Sistem Yaklaşımı..................................................... 296

232. Sistem Öğeleri..........................................................297

233. Entropi ve Sinerji..................................................... 298

234. Sistem Yaklaşımının Genel Değerlemesi.............. 300

235. Durumsallık Yaklaşımı..............................................301

236. Örgüt Yapısı ve Teknoloji.........................................301

237. Örgüt Yapısı ve Çevre............................................. 303

238. Durumsallık yaklaşımının Genel Değerlemesi......... 305

24. İNSAN MERKEZLİ POST MODERN YÖNETİM .........307

240. Genel Açıklama........................................................307

241. Z Teorisi....................................................................307

242. Ömür Boyu İstihdam............................................... 308

243. Yavaş Değerleme ve Terfi...................................... 309

244. Uzmanlaşmamış Mesleki Gelişme......................... 309

245. Ortak Karar Verme...................................................310

246. Ortaklaşa Sorumluluk..............................................311

247. Örtülü Denetim Mekanizmaları................................311

248. Bütünlük....................................................................312

249. Zaman Yönetimi.......................................................313

25. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)...........................315

250. Kalite ve Kalite Maliyetleri........................................315

251. TKY’nin Tanımı ve Özellikleri...................................319

252. Deming Felsefesi ve TKY.........................................321

253. TKY Uygulaması ve Kalite Çemberleri.....................324

254. Kalite Güvence Sistemleri (KGS)ve Standartları…...326

255. Dış Kaynaktan Yararlanma (DKY)............................327

256. Küçülme....................................................................331

257. Kıyaslama................................................................ 333

258. Altı Sigma Yaklaşımı............................................... 339

259. Kalite Öncüleri, TKY ve Türkiye.............................. 343

26. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İKY).................... 346

260. Genel Açıklama....................................................... 346

261. İKY’nin Kapsamı ve Amacı......................................347

262. İKY’nin Tarihsel Gelişimi......................................... 348

263. İKY’nin Görevleri..................................................... 350

 

264. İKY’nin Örgütlenmesi...............................................351

265. İşe Alıştırma.............................................................352

266. Personel Eğitimi...................................................... 353

267. Kariyer Geliştirme.................................................... 354

268. İnsan Kaynakları ve Yönetim Kavramları............... 354

27. GÜNCEL YÖNETİM TEKNİKLERİ............................. 362

270.Genel Açıklama........................................................ 362

271. Amaçlara Göre Yönetim(AGY)................................ 363

272. Örgüt Geliştirme ve Örgütsel Değişim..................... 364

273. Yenilik Yönetimi....................................................... 366

274. Vizyon-Misyon Yönetimi...........................................372

275. İstisnalarla Yönetim..................................................374

276.Dengeli Ölçüm Kartı (DÖK)......................................375

277. Temel Yetenek......................................................... 382

278. Sürdürülebilirlik........................................................ 384

279. Kurumsal Sosyal Sorumluluk.................................. 386

28. POST MODERN ÖRGÜT YAPILARI.......................... 390

280. Genel Açıklama....................................................... 390

281. Şebeke Örgütler.......................................................391

282. Sanal Örgütler......................................................... 395

283. Yalın Örgütler...........................................................397

284. Kademe Azaltma ................................................... 400

285. Yeniden Örgütleme..................................................401

286. Değişim Mühendisliği.............................................. 402

287. Öğrenen Örgütler..................................................... 406

288. Stratejik Ortaklıklar...................................................410

289. Çok Uluslu İşletmeler ve Büyüme............................415

 

3) SONUÇ ........................................................................427

30. İKTİSADİ DÜŞÜNCEYE İLİŞKİN BULGULAR.............427

300. Genel Açıklama........................................................427

301.Ortodoks Mikro İktisat...............................................427

302. Ortodoks Makro İktisat............................................431

303. Ortodoks İktisadın Araçları ve Eleştirisi..................432

304. Heteredoks İktisat................................................... 435

305. İktisat Bilim midir?................................................... 436

306. İktisatçı Kimdir?....................................................... 440

31. YÖNETİM DÜŞÜNCESİNE İLİŞKİN BULGULAR.......441

310. Genel Açıklama........................................................441

311. Klasik Yönetim Yaklaşımları.....................................442

312. Neo Klasik Yönetim Yaklaşımları............................ 444

313. Modern Yönetim Yaklaşımları................................. 445

314. Post Modern Yönetim Yaklaşımları ....................... 446

315. yönetim Bir Bilim midir? ..........................................447

316. yönetici ve Lider Kimdir? ......................................... 448

32. İKİ DÜŞÜNCE ARASINDAKİ BENZERLİKLER............452

33. İKİ DÜŞÜNCE ARASINDAKİ FARKLILIKLAR............. 454

34. SONSÖZ...................................................................... 455

 

35. YARARLANILAN YAYINLAR........................................457

36. YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI..........................461

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 292022
Aktif: 1
Bugün: 129
Dün: 164

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm