Ürünler

BANKA MUHASEBESİ


BANKA MUHASEBESİ


Açıklama

KİTAP ADI 
BANKA MUHASEBESİ

YAZAR ADI 
İffet Görkey KESİMLİ


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-16-2
Ebat: 16.5x23,5
Sayfa sayısı: 312
Baskı yılı: Şubat 2014

 

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Kitap, günümüzde Türk bankacılık sisteminde kullanılan Tekdüzen Hesap Plânına dayanmaktadır. İlk olarak temel muhasebe ilkeleri ele alınmış, temel varsayımlara ve muhasebe standartlarına değinilmiştir. Ardından malî tablo temel ilkelerine yer verilmiş, genel hükümler ve malî tablolarla raporlar, ilgili kavramlar açıklanarak ele alınmıştır.

Tekdüzen Hesap Plânında yer alan hesaplar grup bazında, yardımcı hesaplarıyla birlikte, açıklamalı olarak, örnek monografiler ve yevmiye kayıtlarıyla desteklenerek anlatılmıştır. Hesaplar; Dönen Değerler, Krediler, Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler, Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar, Özkaynaklar, Faiz Gelirleri, Faiz Giderleri, Faiz Dışı Gelirler, Faiz Dışı Giderler ve Bilânço Dışı Hesaplar olarak gruplandırılmıştır.

Katılım bankası, yabancı ortaklı Türk bankası, Amerikan bankası Türkiye şubesi gibi çeşitli bankalara ait malî tablo örneklerine yer verilmiştir. Hesap açıklamalarında Bankacılık Kanununa sık sık atıfta bulunulduğundan, Kanunun incelenmesi tavsiye edilir. Aynı şekilde Karşılıklara İlişkin Yönetmelik de kullanıcılara referans olması açısından incelenmelidir.

Kitap; Banka Muhasebesi dersinin okutulduğu her seviyede yüksek öğretim kurumu için uygun olduğu gibi, aynı zamanda bankacılık mesleğini icra edenlere de yol gösterici niteliktedir.

 

İÇİNDEKİLER

1. TEMEL MUHASEBE İLKELERİ ................................................................................... 1

MUHASEBE İLKELERİ, TEMEL VARSAYIMLAR VE MUHASEBE

STANDARTLARI ................................................................................................................ 1

Süreklilik ............................................................................................................................ 2

Dönemsellik İlkesi ve Tahakkuk Esası ................................................................................ 2

Tutarlılık ............................................................................................................................. 3

Sosyal Sorumluluk .............................................................................................................. 3

Kişilik ................................................................................................................................ 4

Parayla Ölçülme ................................................................................................................. 4

Maliyet Esası....................................................................................................................... 4

Tarafsızlık ve Güvenilir Belge ............................................................................................. 5

İhtiyatlılık ........................................................................................................................... 5

Özün Önceliği ..................................................................................................................... 5

 

2. MALÎ TABLO TEMEL İLKELERİ ................................................................................ 7

2.1. GENEL HÜKÜMLER ................................................................................................... 7

Anlaşılabilirlik .................................................................................................................... 8

İhtiyaca Uygunluk, Önemlilik ............................................................................................. 8

Güvenilirlik ......................................................................................................................... 9

Karşılaştırılabilirlik ........................................................................................................... 10

2.2. MALÎ TABLOLAR VE RAPORLAR ......................................................................... 11

Malî Tablolar .................................................................................................................... 11

Bilânço ....................................................................................................................................... 11

Gelir Tablosu veya Kâr ve Zarar Cetveli ........................................................................................ 12

Nakit Akım Tablosu ...................................................................................................................... 13

Özkaynak Değişim Tablosu ........................................................................................................... 13

Malî tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar .................................................................................... 13

Yurtdışı Şubelere Ait Malî Tabloların Konsolide Edilmesi .............................................................. 14

Yönetimin Sorumluluğu ................................................................................................................ 15

Faaliyet Raporu ............................................................................................................................. 15

Malî Tabloların Yetkili Kişilerce İmzalanması ............................................................................... 15

Konsolide ve Konsolide Olmayan Malî Tabloların İlgili Mercilere Gönderilmesi ve Yayımlanması . 16

KAVRAMLAR ............................................................................................................................. 17

Geçerli Para Birimi..................................................................................................................... 17

Yabancı Para .............................................................................................................................. 18

Döviz Kuru ............................................................................................................................... 19

Geçerli Kur / Spot Kur................................................................................................................ 19

Kur Farkı ................................................................................................................................. 19

Kapanış Kuru ............................................................................................................................. 20

Parasal Kalemler ........................................................................................................................ 20

Gerçeğe Uygun Değer ................................................................................................................ 20

Finansal Tablolarda Kullanılan Para Birimi ................................................................................. 20

Grup ........................................................................................................................................ 21

Yurtdışındaki İşletme ................................................................................................................. 21

Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım ............................................................................. 21

 

3. TEKDÜZEN HESAP PLÂNI ......................................................................................... 23

3.1. TEKDÜZEN HESAP PLÂNININ YAPISI .................................................................. 23

HESAP PLÂNINDAKİ GRUPLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ .................................... 25

DÖNEN DEĞERLER ................................................................................................................... 25

KREDİLER ................................................................................................................................ 25

Kredilerin ve Diğer Alacakların Sınıflandırılması ........................................................................ 25

Birinci Grup - Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar ................................................... 25

İkinci Grup - Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar .................................................... 26

Üçüncü Grup - Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar ............................................ 26

Dördüncü Grup - Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar ................................................. 27

Beşinci Grup - Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar ............................................... 27

Donuk alacaklar ......................................................................................................................... 28

YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER ........................................................... 29

MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR ..................................................................... 37

ÖZKAYNAKLAR ........................................................................................................................ 37

FAİZ GELİRLERİ ........................................................................................................................ 38

FAİZ GİDERLERİ ........................................................................................................................ 38

FAİZ DIŞI GELİRLER ................................................................................................................. 38

FAİZ DIŞI GİDERLER ................................................................................................................. 38

BİLÂNÇO DIŞI HESAPLAR ........................................................................................................ 39

3.2. HESAP AÇIKLAMALARI VE ÖRNEKLER ............................................................. 41

(0) DÖNEN DEĞERLER.................................................................................................. 41

010 - KASA ................................................................................................................................ 41

011 - EFEKTİF DEPOSU .............................................................................................................. 42

012 - YOLDAKİ PARALAR - TÜRK PARASI ............................................................................. 43

013 - YOLDAKİ PARALAR - YABANCI PARA.......................................................................... 44

015 - SATIN ALINAN ÇEKLER - YABANCI PARA ................................................................... 44

016 - VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI............................................... 46

017 - VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER - YABANCI PARA ........................................... 47

019 - KIYMETLİ MADENLER - YABANCI PARA ..................................................................... 47

020 - MERKEZ BANKASI - TÜRK PARASI................................................................................ 48

021 - MERKEZ BANKASI - YABANCI PARA ............................................................................ 49

022 - YURTİÇİ BANKALAR - TÜRK PARASI ............................................................................ 49

023 - YURTİÇİ BANKALAR - YABANCI PARA ........................................................................ 50

024 - YURTDIŞI BANKALAR - TÜRK PARASI ......................................................................... 50

025 - YURTDIŞI BANKALAR - YABANCI PARA ...................................................................... 51

026 - YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - TÜRK PARASI ....................................................... 52

027 - YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - YABANCI PARA .................................................... 52

030 - GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN

MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI ..................................................................................... 52

ALIM/SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER ...................................................................... 53

030.00 - MALÎ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ ........................................................ 53

030.02 - MALÎ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ .................................... 53

030.02.0 - DEVLET BORÇLANMA TAHVİLLERİ ............................................................... 54

030.02.1 - YEREL YÖNETİM TAHVİLLERİ ........................................................................ 54

030.02.2 - İKTİSÂDİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ TAHVİLLERİ .......................................... 54

030.02.2.0 - MÜESSESELER TAHVİLLERİ ...................................................................... 54

030.02.2.1 - BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ ......................................................... 54

030.02.3 - KAMU İKTİSADÎ KURULUŞLARI TAHVİLLERİ .............................................. 54

030.02.3.0 - MÜESSESELER TAHVİLLERİ ...................................................................... 54

030.02.3.1 - BAĞLI ORTAKLIKLAR TAHVİLLERİ ......................................................... 55

030.02.5 - DİĞER TAHVİLLER ............................................................................................ 55

030.02.6 - HAZİNE BONOLARI ........................................................................................... 55

030.02.7 - MÜTEAHHİT BONOLARI ................................................................................... 55

030.02.9- DİĞER BONOLAR ................................................................................................ 55

030.03 - HİSSE SENETLERİ ..................................................................................................... 55

030.04 - KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ) .......................................................................... 55

030.05 - KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ .............................................................. 55

030.06 - GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ ............................................................................... 56

030.07 - YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELERİ ............................................................ 56

030.08 - TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER .............................. 56

030.09 - REPO İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER ..................................... 56

030.10 - MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINDAN ALACAKLAR .................................. 56

030.11 - MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASI TEMİNATLARI .......................................... 56

030.11 - DİĞER ALIM/SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER ............................................. 57

030.12 - ALIM/SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI ................. 57

032 - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI ......................................... 57

Etkin Faiz Oranı .............................................................................................................................. 58

033 - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER - YABANCI PARA ..................................... 63

038 - MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - TÜRK PARASI ......................... 63

039 - MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - YABANCI PARA ..................... 63

040 - PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR - TÜRK PARASI............................................. 64

041 - PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR - YABANCI PARA ......................................... 64

050..051 - TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR .......................................................... 65

(1) KREDİLER ................................................................................................................. 67

100..103 - ISKONTO VE İŞTİRA SENETLERİ ............................................................................ 67

100..101 - ISKONTO VE İŞTİRA SENETLERİ ........................................................................... 67

102..103 - ISKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN KAZANILMAMIŞ GELİRLER ................ 68

104..105 - FAKTÖRİNG İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR ........................................................ 69

110..129 - KISA VADELİ KREDİLER.......................................................................................... 70

130..149 - ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ....................................................................... 73

150..157 - YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLÂNINA BAĞLANAN KREDİLER ......... 74

Kredilerin ve diğer alacakların yeniden yapılandırılması .............................................................. 74

158..159 - TAZMİN EDİLEN GAYRİ NAKDİ KREDİ BEDELLERİ ............................................ 78

160..161 - KANUN VE/VEYA KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ VE

TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER ............................................................................................. 78

170..171 - TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER ........ 78

172 - TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER - TÜRK PARASI 79

173 - TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER - YABANCI PARA……………………………………………………………………………….…………..79

174..175 - TAHSİLİ ŞÜPHELİ ÜCRET, KOMİSYON VE DİĞER ALACAKLAR ........................ 79

176 - ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR - TÜRK PARASI ......... 79

177 - ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR - YABANCI PARA ...... 80

180 - ÖZEL KARŞILIKLAR - TÜRK PARASI ............................................................................. 80

181 - ÖZEL KARŞILIKLAR - YABANCI PARA.......................................................................... 80

(2) YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER ......................................... 81

202..203 - KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - TÜRK PARASI .............................. 81

204..205 - KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ - TÜRK PARASI (-) .......... 81

210 - ZORUNLU KARŞILIKLAR - TÜRK PARASI ..................................................................... 81

211 - ZORUNLU KARŞILIKLAR - YABANCI PARA ................................................................. 81

220 - KREDİ FAİZLERİ VE GELİRLERİ TAHAKKUK VE REESKONTLARI - TÜRK PARASI 82

220.06 - GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN OLARAK

SINIFLANDIRILAN KREDİLER DEĞERLEME FARKLARI ................................................... 83

221 - KREDİ FAİZLERİ VE GELİRLERİ TAHAKKUK VE REESKONTLARI - YABANCI PARA…83

222 - DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - TÜRK PARASI ............................................. 83

223 - DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - YABANCI PARA ......................................... 84

224 - TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - TÜRK PARASI .......................................................... 84

225 - TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - YABANCI PARA ...................................................... 84

238 - SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN

DURAN VARLIKLAR - TÜRK PARASI......................................................................................... 84

239 - SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN

DURAN VARLIKLAR - YABANCI PARA .................................................................................... 84

240 - İŞTİRAKLER - TÜRK PARASI ........................................................................................... 85

241 - İŞTİRAKLER - YABANCI PARA ....................................................................................... 85

242 - BAĞLI ORTAKLIKLAR - TÜRK PARASI.......................................................................... 86

243 - BAĞLI ORTAKLIKLAR - YABANCI PARA ...................................................................... 86

244 - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - TÜRK PARASI ........... 87

245 - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER - YABANCI PARA........ 87

246 - İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK

MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - TÜRK PARASI ..................................... 87

247 - İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK

MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - YABANCI PARA ............................... 88

248 - BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR - TÜRK PARASI ................................... 89

249 - BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR - YABANCI PARA ............................... 90

250 - MENKULLER - TÜRK PARASI ......................................................................................... 90

251 - MENKULLER - YABANCI PARA ...................................................................................... 90

252 - GAYRİMENKULLER - TÜRK PARASI .............................................................................. 91

253 - GAYRİMENKULLER - YABANCI PARA .......................................................................... 91

254..255 - FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ......................................... 91

256..257 - BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ............................................................................. 92

258 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - TÜRK PARASI ........................................... 92

259 - MADDÎ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - YABANCI PARA ....................................... 96

260 - PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - TÜRK PARASI ................................................................. 96

Ertelenmiş Vergi Borçlarının ve Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi ..................... 99

Banka birleşmeleri ........................................................................................................................... 100

Şerefiye ............................................................................................................................................. 101

263 - ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ - YABANCI PARA .......................................................... 105

264 - DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - TÜRK PARASI .................... 105

265 - DURAN VARLIKLARIN DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) - YABANCI PARA ................ 106

270..271 - AYNİYAT MEVCUDU .............................................................................................. 106

272 - AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR - TÜRK PARASI.... 106

274 - AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-)

TÜRK PARASI ............................................................................................................................. 107

275 - AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-)

YABANCI PARA .......................................................................................................................... 107

278 - MUHTELİF ALACAKLAR - TÜRK PARASI.................................................................... 107

279 - MUHTELİF ALACAKLAR - YABANCI PARA ................................................................ 108

280 - BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - TÜRK PARASI .............................................................. 108

281 - BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR - YABANCI PARA .......................................................... 108

284 - KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM HESABI - TÜRK PARASI ........................................ 109

285 - KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ HESABI - YABANCI PARA ......................................... 109

288 - ENFLÂSYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - TÜRK PARASI.................................. 110

290 - ŞUBELER CARİ HESABI - TÜRK PARASI...................................................................... 110

291 - ŞUBELER CARİ HESABI - YABANCI PARA .................................................................. 110

292 - EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI - TÜRK PARASI .......................................................... 110

293 - EFEKTİF VAZİYETİ - YABANCI PARA .......................................................................... 111

294 - DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI - TÜRK PARASI ............................................................. 111

295 - DÖVİZ VAZİYETİ - YABANCI PARA ............................................................................. 111

298 - ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER - TÜRK PARASI ................................................. 113

(3) MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR ................................................. 115

300 - TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y GERÇEK KİŞİLER) - TİCARİ OLMAYAN –

TÜRK PARASI ............................................................................................................................. 115

301 - DÖVİZ TEVDİAT HESABI - YABANCI PARA ................................................................ 116

302 - TASARRUF MEVDUATI - (Y.D.Y GERÇEK KİŞİLER) - TİCARÎ OLMAYAN -

TÜRK PARASI ............................................................................................................................. 116

304 - RESMİ, TİCARÎ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.İ.Y.) - TÜRK PARASI ...... 116

305 - KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADESİZ - YABANCI PARA ....................... 117

306 - RESMİ, TİCARÎ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.D.Y.) - TÜRK PARASI ..... 118

308 - BANKALAR MEVDUATI - TÜRK PARASI .................................................................... 118

309 - BANKALAR MEVDUATI - YABANCI PARA ................................................................ 118

310 - TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y GERÇEK KİŞİLER) - TİCARÎ OLMAYAN –

TÜRK PARASI ............................................................................................................................. 119

311 - DÖVİZ TEVDİAT HESABI - YABANCI PARA ................................................................ 119

312 - TASARRUF MEVDUATI - (Y.D.Y GERÇEK KİŞİLER) - TİCARİ OLMAYAN –

TÜRK PARASI ............................................................................................................................. 120

314 - RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.İ.Y.) - TÜRK PARASI ...... 120

315 - KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADELİ - YABANCI PARA ......................... 120

316 - RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.D.Y.) - TÜRK PARASI ..... 120

318 - BANKALAR MEVDUATI - TÜRK PARASI .................................................................... 121

319 - BANKALAR MEVDUATI - YABANCI PARA ................................................................ 121

320 - KATILMA HESAPLARI - TÜRK PARASI ....................................................................... 121

321 - KATILMA HESAPLARI - YABANCI PARA .................................................................... 123

322 - KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARI - TÜRK PARASI .............................. 126

323 - KATILMA HESAPLARI - ÖZEL FON HAVUZLARI - YABANCI PARA ........................ 127

328 - PARA PİYASALARINA BORÇLAR - TÜRK PARASI ..................................................... 127

329 - PARA PİYASALARINA BORÇLAR - YABANCI PARA .................................................. 127

332 - REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR - TÜRK PARASI ................................. 128

333 - REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR -YABANCI PARA .............................. 128

334 - MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR - TÜRK PARASI ....................... 128

335 - MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR -YABANCI PARA .................... 129

336 - SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN

DURAN VARLIK BORÇLARI - TÜRK PARASI .......................................................................... 129

337 - SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN

DURAN VARLIK BORÇLARI - YABANCI PARA....................................................................... 129

340 - TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ - TÜRK PARASI ............. 129

341 - TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ - YABANCI PARA .......... 130

342 - YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI ..................... 130

343 - YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER - YABANCI PARA ................. 130

344 - YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI .... 131

345 - YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER -YABANCI PARA . 131

346 - SERMAYE BENZERİ BORÇLAR - TÜRK PARASI ......................................................... 131

347 - SERMAYE BENZERİ BORÇLAR - YABANCI PARA ...................................................... 132

348 - YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - TÜRK PARASI...................................... 132

349 - YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER - YABANCI PARA .................................. 133

SACE Kredisi ................................................................................................................................... 133

Hermes Kredisi ............................................................................................................................... 134

GSM Kredisi ...................................................................................................................................... 134

350 - KARŞILIKLAR - TÜRK PARASI ....................................................................................... 135

350.00 - GENEL KARŞILIKLAR ................................................................................................. 135

350.01 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI ............................................................................. 137

350.02 - BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI KARŞILIĞI................ 137

350.03 - KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI ................ 137

350.04 - VERGİ KARŞILIKLARI ............................................................................................ 137

350.05 - DÖVİZE ENDEKSLİ ALACAKLAR ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI .... 138

350.06 - TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI . 139

350.09 - TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİ NAKDİ KREDİLER

ÖZEL KARŞILIKLARI .............................................................................................................. 140

350.20 - YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI ....................................................................... 140

350.30 - KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON

UYGULAMALARI KARŞILIĞI .............................................................................................. 140

350.99 - DİĞER KARŞILIKLAR ............................................................................................. 141

351 - KARŞILIKLAR - YABANCI PARA .................................................................................. 141

352..353 - KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR ............................................................. 142

354 - ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - TÜRK PARASI ..................... 142

355 - ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) - YABANCI PARA .................. 143

356..357 - FAKTÖRİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR ........................................................... 144

359 - YURT DIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ - YABANCI PARA144

360 - FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - TÜRK PARASI ....................................................... 144

361 - FAİZ VE GİDER REESKONTLARI - YABANCI PARA ................................................... 145

362 - KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU - TÜRK PARASI ...................... 146

363 - KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU - YABANCI PARA .................. 147

364 - TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - TÜRK PARASI ............................................ 147

366 - YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - TÜRK PARASI ..................................................... 147

367 - YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER - YABANCI PARA .................................................. 147

368 - ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - TÜRK PARASI.................................. 147

370 - İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ - TÜRK PARASI ........................................................ 148

371 - İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ - YABANCI PARA .................................................... 148

376 - İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - TÜRK PARASI ............................................. 148

377 - İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER - YABANCI PARA ......................................... 149

378 - İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) - TÜRK PARASI ........ 149

379 - İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-) - YABANCI PARA .... 149

380 - ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE FONLAR - TÜRK PARASI ................... 150

381 - ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE FONLAR - YABANCI PARA ............... 150

384 - BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR - TÜRK PARASI ........................................... 150

385 - BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR - YABANCI PARA ........................................ 151

386 - ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI - TÜRK PARASI............................................... 151

387 - ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI - YABANCI PARA ........................................... 151

388 - FONLARDAN KULLANDIRILAN KREDİ KARŞILIKLARI - TÜRK PARASI ................ 151

390 - MUHTELİF BORÇLAR - TÜRK PARASI ......................................................................... 151

391 - MUHTELİF BORÇLAR - YABANCI PARA ..................................................................... 153

392 - ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - TÜRK PARASI .......................................................... 153

392.02.3 - PEŞİN TAHSİL EDİLEN FAİZ, ÜCRET VE KOMİSYONLAR............................... 153

393 - ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR - YABANCI PARA ...................................................... 153

394 - ÖDEME EMİRLERİ - TÜRK PARASI ............................................................................... 154

395 - ÖDEME EMİRLERİ - YABANCI PARA ........................................................................... 154

396..397 - KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR .............................................. 154

398 - YÜKLENİCİLER HESABI - TÜRK PARASI ..................................................................... 154

 

(4) ÖZKAYNAKLAR ....................................................................................................... 155

410 - SERMAYE - TÜRK PARASI ............................................................................................. 155

411 - SERMAYE - YABANCI PARA ......................................................................................... 155

412..413 - SERMAYE TAAHHÜTLERİ .................................................................................... 155

414 - SERMAYE YEDEKLERİ - TÜRK PARASI ....................................................................... 155

414.00 - HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ ........................................................................... 156

414.02 - HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI ............................................................................. 156

414.03 - MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI ................................................... 156

414.04 - MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN

DEĞERLEME FARKLARI ........................................................................................................... 156

414.05 - İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ

HİSSE SENETLERİ ............................................................................................................................ 157

414.06 - RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI ......................................................... 157

414.07 - SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN

DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI ................................................. 157

414.08 - KUR FARKLARI ............................................................................................................... 157

414.09 - DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ ....................................................................................... 157

415 - SERMAYE YEDEKLERİ - YABANCI PARA ......................................................................... 157

415.03 - MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI ........................................................... 157

415.04 - MADDÎ VE MADDÎ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME

FARKLARI ......................................................................................................................................... 158

415.05 - İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI BEDELSİZ HİSSE

SENETLERİ .......................................................................................................................................... 158

415.09 - DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ ........................................................................................ 158

420 - KÂR YEDEKLERİ - TÜRK PARASI .......................................................................................... 158

420.00 - YASAL YEDEKLER ................................................................................................. 158

420.01 - STATÜ YEDEKLERİ ................................................................................................ 159

420.02 - OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER .................................................................................... 159

421 - KÂR YEDEKLERİ - YABANCI PARA ............................................................................. 159

440 - KÂR VE ZARAR - TÜRK PARASI ................................................................................... 159

442 - GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI - TÜRK PARASI .................................................... 159

448 - ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - TÜRK PARASI.................................. 159

 

(5) FAİZ GELİRLERİ .................................................................................................... 161

500..501 - ISKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN FAİZLER ................................ 161

502..503 - FAKTÖRİNG ALACAKLARINDAN ALINAN FAİZLER ......................................... 161

504..505 - KIYMETİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN FAİZ............................................ 161

510 - KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI ..................................................... 161

543 - ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ALINAN FAİZLER ..................................... 161

544.. 545 - ORTA VE UZUN VADELİ ORTAK YATIRIMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI 162

546..547 - YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLÂNINA BAĞLANAN KREDİLERDEN

ALINAN FAİZLER .......................................................................................................................... 162

548..549 - TASFİYE OLAN ALACAKLARDAN ALINAN FAİZLER ........................................ 163

550 - KAYNAK KULLANIM DESTEKLEME FONUNDAN ALINAN PRİMLER ..................... 163

560 - ZORUNLU KARŞILIKLARDAN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI ........................... 163

561 - ZORUNLU KARŞILIKLARDAN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA ....................... 163

570 - BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI .................................................. 164

571 - BANKALARDAN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA .............................................. 164

572 - PARA PİYASASINDAN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI ........................................ 164

573 - PARA PİYASASINDAN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA ..................................... 164

576 - TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI ............................ 164

577 - TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA ......................... 164

578 - ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - TÜRK PARASI.................................. 165

580 - MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI ................................... 165

581 - MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA ............................... 165

582 - FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ - TÜRK PARASI ................................................... 165

583 - FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ - YABANCI PARA ............................................... 166

592 - ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI....................................................... 166

593 - ŞUBELERDEN ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA ................................................... 166

598 - DİĞER ALINAN FAİZLER - TÜRK PARASI ................................................................... 166

599 - DİĞER ALINAN FAİZLER - YABANCI PARA ................................................................ 166

 

(6) FAİZ GİDERLERİ .................................................................................................... 167

608..610 - TÜRK LİRASI MEVDUATA VERİLEN FAİZLER .................................................... 167

611 - YABANCI PARA MEVDUATA VERİLEN FAİZLER ...................................................... 167

614 - KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER TÜRK PARASI ......... 167

615 - KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN FAİZLER TÜRK PARASI ......... 167

616 - YURT DIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN

FAİZLER TÜRK PARASI ................................................................................................................. 167

617 - YURT DIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN

FAİZLER TÜRK PARASI .................................................................................................................. 168

620 - TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİNE VERİLEN FAİZLER

TÜRK PARASI.................................................................................................................................... 168

621 - TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİNE VERİLEN FAİZLER

YABANCI PARA ................................................................................................................................ 168

622 - YURTİÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI ..... 168

623 - YURTİÇİNDEN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA . 168

624 - YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI .. 169

625 - YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA169

626 - PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER TÜRK PARASI .......................... 169

627 - PARA PİYASASI VE VADELİ DÖVİZ İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER YABANCI PARA. 169

628 - REPO İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER TÜRK PARASI ............................................ 169

629 - REPO İŞLEMLERİNE VERİLEN FAİZLER YABANCI PARA ......................................... 169

630 - İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI ......... 170

631 - İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA ...... 170

640 - FONLARA VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI............................................................ 170

641 - FONLARA VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA ........................................................ 170

642 - FAKTÖRİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI ... 170

643 - FAKTÖRİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLARA VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA 170

644..645 - FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ ...................................................................... 171

650 - ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI .......................................................... 171

651 - ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA ....................................................... 171

652 - YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - TÜRK PARASI .................. 171

653 - YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERE VERİLEN FAİZLER - YABANCI PARA .............. 171

678 - ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - TÜRK PARASI.................................. 171

698 - VERİLEN DİĞER FAİZLER - TÜRK PARASI .................................................................. 172

699 - VERİLEN DİĞER FAİZLER - YABANCI PARA .............................................................. 172

 

(7) FAİZ DIŞI GELİRLER ............................................................................................. 173

700..701 - ISKONTO VE İŞTİRA SENETLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR .................... 173

702..703 - FAKTÖRİNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR .......... 173

710..743 - KREDİLERDEN ALINAN KOMİSYONLAR VE ÜCRETLER .................................. 173

744..745 - YENİDEN YAPILANDIRILAN VE İTFA PLÂNINA BAĞLANAN KREDİLERDEN

ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER ............................................................................ 173

746..747 - TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR VE ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER

VE DİĞER ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR ............................... 174

748..749 - NAKDİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRETLER VE KOMİSYONLAR . 174

750..751 - SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI ......................................................... 174

752..753 - ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR................. 174

754..755 - RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR... 175

760..761 - BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ ................................................................ 175

771 - KAMBİYO KÂRLARI ....................................................................................................... 175

774..775 - BİRLEŞME GELİRLERİ ............................................................................................ 175

778 - ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – TÜRK PARASI ................................. 175

780..781 - ALINAN KÂR PAYLARI .......................................................................................... 176

790 - DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER - TÜRK PARASI............................................................... 176

791 - DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER .......................................................................................... 177

792..793 - OLAĞANÜSTÜ GELİRLER ...................................................................................... 177

794..795 - ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ .......................................................... 177

796..797 - ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ ............................................................. 177

798 - PARASAL POZİSYON KÂRI - TÜRK PARASI ................................................................ 178

 

(8) FAİZ DIŞI GİDERLER ............................................................................................ 179

810 - PERSONEL GİDERLERİ - TÜRK PARASI ....................................................................... 179

811 - PERSONEL GİDERLERİ - YABANCI PARA ................................................................... 179

820 - KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - TÜRK PARASI ....................................... 179

820.00 - ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ .................................................................................. 179

820.01 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI - DÖNEM SONUNDA HESAPLANAN ............... 180

820.02 - VERGİ KARŞILIĞI ................................................................................................... 180

820.03 - DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ .............................................. 180

820.03.0 - MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ ....................................... 180

820.03.1 - İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE VADEYE KADAR ELDE

TUTULACAK MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ ................................ 180

820.03.2 - BANKA SOSYAL YARDIM SANDIĞI VARLIK AÇIKLARI

KARŞILIĞI GİDERLERİ ............................................................................................................ 180

820.03.3 - KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KARŞILIĞI GİDERLERİ ............................................................................................................ 181

820.03.4 - GENEL KARŞILIK GİDERLERİ ........................................................................ 181

820.03.5 - MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIK GİDERLERİ ... 181

820.03.9 - DİĞER .......................................................................................................................... 181

820.05 - DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ ............................................... 181

821 - KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ - YABANCI PARA ................................... 181

830 - VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - TÜRK PARASI ............................................ 181

831 - VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR - YABANCI PARA ......................................... 182

840 - VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER - TÜRK PARASI ............................................... 182

841 - VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER - YABANCI PARA ............................................ 182

850 - AMORTİSMAN GİDERİ - TÜRK PARASI ....................................................................... 182

861- KAMBİYO ZARARLARI - YABANCI PARA .................................................................... 182

861.00 - ARBİTRAJ ZARARLARI ............................................................................................... 182

861.01 - EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME ZARARLARI ...................... 183

861.10 - KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME ZARARLARI ............................ 183

861.99 - DİĞER ................................................................................................................................ 183

862 - RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR

TÜRK PARASI............................................................................................................................ 183

870 - SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI - TÜRK PARASI ................................ 183

872 - ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR –

TÜRK PARASI ............................................................................................................................. 183

874 - BİRLEŞME GİDERLERİ - TÜRK PARASI ....................................................................... 184

876 - YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ - TÜRK PARASI .................................................. 184

878 - ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI - TÜRK PARASI.................................. 184

880 - DİĞER İŞLETME GİDERLERİ - TÜRK PARASI .............................................................. 184

882 - DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR - TÜRK PARASI..................................................... 184

890 - OLAĞANÜSTÜ GİDERLER - TÜRK PARASI.................................................................. 185

894 - ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ - TÜRK PARASI ...................................... 185

896 - ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ - TÜRK PARASI ........................................ 185

898 - PARASAL POZİSYON ZARARI - TÜRK PARASI ........................................................... 185

 

(9) BİLANÇO DIŞI HESAPLAR .................................................................................... 187

Teminat Mektubu ............................................................................................................................. 187

910 - TÜRK PARASI TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR .................................... 187

911 - YABANCI PARA TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR ................................ 187

912 - TÜRK PARASI TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR ......................................... 188

913 - YABANCI PARA TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR ...................................... 190

920..921 - KABUL KREDİLERİNDEN ALACAKLAR............................................................... 190

922 - KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR - TÜRK PARASI ................................................ 191

923 - KABUL KREDİLERİNDEN BORÇLAR - YABANCI PARA ............................................ 192

930..931 - AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN ALACAKLAR ............................................. 192

932..933 - AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZDEN BORÇLAR .................................................. 192

934..935 - MÜŞTERİ ADINA YAPILAN TÜREV FİNANSAL ARAÇ ALIM/SATIM

İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR .................................................................................... 193

942..943 - CİROLARIMIZ .......................................................................................................... 194

Ciro ................................................................................................................................... 194

Ciranta ............................................................................................................................... 194

944..945 - RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR…195

946..947 - RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR …196

950..951 - MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN

ALACAKLAR ................................................................................................................... 197

952..953 - MENKUL KIYMET İHRACINDA SATIN ALMA GARANTİLERİMİZDEN BORÇLAR…197

954..955 - FAKTÖRİNG GARANTİLERİNDEN ALACAKLAR ................................................ 197

960..961 - DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN ALACAKLAR ............................... 198

962..963 - DİĞER GARANTİ VE KEFALETLERİMİZDEN BORÇLAR .................................... 198

964..965 - ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR ......... 198

966..967 - ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR .............. 200

970..971 - TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KREDİLERİNDEN ALACAKLAR ..... 200

Prefinansman Kredileri ..................................................................................................................... 200

972..973 - TEMİNAT MEKTUPSUZ PREFİNANSMAN KREDİLERİNDEN BORÇLAR........... 201

975 - DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDEN ALACAKLAR - YABANCI PARA ....................... 201

978..979 - TAAHHÜTLERDEN ALACAKLAR .......................................................................... 201

980..981 - TAAHHÜTLERDEN BORÇLAR ............................................................................... 201

980.00 - VADELİ AKTİF DEĞERLER ALIM – SATIM TAAHHÜTLERİ ............................... 201

980.01 - VADELİ ALIM/SATIM TAAHHÜTLERİMİZ ........................................................... 202

980.02 - İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞ ORTAKLIKLARI

(Satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki ortaklıklar dâhil) SERMAYESİNE İŞTİRAK

TAAHHÜTLERİ .... ...................................................................... ............................................ 202

980.03 - KULLANDIRMA GARANTİLİ FİNANSMAN KREDİSİ TAHSİS TAAHHÜTLERİ . 202

980.04 - MENKUL KIYMET İHRACINA ARACILIK TAAHHÜTLERİMİZ........................... 202

980.05 - ZORUNLU KARŞILIKLAR ÖDEME TAAHHÜTLERİMİZ ...................................... 202

980.07 - İHRACAT TAAHHÜTLERİNDEN KAYNAKLANAN VERGİ VE FON

YÜKÜMLÜLÜKLERİ ............................................................................................................. 203

980.10 - KREDİ KARTLARI HARCAMA LİMİTİ TAAHHÜTLERİ ....................................... 203

980.11 - KREDİ KARTLARI VE MALİ HİZMETLERE İLİŞKİN PROMOSYON

UYGULAMALARI TAAHHÜTLERİ ...................................................................................... 203

980.20 - AÇIĞA MENKUL KIYMET SATIŞ TAAHHÜTLERİNDEN ALAC

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 292022
Aktif: 1
Bugün: 129
Dün: 164

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm