Ürünler

İŞLETMECİLİK


İŞLETMECİLİK


Açıklama

KİTAP ADI 
İŞLETMECİLİK

YAZAR ADI 
Prof. Dr. Ali AKDEMİR


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5100-15-5
Ebat: 16.5x23,5
Sayfa sayısı: 584
Baskı yılı: Şubat 2014

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ..........................................................................................................................................................VI

GİRİŞ.................................................................................................................................................................

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAMSAL TEMELLER VE İŞLETMECİLİĞİN BÜTÜNÜNE YÖNELİK BİLGİLER

 

1-İŞLETME KAVRAMI................................................................................................................................3

 

2-İŞLETMECİLİĞİN KRİTİK ÖĞELERİ.................................................................................................5

2.1. Teknoloji..............................................................................................................................................5

2.2. İnsan Kaynakları..............................................................................................................................9

2.3. Finansman........................................................................................................................................10

2.4. Yönetim Kültürü............................................................................................................................11

2.5. Girişimcilik Kültürü.......................................................................................................................12

2.6. Kritik Faktörlerin Öncelik Sırası Nedir? Hangisi En Önemlidir?......................................13

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM -1 (MAKRO) : “POTANSİYEL İNSAN KAYNAĞI OLAN

İ.İ.B.F VE BENZERİ EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERE”...............................................................14

İZDÜŞÜM -2 (MAKRO) :“ABD-JAPON VE

AVRUPA YÖNETİMİNİ KRİTERLERE DAYALI KARŞILAŞTIRMA”..................................15

İZDÜŞÜM -3 (MAKRO) :“YÖNETİME KATILMA VE DEĞİŞİME KARŞI DİRENÇ”....17

 

3.1. İşletme Yönetimi.............................................................................................................................19

3.2. Yönetici..............................................................................................................................................20

3.3. Çalışanlar..........................................................................................................................................22

3.4. İşletme, Girişimcilik, Kültür ve Girişimcilik Kültürü...........................................................22

3.4.1. Girişim, Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik...................................................................22

3.4.2. Girişimci..................................................................................................................................25

3.4.3. Kültür.......................................................................................................................................27

3.4.4. Girişimcilik Kültürü.............................................................................................................28

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM-1(MAKRO): “ÖZELDE İ.İ.B.F. GENELDE TÜM ÜNİVERSİTE

ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİ DÜŞÜNCEYE YÖNELME ZORUNLULUĞU”...............30

İZDÜŞÜM-2 (MİKRO): “SINAVSIZ KARİYER ALTERNATİFİ: GİRİŞİMCİLİK”............31

İZDÜŞÜM-3 (MİKRO): “KRİZE DUYARLI GİRİŞİMCİLİK MODELİ:

İNTERNET GİRİŞİMCİLİĞİ”.................................................................................................................33

İZDÜŞÜM-4 (MAKRO): “TÜRK İŞÇİLERİNDEN

TÜRK GİRİŞİMCİLERİNE: DRAMATİK BİR DÖNÜŞÜMÜN KISA ÖYKÜSÜ”.............42

İZDÜŞÜM-5 (MAKRO): “KÜRESEL GÜÇ TÜRKİYE VE GİRİŞİMCİLİK”........................43

İZDÜŞÜM-6 (MAKRO): “KADIN GİRİŞİMCİLERLE İLGİLİ PROJELER”.........................48

İZDÜŞÜM-7 (MİKRO): “GİRİŞİMCİ GAZİLER”............................................................................49

İZDÜŞÜM-8 (MAKRO): “İŞ FİKİRLERİ”..........................................................................................50

İZDÜŞÜM-9 (MAKRO): “BİR İLAN: ÇİNÇİLLA YETİŞTİRİN DÖVİZ KAZANIN”......51

İZDÜŞÜM-10 (MAKRO): “YEŞİL İŞLER, YEŞİL MESLEKLER”...............................................51

İZDÜŞÜM-11 (MAKRO): “250 HAPLA ÖLÜMSÜZLÜĞÜ ARIYOR”.....................................53

İZDÜŞÜM-12 (MAKRO): “YOKSULLUĞUN ÇARESİ SOSYAL’İŞ’ZM”................................55

İZDÜŞÜM-13 (MİKRO): “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN

GİRİŞİMCİLİK BAŞARILARI”..............................................................................................................58

İZDÜŞÜM-14 (MİKRO): “İZMİR’DEN BİR ÖRNEK:

BAYSOY GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.”..........................................................60

İZDÜŞÜM-15 (MİKRO): “BILL GATES VE MICROSOFT”........................................................60

İZDÜŞÜM-16 (MİKRO): “İSTİHDAM SORUNUNA

ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİSİ”.......................................................................................................61

İZDÜŞÜM-17 (MİKRO): “ÖZELDE İ.İ.B.F. GENELDE

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KARİYER YOLLARI”...........................................................64

 

4. İŞLETMECİLİK UĞRAŞISININ KRONOLOJİK TRENDİ..........................................................69

4.1. Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem................................................................................................69

4.2. Bilimsel Yönetim Dönemi............................................................................................................69

4.3. Günümüzdeki Eğilim.....................................................................................................................70

4.3.1. Yeni Ekonomi Konsepti ve İşletmecilik Dönüşümleri.................................................70

4.3.2. Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret (e-Ticaret)............................................................72

4.3.3. Yeni Ekonominin Özellikleri..............................................................................................73

4.3.3.1. Ar-Ge Faaliyetlerinin Yaygınlaşması ve Yüksek Maliyetler.............................73

4.3.3.2. Yenilik ve Girişimciliğin Yaygınlaşması, Bireyin Baskın Hale Gelmesi.......74

4.3.3.3. Küreselleşmenin Kapsama Alanını Genişletmesi Küresel Çeşitlilik..............75

4.3.3.4.Hipermarketlerin Global Alışveriş Merkezlerine ve Sosyal Yaşam

Merkezlerine (veya Kentsel Yaşam Merkezlerine) Dönüşmesi.......................................75

4.3.3.5. Ölçek Ekonomisine Dayalı Maliyet Azalışı..........................................................76

4.3.3.6. Entelektüel Sermaye Konsepti..................................................................................76

4.3.3.7. Şeffaflık ve Üstünlükleri.............................................................................................77

4.3.3.8. Bilgi Yönetimi...............................................................................................................77

4.3.3.9.Kredi Kartıyla Alışverişin Derinleşmesi.................................................................79

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM-1 (MAKRO): “ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE

YENİ EKONOMİ – ESKİ EKONOMİ KARŞILAŞTIRMASI”.....................................................81

İZDÜŞÜM-2 (MAKRO): “EKONOMİK DÖNEMLER BOYUNCA

KRİTİK VARLIKLAR VE KAYNAKLAR”........................................................................................82

İZDÜŞÜM-3 (MAKRO):“BAZI e-TİCARET RAKAMLARI”......................................................82

İZDÜŞÜM-4 (MAKRO): “e-TİCARET STANDARTLARI”.........................................................84

İZDÜŞÜM-5 (MİKRO): “IBM’İN LOTUS’U SATIN ALMASI”..................................................88

İZDÜŞÜM-6 (MİKRO): “ WALL STREET ANALİSTLERİNİN

EN ÇOK DEĞERLENDİRDİĞİ GÖSTERGELER”..........................................................................89

 

5.İŞLETMECİLİĞİN DİĞER DİSİPLİNLERLE BAĞLANTISI........................................................90

5.1. İşletmecilik ve Ekonomi Bilimi Bağlantısı................................................................................90

5.2. İşletmecilik ve Toplum Bilim Bağlantısı....................................................................................99

5.3. İşletmecilik ve Matematik Bilimleri Bağlantısı......................................................................100

5.4. İşletmecilik ve Mühendislik Bilimleri Bağlantısı..................................................................101

5.5. İşletmecilik ve Hukuk Bilimleri Bağlantısı.............................................................................101

İZDÜŞÜM- (MAKRO): “HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI

2009 ŞUBAT DÖNEMİ SONUÇLARI (Ocak, Şubat, Mart 2009)”...........................................102

 

6. İŞLETMELER VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ.........................................................................................106

6.1. Ekolojik Çevre ve Sürdürülebilirlik...........................................................................................106

6.2. Toplumsal Sorumluluk Bağlamında STK’larla Etkileşim..................................................108

6.3. Toplumsal Çevre...........................................................................................................................108

6.4. Ekonomik Çevre...........................................................................................................................109

6.5. Teknolojik Çevre...........................................................................................................................109

6.6. Hukuki Çevre................................................................................................................................109

6.7. Siyasal Çevre...................................................................................................................................110

İZDÜŞÜM-(MAKRO): “ DOĞA DOSTU ÜRETİM ŞART”.......................................................110

 

7. İŞLETMELERİN AMAÇLARI............................................................................................................111

7.1. İşletme Hayatiyetini Sürgit Kılmak...........................................................................................111

7.2. Verimliliği Tesis Etmek ve Geliştirmek...................................................................................112

7.3. Büyümek.........................................................................................................................................112

7.4. Yenilikçi Olmak.............................................................................................................................113

7.5. Global Normlu İşletme Olmak...................................................................................................114

7.6. Kâr Elde Etmek.............................................................................................................................. 114

7.7. Temiz Çevre Yaratmaya Çalışmak.............................................................................................114

 

8.İŞLETMECİLİĞİN TÜM EYLEMLERİNDE GEÇERLİ OLAN

RASYONELLEŞTİRME İLKELERİ.......................................................................................................115

8.1. Verimlilik........................................................................................................................................115

8.1.1. Verimlilik Kavramı..............................................................................................................115

8.1.2. Verimlilik Düzeyinin Değiştirilmesi ile Motivasyonun Bağlantısı........................121

8.2.Etkililik.............................................................................................................................................123

8.3.Etkinlik.............................................................................................................................................123

8.4.Üretkenlik........................................................................................................................................123

8.5.Kârlılık..............................................................................................................................................124

8.6.Globalleşme.....................................................................................................................................125

8.7. Bütünleşik Değerlendirme...........................................................................................................127

 

9.KİŞİLERİ İŞLETME KURMAYA YÖNLENDİREN MOTİVLER.............................................128

9.1. Kariyer Yolu Olarak Girişimciliği Tercih Etmek...................................................................128

9.2. Ekonomik Düzeyi Yükseltmek..................................................................................................130

9.3. Sosyal Statü Elde Etmek...............................................................................................................130

9.4. Finansal Gücü Kullanma.............................................................................................................131

9.5. Topluma Hizmet...........................................................................................................................131

9.6. İstihdama Katkı Sağlama.............................................................................................................132

9.7. Özgür Çalışmak İsteği..................................................................................................................132

9.8. Kendini Kanıtlama Arayışı.........................................................................................................133

9.9. Eğitim Orijininin İşletmecilikle İlgili Olması........................................................................133

9.10. Özgün Düşünce ve Projeleri Gerçekleştirmek.....................................................................134

9.11. Başka Olanakların Yokluğu......................................................................................................135

 

10. İŞLETMECİLİĞE BAŞLANGIÇ FAALİYETLERİ.......................................................................135

10.1. İş Fikrini Girişimciliğe ve İşletmeye Dönüştürme Süreci.................................................135

10.1.1.İş Planı Neden Yazılır?.......................................................................................................135

10.1.2. İş Fikrinin Belirlenmesi....................................................................................................136

10.1.3. İş Planı İçinde Yer Alması Gereken Temel Faktörler................................................138

10.1.3.1. İşinizin Temel Niteliklerinin Tanımlanması ve Stratejisinin Açıklanması.....138

10.1.3.2. Pazarlama ve Satış Stratejisinin Açıklanması...................................................140

10.1.3.3. Üretim /Hizmet Sürecinin Analizi......................................................................141

10.1.3.4. İnsan Kaynaklarına Yönelik Çalışmalar............................................................141

10.1.3.5. İş Fikrine Kaynak Bulunması ve Finansal Analiz...........................................142

10.2.Yapılabilirlik Analizleri...............................................................................................................143

10.2.1. Ekonomik Analiz...............................................................................................................144

10.2.2. Teknik Analiz.....................................................................................................................144

10.2.3. Finansal Analiz..................................................................................................................144

10.3. Kuruluş Yeri Seçimi....................................................................................................................145

10.3.1. Kuruluş Yeri Kavramı.......................................................................................................145

10.3.2. Kuruluş Yeri Seçimi Kriterleri........................................................................................147

10.3.3.Alternatif Kuruluş Yerlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler......149

10.3.3.1. Gelir Tablosu Yaklaşımı..........................................................................................149

10.3.3.2. Yatırımların Karlılığı Yöntemi.............................................................................151

10.3.3.3 Puanlama Yöntemi...................................................................................................151

 

11- İŞLETMELERİN KURULUŞ ŞEKİLLERİ.....................................................................................152

11.1. Gerçek Kişi İşletmeleri................................................................................................................152

11.1.1. Tek Kişi İşletmeleri.............................................................................................................152

11.1.2 Ortaklık İşletmeleri.............................................................................................................153

11.2. Tüzel Kişi İşletmeleri..................................................................................................................153

11.2.1 Şirketler.................................................................................................................................153

11.2.1.1. Şahıs Şirketleri...........................................................................................................153

11.2.1.1.1 Kollektif Şirketler.............................................................................................153

11.2.1.1.2. Komandit Şirket..............................................................................................153

11.2.1.2. Sermaye Şirketleri.....................................................................................................154

11.2.1.2.1 Anonim Şirket..................................................................................................154

11.2.1.2.2. Limited Şirket..................................................................................................154

11.2.1.2.2.1. Limited Şirketlerin Özellikleri..........................................................................155

11.2.1.2.2.2. Şirketlerin Kuruluş Süreçleri ve İşlemleri......................................................157

11.2.2. Kooperatifler......................................................................................................................163

11.2.3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri.............................................................................................163

11.2.3.1.İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)........................................................................164

11.2.3.2. Kamu İktisadi Kuruluşu........................................................................................164

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM-1(MAKRO): “AİLE ŞİRKETLERİ ÜZERİNE GENEL

DEĞERLENDİRMELER: AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

BAĞLAMINDA” “DUYGUSAL SAHİPLİK”...................................................................................165

İZDÜŞÜM-2 (MAKRO): “TARTIŞMA: KİT’LER VE ÖZELLEŞTİRME”.............................167

İZDÜŞÜM-3 (MAKRO) : “RAKAMLARLA

TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI”................................................................169

 

12. YAPISAL ÖĞELERİNE GÖRE İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI.........................169

12.1. Ölçeğe Göre İşletmelerin Sınıflandırılması..........................................................................170

12.2. Tüketici Türüne Göre İşletmelerin Sınıflandırılması.......................................................173

12.3. Üretilen Mamulün Türüne Göre İşletmelerin Sınıflandırılması...................................173

12.4. Teknoloji Yoğun - Emek Yoğun İşletmeler...........................................................................174

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM-1(MAKRO): “KOBİ’LERE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME”..............................174

 

13.İŞLETMELERARASI İŞBİRLİĞİ ŞEKİLLERİ VE YÖNLERİ....................................................180

13.1. İşletmelerarası İşbirliğinin Gerekçeleri..................................................................................180

13.2. İşletmelerarası İşbirliği Şekilleri..............................................................................................180

13.2.1. Kartel....................................................................................................................................180

13.2.2. Konsern...............................................................................................................................181

13.2.3. Holding................................................................................................................................181

13.2.4. Konsorsiyum......................................................................................................................181

13.2.5. Merger, Acquisition ve Joint Venture-Birleşme, Devralma, Ortak Girişim-.....181

13.3. İşletmelerarası Birleşme Yönleri..............................................................................................182

13.3.1. Dikey Birleşme....................................................................................................................182

13.3.2. Yatay Birleşme.....................................................................................................................182

13.3.3. Çapraz Birleşme.................................................................................................................182

İZDÜŞÜM- (MAKRO): “KARTEL TİPLERİ VE

REKABET POLİTİKALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”..................................183

KARTEL TİPLERİ VE REKABET POLİTİKASI AÇISINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİNİ İÇEREN TABLO.................................................................................183

 

14.İŞLETMECİLİKTE KULLANILAN YÖNTEMLER....................................................................184

14.1. Dedüksiyon Yöntemi (Tümden Gelim).................................................................................184

14.2.Endüksiyon Yöntemi (Tüme Varım).......................................................................................184

14.3. Deneysel (Tecrübi) Yöntem.......................................................................................................185

14.4. Analitik Yöntem.........................................................................................................................185

15. İŞLETMECİLİĞİN KLASİK VE MODERN İŞLEVLERİ..........................................................185

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL İŞLEV OLARAK YÖNETİM

16.YÖNETİM İŞLEVİ VE TASNİFLENDİRME SORUNSALI......................................................187

16.1. KAVRAMSAL TEMELLERİ VE ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN YÖNETİM.............188

16.1.1. Kavramsal Temelleri..........................................................................................................188

16.1.2. Yönetim ve Yönetici Özellikleri.....................................................................................190

16.1.2.1. Yönetim Özellikleri..................................................................................................190

16.1.2.2. Yönetici Özellikleri..................................................................................................191

16.1.2.3. Yirmibirinci Yüzyılda Yönetsel Özellikler........................................................192

16.1.2.3.1.Global ölçekle Düşünme................................................................................192

16.1.2.3.2. Global Stratejist Olma...................................................................................193

16.1.2.3.3. Vizyon Kazandırma......................................................................................194

16.1.2.3.4.Global Ölçekte Yaratıcı Olma.......................................................................194

16.1.2.3.5.Global Ölçekli Girişimcilik Yaratma..........................................................195

16.1.2.3.6. Global Çevrede Değişimi Belirleme veGerçekleştirme........................196

16.1.2.3.7. Problem Çözme ve Hızlı Karar Alıp Hızlı Uygulama..........................197

16.1.2.3.8. Kendi Kendine ve Kurumsal Motivasyonu Sağlama............................197

16.1.2.3.9.Zamanı Etkin Kullanma ve Yönetme........................................................198

16.1.2.3.10.Rekabete Açık Olma ve Engelci Olmama...............................................198

16.1.2.3.11.Duygusal, Rasyonel ve Sosyal Zekâyı Entegre Kullanabilme.............198

16.2. KRONOLOJİK GELİŞİMİ AÇISINDAN YÖNETİM.......................................................201

16.2.1.Bilimsel Yönetim Öncesi Dönem...................................................................................201

16.2.2. Bilimsel Yönetim Dönemi.............................................................................................. 202

16.2.2.1. Klasik Dönem.......................................................................................................... 202

16.2.2.2. Davranışsal Yaklaşım (Neo-Klasik Yaklaşım).................................................203

16.2.2.3.Çağdaş Yönetim Düşüncesi.................................................................................. 204

16.2.2.3.1.Sistem Yaklaşımı............................................................................................. 204

16.2.2.3.2.Durumsallık Yaklaşımı................................................................................ 205

16.2.2.4.Postmodern Dönem Açısından Yönetim.......................................................... 206

16.2.2.4.1. Benchmarking (İşletmelerarası Karşılaştırma)..................................... 209

16.2.2.4.2. Retrenchment (Tasarruf Stratejileri).........................................................210

16.2.2.4.3. Empowerment (Personeli Güçlendirme).................................................210

16.2.2.4.4.Yönetsel Etkileme Stratejileri (Managerial Influence Strategy)...........211

16.2.2.4.5.Kademe Azaltma- Sıfır Hiyerarşi: Yalın Organizasyon, Ekip Organizasyonu....212

16.2.2.4.6.Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı).......................................................213

16.2.2.4.7.Öğrenen Organizasyonlar (Learning Organizations)............................214

16.2.2.4.8.McKinsey’in 7-S Yaklaşımı...........................................................................215

16.2.2.4.9.Yönetimde Mükemmellik Yaklaşımı.........................................................215

16.3. İŞLEVLERİ AÇISINDAN YÖNETİM...................................................................................221

16.3.1.Planlama...............................................................................................................................221

16.3.1.1.Planla İlgili Diğer Kavramlar.................................................................................221

16.3.1.2.Plan Türleri................................................................................................................ 222

16.3.2.Organize Etme.................................................................................................................... 222

16.3.3.Kadrolama........................................................................................................................... 224

16.3.4. Yöneltme.............................................................................................................................225

16.3.5.Denetleme............................................................................................................................225

16.3.6.Yönetim İşlevlerinin Öncelik Sırası ve Yöneticilerdeki Algılama......................... 226

16.4. KARAR ALMA AÇISINDAN YÖNETİM..........................................................................227

16.5.KARİYER BAĞLAMINDA ÜNVANLAR AÇISINDAN YÖNETİM.......................... 228

16.5.1.Ekonomik Sistemin Evrimi Bağlamında Ünvanların Değişimi.............................229

16.5.2. Kariyer Evreleri..................................................................................................................232

16.5.3. Yönetsel Düzeyler Bağlamında Ünvanlar.................................................................. 234

16.5.4. Yönetsel Ünvanlar ve Gerektirdiği Yetkinlikler........................................................241

16.5.4.1. Genel Olarak Tepe Yöneticilerinin Yetkinlikleri.............................................241

16.5.4.2. CEO’ların Yetkinlikleri......................................................................................... 244

16.5.4.3. COO’ların (Chief Operating Officer) Yetkinlikleri....................................... 245

16.5.4.4. Verimliliği Kontrol Eden CFO’ların Yetkinlikleri..........................................247

16.5.5. Yönetsel Ünvanlar Arasındaki Rekabet...................................................................... 248

16.6. KAMU KESİMİ VE YEREL YÖNETİMLER AÇISINDAN YÖNETİM................... 250

16.7. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) AÇISINDAN YÖNETİM.............................255

16.7.1.Ülkemizde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasal Altyapısı..........................................255

16.7.1.1.Dernekler......................................................................................................................255

16.7.1.2.Vakıflar....................................................................................................................... 256

16.7.1.3. İşçi ve İşveren Sendikaları......................................................................................257

16.7.1.4. Kamu Görevlileri Sendikaları................................................................................259

16.7.1.5. Kooperatifler ve Organları.................................................................................... 260

16.7.1.6.Ticaret ve Sanayi Odaları İle Borsalar..................................................................261

16.8. STRATEJİK AÇIDAN YÖNETİM.........................................................................................261

16.9.ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ AÇISINDAN YÖNETİM.........................................263

16.10. GLOBAL (ULUSLAR ARASI-ÇOKULUSLU) İŞLETMELER AÇISINDAN YÖNETİM.. 266

16.11. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ AÇISINDAN YÖNETİM................................................................ 268

16.11.1. Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimi....................................................................................270

16.11.2. Örgüt Kültürünün Unsurları........................................................................................271

16.11.2.1. Liderlik......................................................................................................................271

16.11.2.2. Artifaktlar ve Semboller.......................................................................................273

16.11.2.3. Lisan ve Metaforlar................................................................................................274

16.11.2.4. Törenler (Rites-Rituals)........................................................................................274

16.11.2.5. Hikâyeler...................................................................................................................275

16.11.2.6. Söylenceler (Mitler)................................................................................................276

16.11.2.7. Normlar.....................................................................................................................276

16.11.2.8. Değerler.....................................................................................................................277

16.11.2.9. Varsayımlar ve İnançlar........................................................................................278

16.11.3. Örgüt Kültürü Yaklaşımları..........................................................................................279

16.12. LİDERLİK AÇISINDAN YÖNETİM...................................................................................281

16.13. MOTİVASYON AÇISINDAN YÖNETİM.........................................................................283

16.13.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi................................................................................. 284

16.13.2.Herzberg’in Çift Etmen (Hijyen Motivasyon)Teorisi..............................................285

16.13.3. Başarı İhtiyacı Teorisi.................................................................................................... 286

16.13.4. Alderfer’in ERG teorisi.................................................................................................. 286

16.13.5.Vroom’un Beklenti Kuramı............................................................................................287

16.13.6. Lawler- Porter Modeli.................................................................................................... 288

16.13.7. Eşitlik Teorisi.................................................................................................................... 288

16.13.8. Amaç Teorisi.................................................................................................................... 288

16.14. İLETİŞİM AÇISINDAN YÖNETİM................................................................................... 289

16.15. TAKIM (EKİP) ÇALIŞMASI AÇISINDAN YÖNETİM................................................ 290

16.16.KRİZ AÇISINDAN YÖNETİM..............................................................................................292

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM-1 (MİKRO): “FABRİKAM YOK, MARKAM VAR” (OUTSOURCING).........294

İZDÜŞÜM-2 (MİKRO): “YÖNETİM FELSEFESİ VE MOTİVASYON”.................................295

İZDÜŞÜM-3 (MİKRO): “KRİZ SONRASI LİDERLİK YENİDEN TANIMLANIYOR”..... 295

İZDÜŞÜM-4 (MİKRO) : “YÖNETİCİ VE

YÖNETİMDE KRİTERLER BAĞLAMINDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ”................... 299

İZDÜŞÜM-5 (MAKRO): “KATILMALI YÖNETİM KONUSUNDA

BİR TARTIŞMA: YETKİLERİN TAMAMININ DEVREDİLDİĞİ

YÖNETSEL DÖNEMDEYİZ –GÖREV DEVRİ DÂHİL DEĞİLDİR!”................................. 302

İZDÜŞÜM-6 (MAKRO): “YETENEKLERİ ÖZGÜR BIRAKIN”............................................ 304

İZDÜŞÜM-7 (MAKRO): “PLATON’UN DEVLET

ADLI ESERİNDEN BİR DİYALOG”................................................................................................. 304

İZDÜŞÜM-8 (MAKRO): “DRUCKER’DAN ANEKDOTLAR”................................................ 305

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

TEMEL İŞLEVLER

PAZARLAMA YÖNETİMİ

ÜRETİM YÖNETİMİ

LOJİSTİK YÖNETİMİ

 

17-PAZARLAMA İŞLEVİ VE DEĞİŞEN NİTELİĞİ....................................................................... 307

17.1. Hedef Pazarın Belirlenmesi...................................................................................................... 309

17.2. Pazarlama Karması.....................................................................................................................310

17.2.1. Mal (Mamul, Ürün)...........................................................................................................310

17.2.2. Dağıtım Kanalı...................................................................................................................312

17.2.3.Fiyatlandırma......................................................................................................................312

17.2.4. Promosyon..........................................................................................................................313

17.2.5. Pazarlama İşlevinin Değişen Niteliği ve 4C................................................................313

17.3. Uluslararası ve Global Pazarlama............................................................................................314

17.3.1. Dış Şube Açılması...............................................................................................................315

17.3.2. Dış Şirket Açılması............................................................................................................316

17.3.3. Ortak Girişim......................................................................................................................316

17.3.4. Dolaylı İhracat.....................................................................................................................317

18.3.5. Doğrudan İhracat..............................................................................................................317

17.3.6. Lisans Anlaşmaları............................................................................................................317

17.3.7. İmalat Anlaşması, Outsourcing......................................................................................318

17.4. Modernden Postmoderne Yeni Pazarlama Anlayışı ve Vazgeçilmezi: Teknoloji........318

17.4.1. Modernden Postmoderne Pazarlama Anlayışı...........................................................320

17.4.2. Postmodern Pazarlama Yaklaşımları...........................................................................322

17.4.2.1. İlişki (İlişkisel) Pazarlaması...................................................................................322

17.4.2.2.Deneyim Pazarlaması..............................................................................................322

17.4.2.3.Niş Pazarlama.............................................................................................................323

17.4.2.4.Sosyal Pazarlama.......................................................................................................323

17.4.2.5.İnternette Pazarlama.................................................................................................324

17.4.2.6.Gerilla Pazarlama......................................................................................................325

İZDÜŞÜM- (MİKRO): SAP “CRM” - MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CUSTOMER

RELATIONSHIP MANAGEMENT)...................................................................................................325

 

18.ÜRETİM YÖNETİMİ İŞLEVİ............................................................................................................335

18.1.Üretim Yönetiminin Konuları...................................................................................................336

18.2.Üretim ve Üretim Yönetimi Kronolojisi.................................................................................337

18.3.Sistem Yaklaşımı ve Üretim Sistemi........................................................................................338

18.4. Üretim Yönetiminin Diğer İşlevlerle Bağlantısı..................................................................339

18.5.Karar Teorisi.................................................................................................................................339

18.6.Üretimin Planlaması................................................................................................................... 340

18.7.Mamul Tasarımı.......................................................................................................................... 342

18.8. Kapasite Planlaması................................................................................................................... 342

18.8.1. Kapasite Türleri................................................................................................................. 342

18.8.1.1. Mümkün Olmayan Kapasite (Teorik Kapasite).............................................. 342

18.8.1.2.Mümkün Kapasite (Normal veya Pratik Kapasite)......................................... 342

18.8.1.3.Fiili Kapasite.............................................................................................................. 343

18.8.1.4.Optimum Kapasite................................................................................................... 343

18.8.1.5.Zorlanmış Kapasite.................................................................................................. 343

18.8.1.6.Aylak Kapasite (Atıl Kapasite)............................................................................... 343

18.8.2.Kapasite Seçiminde Dikkat Edilecek Konular........................................................... 344

18.9.Talep Tahmini.............................................................................................................................. 344

18.10. Fabrika Düzenleme, Hammadde Akımı, Süreçleme, Bakım Onarım Planlaması......345

18.10.1. Fabrika Düzenleme.................................................................................................. 345

18.10.2.Hammadde Akımı.................................................................................................... 346

18.10.3. Süreçleme.................................................................................................................... 346

18.10.4. Bakım Onarım.......................................................................................................... 346

18.11.Teknolojik Planlama.................................................................................................................. 346

18.12.Stok Kontrolü..............................................................................................................................347

18.13.Üretim ve Kalite Kontrolü....................................................................................................... 349

18.14.Çağdaş Üretim Sistemleri ve Yaklaşımları.......................................................................... 349

18.14.1. Mamul Tasarımı ve Üretimine Yönelik Uygulamalar...........................................351

18.14.1.1.Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik (CAD, CAE)...........................351

18.14.1.2. Bilgisayar Destekli Üretim (CAM)....................................................................352

18.14.1.3.Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (CIM)...............................................................354

18.14.2. Üretim Planlama ve Kontrolüne Yönelik Uygulamalar........................................354

18.14.2.1.Stok Planlama ve Kontrolüne Yönelik Uygulamalar.....................................354

18.14.2.2.Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II).........................................................355

18.14.2.3.Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP).................................................................356

18.14.2.4. Esnek Üretim Sistemleri (FMS)..........................................................................357

18.14.2.5.Grup Teknolojisi......................................................................................................358

18.14.2.6.Tam Zamanında Üretim Sistemi (Just in Time Manifacturing System)..358

18.15.Toplam Kalite Yönetimi (TKY)...............................................................................................358

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM-1 (MAKRO) : YAYGIN DEĞER ÜRETEN REEL GLOBAL İŞLETMELERE

SAHİP OLMALIYIZ............................................................................................................................... 360

 

19.LOJİSTİK YÖNETİMİ İŞLEVİ................................................................................................... 360

19.1.İŞLETME LOJİSTİK İLİŞKİSİ...................................................................................................361

19.2. LOJİSTİK KAVRAMI ve KAVRAMLARIN SEKTÖRLER BAĞLAMINDA ANALİZİ..........362

19.2.1.Lojistik Kavramı..................................................................................................................362

19.2.2.Lojistik Kavramının Sektörler Bağlamında Analizi..................................................363

19.3. LOJİSTİK YÖNETİMİ KAVRAMI VE ANA KATEGORİLERİ...................................363

19.4.LOJİSTİKLE İLİNTİLİ TEKNİKLERİN ANALİZİ........................................................... 364

19.4.1. Temin Tedarik Lojistik (Acquistion logistics ).......................................................... 364

19.4.2. İşletme ve İdame Lojistiği................................................................................................365

19.4.3. Ters Lojistik........................................................................................................................365

19.4.4. Bilgisayar Destekli Tedarik Ve Lojistik Destek (CALS)...........................................365

19.4.5. MRP I (Elektronik Malzeme İhtiyaç Planlanması)..................................................365

19.4.6. MRP II (Üretim Kaynakları Planlaması)................................................................... 366

19.4.7. ERP I ve ERP II.................................................................................................................. 366

19.4.8. ABC Analizi....................................................................................................................... 366

19.4.9. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)......................................................................... 366

19.4.10.Entegre Lojistik Destek (Integrated Logistics Support, ILS)..................................367

19.4.11. Sistem Mühendisliği........................................................................................................367

19.4.12.Konfigürasyon Yönetimi.................................................................................................367

19.5. LOJİSTİK İLKELERİ..................................................................................................................367

19.6. DÜNYADA SON DÖNEM LOJİSTİK TRENDLERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER..... 368

19.7. TEMEL LOJİSTİK YÖNETİM FONKSİYONLARI.......................................................... 368

19.7.1. Sipariş İşleme...................................................................................................................... 368

19.7.2. Talep Planlaması ve Takibi..............................................................................................369

19.7.3.Taşıma....................................................................................................................................369

19.7.4.Dağıtım Merkezi Yönetimi, Depolama ve Antrepo İşlemleri..................................370

19.7.5. Elleçleme..............................................................................................................................370

19.7.6. Ambalajlama.......................................................................................................................371

19.7.7. Paketleme.............................................................................................................................371

19.7.8. Sigortalama.........................................................................................................................373

19.7.9. Gümrükleme.......................................................................................................................373

19.7.10. Müşteri Hizmetleri...........................................................................................................374

19.7.11. Envanter (Stok ) Yönetimi..............................................................................................374

19.8. LOJİSTİK DİNAMİKLERİ.......................................................................................................374

KONUYLA İLGİLİ İZDÜŞÜMLER

İZDÜŞÜM-1(MAKRO): “YEŞİL LOJİSTİK VE

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ”.........................................................................................375

İZDÜŞÜM-2 (MİKRO): “SAP “SYSTEMS ANALYSİS AND PROGRAM

DEVELOPMENT”-SİSTEM ANALİZİ VE PROGRAM GELİŞTİRME”.............................. 380

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DESTEKLEYİCİ VE KOLAYLAŞTIRICI İŞLEVLER

FİNANSMAN VE MUHASEBE İŞLEVİ İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVİ

HALKLA İLİŞKİLER İŞLEVİ................................................................................................................385

 

20-FİNANSMAN VE MUHASEBE İŞLEVİ.................................................................................385

20.1.Finansman İşlevi.....................................................................................................................385

20.2.Finansman Şekilleri...............................................................................................................385

20.3.İşletme ve Sabit Sermaye Kavramları.............................................................................. 386

20.4.Finansman Analiz ve Değerlendirme Teknikleri......................................................... 386

20.4.1. Finansal Tablolar........................................................................................................ 386

20.4.2.Rasyo Analizi............................................................................................................... 386

20.4.3.Bütçeler.......................................................................................................................... 388

20.4.4.Yatırımları Değerlendirme Yöntemleri...................................................................389

20.4.5.Başabaş Analizi.............................................................................................................395

20.5.Çağdaş Finansman Teknikleri..................................................................................................397

20.5.1. Factoring.............................................................................................................................397

20.5.2.Forfaiting.............................................................................................................................397

20.5.3.Barter.....................................................................................................................................398

20.5.4. Leverage...............................................................................................................................398

20.5.5. Leasing.................................................................................................................................399

20.5.6. Risk Semayesi (Venture Capital)................................................................................... 400

20.5.7.Mikro Kredi......................................................................................................................... 404

20.5.7.1.Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamaları ve Destek Veren Kuruluşlar.......... 406

20.5.7.2.Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV-MAYA):................................. 408

20.5.7.3. Türkiye Grameen Mikrokredi Programı (TGMP):....................................... 408

20.5.7.4.Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)........................................................................ 409

20.5.7.5. HSBC BANK.............................................................................................................411

20.6.Sermaye Piyasası ve Borsalar.....................................................................................................411

20.6.1. Sermaye Piyasası Türleri..................................................................................................412

20.6.1.1.Birincil Piyasa.............................................................................................................412

20.6.1.2.İkincil Piyasa..............................................................................................................413

20.6.2. Sermaye Piyasası ve Borsanın İşlevleri.........................................................................413

20.6.2.1. Tasarruflara Mobilite Kazandırmak...................................................................413

20.6.2.2. Sermayenin Tabana Yayılması.............................................................................413

20.6.2.3. Genel Ekonomi Performansının Objektif Göstergesi....................................414

20.6.2.4. Sanayide Yapısal Değişikliği Kolaylaştırma......................................................414

20.6.3.Menkul Kıymetlerin Analizi...........................................................................................414

20.6.3.1. Temel Analiz.............................................................................................................415

20.6.3.1.1. Ekonomik Analiz............................................................................................415

20.6.3.1.2. Sektör Analizi..................................................................................................415

20.6.3.1.3. Firma (İşletme) Analizi.................................................................................416

20.6.3.2. Teknik Analiz...........................................................................................................416

20.6.4. İMKB ve Hisse Senedinin Piyasa Fiyatına Yönelik temel Değerlendirmeler....417

20.6.5. 2008 GLOBAL FİNANSAL KRİZİN ÇOK BOYUTLU

ANALİZİ VE ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLER........................................................ 430

20.6.5.1. Tanımlamalar-Teşhisler......................................................................................... 430

20.6.5.2. Temel Nedenler..............................................................

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 250619
Aktif: 6
Bugün: 169
Dün: 514

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm