Ürünler

İŞLETME EKONOMİSİ


İŞLETME EKONOMİSİ


Açıklama

KİTAP ADI
İŞLETME EKONOMİSİ

YAZAR ADI
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR      
   
ISBN: 978-605-5936-94-5
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 388
Baskı yılı: Mart 2013

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

 

 

 İÇİNDEKİLER......................................................................................................V

 

01. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...........................................................................XIX

02. KISALTMALAR...............................................................................................XXI

 

1. İŞLETME................................................................................................................... 1

10. GENEL BAKIŞ.................................................................................................... 1

11. İŞLETME KAVRAMI......................................................................................... 1

110. Kurum ve İşletme ........................................................................................ 1

111. İşletme Amaçları........................................................................................... 3

111.0. Açıklama................................................................................................ 3

111.1. Kâr Elde Etmek..................................................................................... 3

111.2. Topluma Hizmet................................................................................... 4

111.3. İşletme Yaşamını Sürekli Kılmak....................................................... 5

111.4. Büyümek............................................................................................... 5

111.5. Sorumluluk............................................................................................ 5

112. İşletme ve Gereksinme................................................................................. 6

113. İşletme ve İnsan............................................................................................ 7

114. İşletme ve Çevre............................................................................................ 7

115. Verimlilik ve Etkililik................................................................................... 8

115.0. Açıklama............................................................................................... 8

115.1. Üretkenlik.............................................................................................. 8

115.2. Ekonomiklik........................................................................................ 10

115.3. Kârlılık.................................................................................................11

115.4. Etkililik.................................................................................................11

12. İŞLETME EKONOMİSİ....................................................................................11

121. İşletme Ekonomisinin Kapsamı................................................................. 12

122. İşletme Ekonomisi ve Ekonomi................................................................. 13

123. İşletme Ekonomisi ve Davranış Bilimleri................................................ 14

124. İşletme Ekonomisi ve Hukuk................................................................... 15

125. İşletme Ekonomisi -İstatistik ve Matematik............................................. 15

13. İŞLETME ÇEŞİTLERİ VE İŞLETMENİN BÜYÜMESİ............................. 16

130. Genel Açıklama.......................................................................................... 16

131. Ekonomik Çalışmanın Türüne Göre İşletmeler........................................ 16

131.0. Açıklama............................................................................................. 16

131.1. Ticaret İşletmeleri................................................................................ 16

131.2. Endüstri İşletmeleri............................................................................ 17

131.3. Hizmet İşletmeleri.............................................................................. 18

132. Sektör Türüne Göre İşletmeler.................................................................. 18

132.0. Açıklama............................................................................................. 18

132.1. Sektör ve Endüstri.............................................................................. 19

132.2. Sektör ve Yoğunluk Derecesi............................................................ 19

133. Büyüklüklerine Göre İşletmeler................................................................ 20

133.0. Açıklama............................................................................................. 20

133.1. Niceliksel Ölçüler................................................................................ 20

133.2. Niteliksel Ölçüler................................................................................ 21

134. Üretim Araçlarının Mülkiyetine Göre İşletmeler..................................... 21

134.0. Açıklama............................................................................................. 21

134.1. Özel İşletmeler.................................................................................... 22

134.2. Kamu İşletmeleri................................................................................ 22

134.3. Karma İşletmeler................................................................................ 22

134.5. Yabancı Sermayeli İşletmeler............................................................ 22

135. Ekonomik Birlikler..................................................................................... 22

135.0. Açıklama............................................................................................. 22

135.1. Konsorsiyum....................................................................................... 23

135.2. Kartel................................................................................................... 23

135.3. Tröst..................................................................................................... 23

135.4. Holding................................................................................................ 24

135.5. Tam Birleşme...................................................................................... 24

136. Çok Uluslu İşletmeler (ÇUİ)...................................................................... 24

136.0. Açıklama............................................................................................. 24

136.1. ÇUİ’lerin Yabancı Ülkelere Girişi..................................................... 26

136.2. ÇUİ’lerin Sorunları............................................................................ 28

136.3. ÇUİ’lerin Örgüt Yapıları.................................................................... 28

136.4. ÇUİ’ler ve Küreselleşme.................................................................... 30

137. İşletmelerde Büyüme.................................................................................. 30

137.0. Açıklama............................................................................................. 30

137.1. Büyümenin Sonuçları......................................................................... 31

137.2. Büyüme Türleri.................................................................................. 32

137.3. İşletme Küçülmesi.............................................................................. 33

14. HUKUKİ YAPILARINA GÖRE İŞLETMELER.......................................... 34

140. Genel Açıklama.......................................................................................... 34

141. Kişi İşletmesi............................................................................................... 35

141.0. Açıklama............................................................................................. 35

141.1. Kişi İşletmesinin Yararları.................................................................. 35

141.2. Kişi İşletmesinin Sakıncaları............................................................. 36

142. Adi Ortaklık................................................................................................ 36

143. Ticaret Şirketleri.......................................................................................... 37

143.0. Açıklama............................................................................................. 37

143.1. Şahıs Şirketleri.................................................................................... 39

143.2. Sermaye Şirketleri.............................................................................. 40

143.3. Kooperatifler....................................................................................... 41

143.4. Kollektif Şirketler............................................................................... 42

143.5. Komandit Şirketler.............................................................................. 43

143.6. Anonim Şirketler................................................................................ 46

143.7. Holdingler............................................................................................ 51

143.8. Limited Şirketler................................................................................. 54

143.9 Hisseli Komandit Şirketler.................................................................. 58

15. İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ....................................... 59

150. Genel Açıklama.......................................................................................... 59

151. Kapasite ve Kapasite Türleri...................................................................... 59

152. Kapasite Hesaplamaları..............................................................................64

153. Kapasite Seçimini Etkileyen Etmenler...................................................... 65

16. İŞLETMENİN KURULUŞU............................................................................ 66

160. Genel Açıklama.......................................................................................... 66

161. Yatırım Projesinin Hazırlanması................................................................ 67

161.0. Açıklama ............................................................................................ 67

161.1. Yatırım Projesinin Aşamaları ........................................................... 68

161.2. Proje Fikrinin Doğuşu ve Ön eleme................................................. 69

161.3. Ön Araştırma...................................................................................... 70

161.4. Fizibilite Etüdü.................................................................................... 71

161.5. Değerlendirme ve Yatırım Kararı...................................................... 71

161.6. Projenin Uygulanması........................................................................ 72

161.7. Üretime Geçiş...................................................................................... 72

162. Pazar Araştırması Ve Talep Tahminleri.................................................... 73

162.0. Açıklama............................................................................................. 73

162.1. Bilgilerin Toplanması......................................................................... 74

162.2. Talep Tahminleri................................................................................ 74

163. Kuruluş Yeri Seçimi................................................................................... 75

163.0. Açıklama............................................................................................. 75

163.1. Bölge Seçimi....................................................................................... 75

163.2. Arsa Seçimi........................................................................................ 76

163.3. Kuruluş Yeri Seçimi Yöntemleri....................................................... 76

 

2. YÖNETİM................................................................................................................ 79

20. YÖNETİM VE YÖNETİM DÜŞÜNCESİ...................................................... 79

200. Yönetimin Tanımı ve Kapsamı................................................................. 79

201. Yönetici Kavramı........................................................................................ 80

202. Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim............................................................. 81

203. Yönetim Düzeyleri .................................................................................... 82

204. Zaman Yönetimi......................................................................................... 83

205. Yönetim İşlevleri........................................................................................ 85

206. Yönetim Düşüncesi ve Gelişimi................................................................ 86

207. Geleneksel-Yeni Geleneksel Yönetim Yaklaşımları ................................ 89

208. Modern-Post Modern Yönetim Yaklaşımları........................................... 92

21. PLANLAMA...................................................................................................... 94

210. Planlamanın Tanımı ve Kapsamı............................................................... 94

211. Planlamanın Aşamaları............................................................................... 95

212. Plan Türleri.................................................................................................. 95

213. İyi Bir Planın Özellikleri............................................................................ 96

214. Planlamanın Yararları ve Sakıncaları........................................................ 97

215. Stratejik Planlama....................................................................................... 97

22. ÖRGÜTLEME................................................................................................... 98

220. Örgüt ve Örgütleme.................................................................................... 98

221. Örgütleme Aşamaları................................................................................. 99

222. Örgütleme İlkeleri.................................................................................... 100

223. Bölümlere Ayırma.....................................................................................101

224. Örgütleme Sonuçları..................................................................................101

225. Örgütsel Yapı ve Yönetim Denetim Alanı.............................................. 102

23. YÖNELTME.................................................................................................... 103

230. Yöneltmenin Tanımı ve Kapsamı............................................................ 103

231. Örgütlerde Yöneltme Etmenleri............................................................... 103

232. Yöneltmede Güç ve Otorite..................................................................... 104

233. Örgütsel Bağlılık ve Yöneltme................................................................ 105

234. Örgütsel Liderlik ve Yöneltme................................................................ 106

235. Yöneltme ve Yetki Devri.......................................................................... 107

24. UYUMLAŞTIRMA........................................................................................ 108

240. Uyumlaştırmanın Tanımı ve Kapsamı................................................... 108

241. Uyumlaştırma Organları.......................................................................... 109

242. Uyumlaştırma İlkeleri...............................................................................110

243. Uyumlaştırma Türleri................................................................................111

244. Uyumlaştırma Araçları.............................................................................112

245. Örgütsel İletişim ve Uyumlaştırma .........................................................113

25. DENETLEME...................................................................................................113

250. Denetlemenin Tanımı ve Kapsamı...........................................................113

251. Standartların Belirlenmesi.........................................................................114

252. Fiili Sonuçların Ölçülmesi........................................................................114

253. Standartla Fiili Sonuçların Karşılaştırılması............................................114

254. Düzeltme Kararları....................................................................................116

255. Etkili Denetleme........................................................................................117

26. GÜNCEL YÖNETİM TEKNİKLERİ............................................................117

260.Genel Açıklama..........................................................................................117

261. Amaçlara Göre Yönetim(AGY)................................................................118

262. Örgüt Geliştirme........................................................................................119

263. Örgütsel Değişim.......................................................................................119

264. Vizyon Yönetimi...................................................................................... 121

265. Misyon Yönetimi...................................................................................... 122

266. İstisnalarla Yönetim.................................................................................. 122

27. POST MODERN ÖRGÜT YAPILARI.......................................................... 123

270. Genel Açıklama........................................................................................ 123

271. Geleneksel Örgüt Yapıları........................................................................ 124

272. Şebeke Örgütler........................................................................................ 125

273. Sanal Örgütler........................................................................................... 128

274. Yalın Örgütler........................................................................................... 129

275. Kademe Azaltma ..................................................................................... 129

276. Yeniden Örgütleme................................................................................... 130

277. Değişim Mühendisliği...............................................................................131

278. Öğrenen Örgütler...................................................................................... 132

 

3. ÜRETİM ................................................................................................................ 133

30. ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ............................................................ 133

300. Üretim ...................................................................................................... 133

301. Emek.......................................................................................................... 134

302. Sermaye..................................................................................................... 135

303. Doğal Kaynaklar....................................................................................... 136

304. Girişimci................................................................................................... 137

305. Teknoloji.................................................................................................... 137

306. Üretim Öğeleri ve Üretim Sonucu Arasındaki İlişki............................. 139

307. Üretim Yönetiminin Kapsamı................................................................. 140

31. ÜRETİM SİSTEMLERİ...................................................................................141

310. Üretim Sistemi Kavramı...........................................................................141

311. Proje Üretim Sistemi..................................................................................143

312. Parti Üretim Sistemi..................................................................................143

313. Akıcı Üretim Sistemi................................................................................ 144

314. Tam Zamanında Üretim .......................................................................... 144

315. Yalın Üretim ............................................................................................. 146

32. ÜRETİM SÜRECİNİN TASARIMI..............................................................147

320. Tasarım Kavramı.......................................................................................147

321. Süreç Tasarımı.......................................................................................... 148

322. Süreç Tasarımı Etkenleri.......................................................................... 149

323. Süreç Tasarımı Modelleri..........................................................................151

33. ÜRETİM SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETİMİ.................................. 152

330. Genel Açıklama........................................................................................ 152

331. İşyeri Düzeni............................................................................................. 152

332. Üretim Planlaması.................................................................................... 153

333. Bakım-Onarım Planlaması....................................................................... 154

334. Kalite Kontrolü......................................................................................... 154

34. MALZEME YÖNETİMİ.................................................................................155

340. Genel Açıklama ........................................................................................155

341. Malzeme Türleri....................................................................................... 156

342. Malzeme Alım Planlaması....................................................................... 157

342.0. Açıklama........................................................................................... 157

342.1. En Uygun Alım Miktarını Ölçme................................................... 158

342.2. En Uygun Alım Miktarına İlişkin Genel Değerleme.....................161

342.3. Tam Zamanında Satın Alma............................................................162

343. Malzeme Stok Kontrolü........................................................................... 163

344. Stok Miktarını İzleme Yöntemleri.......................................................... 164

344.0. Açıklama........................................................................................... 164

344.1. Stok Kartları..................................................................................... 164

344.2. Bilgisayarlı Denetim........................................................................ 165

344.3. Fiili Sayım........................................................................................ 165

344.4. ABC Yöntemi................................................................................... 165

344.5. Barkodlama........................................................................................167

344.6. Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP)............................................167

344.7. Diğer Yöntemler............................................................................... 168

345. Malzeme Miktar Muhasebesi.................................................................. 168

345.0. Açıklama........................................................................................... 168

345.1. Malzemeleri Maliyet Yerlerinde İzleme........................................ 169

345.2. İadeler.................................................................................................170

345.3. Ambar Farkları .................................................................................171

35. İŞÇİLİK YÖNETİMİ........................................................................................172

350.Genel Açıklama...........................................................................................172

351. İşçilik Türleri..............................................................................................173

351.0. Açıklama............................................................................................173

351.1. Dolaysız İşçilik...................................................................................173

351.2. Dolaylı İşçilik.....................................................................................173

352. İşçilik Zamanı............................................................................................174

352.0. Açıklama............................................................................................174

352.1. İşletmede Bulunulan Zamanı Ölçme................................................174

352.2. İşletmede Çalışılan Zamanı Ölçme..................................................176

352.3. İşçilik Devam Kontrol Sistemleri.....................................................178

352.4. Zaman Etüdü.....................................................................................179

36. YENİ TEKNOLOJİLER VE AR-GE............................................................ 180

360.Genel Açıklama......................................................................................... 180

361. Yeni Teknolojiler ve Üretim Modeli.........................................................181

362. İleri Üretim Teknolojileri..........................................................................181

362.0. Açıklama............................................................................................181

362.1. Sayısal Kontrol................................................................................. 182

362.2. Endüstri Robotları ........................................................................... 183

362.3. Bilgisayar Destekli Tasarım ........................................................... 184

362.4. Esnek Üretim Sistemleri.................................................................. 184

362.5. Bilgisayar Destekli Üretim.............................................................. 185

362.6. Grup Teknolojisi............................................................................... 185

362.7. Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri..................................... 186

363. Yeni Teknolojiler ve Örgüt Yapıları......................................................... 187

364. Yeni Teknolojiler ve İşgücü..................................................................... 188

365. Yeni Teknolojiler ve Sektörlere Etkisi..................................................... 188

366. Bilgi Teknolojisi........................................................................................ 189

367. Araştırma-Geliştirme(Ar-Ge)................................................................... 190

368. Ar-Ge Merkezleri......................................................................................191

37. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ(TKY)........................................................ 192

370. Kalite ve Kalite Kontrolü......................................................................... 192

371. TKY’nin Tanımı ve Özellikleri................................................................ 193

372. Deming Felsefesi ve TKY........................................................................ 194

373. TKY Uygulaması ve Kalite Çemberleri.................................................. 195

374. Kalite Güvence Sistemleri (KGS)............................................................ 196

375. Dış Kaynaktan Yararlanma (DKY)......................................................... 197

376. Kıyaslama.................................................................................................. 198

 

4. PAZARLAMA....................................................................................................... 199

40. PAZARLAMA ANLAYIŞI............................................................................ 199

400. Pazarlamanın Tanımı ve Açıklaması...................................................... 199

401. Tüketiciye Dönük Tutum.........................................................................200

402. Bütünleşmiş Pazarlama............................................................................ 201

403. Müşteri Doyumu....................................................................................... 201

404. Sistematik Planlama................................................................................. 201

41. PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI ............................................................... 201

410.Pazarlama Kararları................................................................................... 201

411. İşlevsel Yaklaşım....................................................................................... 202

412. Yönetsel Yaklaşım.................................................................................... 202

413. Sistem Yaklaşımı....................................................................................... 203

42. ÜRÜN GELİŞTİRME..................................................................................... 203

420. Ürün Kavramı........................................................................................... 203

421. Ürün Yaşam Eğrisi.................................................................................... 205

422. Ürün Politikası.......................................................................................... 207

423. Yeni Ürün Kararları................................................................................. 209

424. Marka Kararları.........................................................................................210

425. Ambalajlama..............................................................................................211

43. FİYATLAMA................................................................................................... 212

430. Fiyat ve Fiyatlama Etmenleri................................................................... 212

431. Fiyatlama Amaçları....................................................................................213

432. Fiyatlama Stratejileri..................................................................................213

433. Maliyete Dayalı Fiyatlama........................................................................215

434. Fiyat Politikası............................................................................................218

44. DAĞITIM..........................................................................................................219

440. Dağıtım ve Dağıtım Kanalı......................................................................219

441. Perakendeci İşletmeler.............................................................................. 220

442. Toptancı İşletmeler................................................................................... 220

443. Franchising................................................................................................ 221

444. Fiziksel Dağıtım....................................................................................... 222

445. Fiziksel Dağıtım İşlevleri......................................................................... 222

45. TUTUNDURMA............................................................................................. 223

450. Tutundurma Kavramı............................................................................... 223

451. Reklâm....................................................................................................... 224

452. Satışta Özendirme..................................................................................... 224

453. Tutundurma ve Halkla İlişkiler................................................................ 224

454. Kişisel Satış............................................................................................... 225

46. HALKLA İLİŞKİLER.................................................................................... 225

460. Genel Açıklama........................................................................................ 225

461. Halkla İlişkilerin Amaçları...................................................................... 226

462. Halkla İlişkiler ve İletişim....................................................................... 226

463. Halkla İlişkilerin Temel Özellikleri........................................................ 228

464. Halkla İlişkiler ve Örgütlenme................................................................ 230

465. Halkla İlişkiler ve İş Yeri Özellikleri...................................................... 230

466. Halkla İlişkiler ve Çalışan Özellikleri.................................................... 231

 

5. MUHASEBE ......................................................................................................... 233

50. MUHASEBENİN TANIMI VE TÜRLERİ.................................................. 233

500. Genel Açıklama........................................................................................ 233

501. Kurumsal İşlem Muhasebesi.................................................................... 235

502. Kurumsal İşletme Muhasebesi................................................................ 236

51. BELGELERİN DÜZENLENMESİ................................................................ 237

510. Genel Açıklama........................................................................................ 237

511. Fatura......................................................................................................... 237

512. Bono........................................................................................................... 239

513. Poliçe.......................................................................................................... 239

514. Çek............................................................................................................. 241

52. HESAPLARIN TUTULMASI....................................................................... 242

520. Genel Açıklama........................................................................................ 242

521. Varlık Hesapları........................................................................................ 242

522. Kaynak Hesapları..................................................................................... 243

523. Gider Hesapları......................................................................................... 243

524. Gelir Hesapları..........................................................................................244

53. SONUÇ ÇIKARMA.......................................................................................244

530. Genel Açıklama........................................................................................244

531. Gider Hesaplarının Kapatılması...............................................................244

532. Gelir Hesaplarının Kapatılması............................................................... 245

533. Kâr Zarar Hesabının Kapatılması............................................................ 245

534. Varlık Hesaplarının Kapatılması.............................................................246

535. Kaynak Hesaplarının Kapatılması...........................................................246

536. Bilançonun Düzenlenmesi....................................................................... 247

537. Gelir Tablosunun Düzenlenmesi.............................................................. 248

54. MALİYET MUHASEBESİ............................................................................ 250

540. Genel Açıklama........................................................................................ 250

541. Alış Maliyeti.............................................................................................. 250

542. Üretim Maliyeti........................................................................................ 251

543. Satışların Maliyeti..................................................................................... 252

544. Kapasiteden Yararlanma Açısından Maliyetler...................................... 253

55. YÖNETİM MUHASEBESİ............................................................................ 255

550. Genel Açıklama........................................................................................ 255

551. Sorumluluk Merkezi Maliyetleri.............................................................. 255

552. Geçerli ve Batmış Maliyet....................................................................... 257

553. Üret ya da Satın Al Seçimi...................................................................... 261

 

6. FİNANSMAN........................................................................................................ 263

60. FİNANSMANIN TANIMI VE TÜRLERİ .................................................. 263

61. FİNANSAL ANALİZ......................................................................................264

610. Genel Açıklama........................................................................................264

611. Finansal Tablolar....................................................................................... 265

612. Finansal Analiz Yöntemleri..................................................................... 270

613. Oran Yöntemi............................................................................................ 271

613.0 Açıklama............................................................................................ 271

613.1. Likidite Oranları............................................................................... 271

613.2. Finansal Yapı Oranları..................................................................... 273

613.3. Faaliyet Oranları............................................................................... 275

613.4. Kârlılıkla İlgili Oranlar.................................................................... 279

613.5. Borsa Başarı Oranları...................................................................... 280

613.6. Oran Yöntemine İlişkin Örnek........................................................ 281

614. Başabaş Noktası Analizi ......................................................................... 287

614.0. Açıklama........................................................................................... 287

614.1. Formül ve Grafikle BBN.................................................................. 288

614.2. Katkı Payı Yaklaşımıyla BBN......................................................... 288

614.3. Eşitlik Yardımıyla BBN................................................................... 289

614.4.Arzulanan Kâr İçin Gerekli Miktar................................................. 289

614.5. Satışların Karışımı ve BBN............................................................. 290

614.6. Güven Marjı ve Güven Marjı Oranı............................................... 291

62. FİNANSAL PLANLAMA............................................................................. 291

620. Genel Açıklama........................................................................................ 291

621. İşletme Bütçesi Kavramı.......................................................................... 291

622. İşletme Bütçesinin Türleri....................................................................... 292

623. Bütçeleme Süreci...................................................................................... 292

624. Bütçe Uygulama Örneği.......................................................................... 293

63. DÖNEN VARLIK YÖNETİMİ...................................................................... 295

630. Genel Açıklama........................................................................................ 295

631. Nakit Yönetimi.......................................................................................... 295

632. Alacak Yönetimi....................................................................................... 296

633. Stok Yönetimi........................................................................................... 297

64. DURAN VARLIK YATIRIMLARI.............................................................. 299

640. Genel Açıklama........................................................................................ 299

641. Yatırım Kararı Bilgileri............................................................................300

642. Belirlilik Koşulu Durağan Proje Değerleme..........................................304

642.0. Açıklama...........................................................................................304

642.1. Denetim Yoluyla Sıralama Yöntemi...............................................304

642.2. Yatırıma Oranlanan Nakit Girişi Yöntemi..................................... 305

642.4. Geri Ödeme Süresi Yöntemi........................................................... 307

643. Belirlilik Koşulu Dinamik Proje Değerleme.......................................... 309

643.0. Açıklama........................................................................................... 309

643.1. Net Bugünkü Değer Yöntemi.......................................................... 309

643.2. İç Verim Oranı Yöntemi...................................................................312

643.3. Fayda Maliyet Oranı Yöntemi..........................................................315

643.4. Yıllık Eşdeğer Gider Yöntemi..........................................................316

644. Belirsizlik Koşulu Altında Proje Değerleme...........................................317

65. FİNANSMAN KARARLARI.........................................................................318

650. Genel Açıklama.........................................................................................318

651. Kısa Vadeli Finansman..............................................................................318

651.0. Açıklama............................................................................................318

651.1. Ticari Krediler....................................................................................318

651.2. Ticari Banka Kredileri......................................................................319

651.3. Teminat ve Kefalet Mektupları.........................................................319

651.4. Finansman Bonosu............................................................................319

651.5. Factoring (Alacaklama).................................................................... 320

652. Orta Vadeli Finansman............................................................................ 320

652.0. Açıklama........................................................................................... 320

652.1. Leasing.............................................................................................. 320

652.2. Forfaiting: ( Vadeli Dışsatım Alacaklaması)...................................321

653. Uzun Vadeli Finansman............................................................................321

653.0. Açıklama............................................................................................321

653.1. Sermaye Piyasası...............................................................................321

653.2. Tahviller............................................................................................ 322

654. Özkaynaktan Finansman.......................................................................... 322

654.0. Açıklama........................................................................................... 322

654.1. Hisse Senetleri.................................................................................. 323

654.2. Otofinansman................................................................................... 323

655. Sermaye Maliyeti ..................................................................................... 325

655.0. Açıklama........................................................................................... 325

655.1. Özkaynak Maliyeti .......................................................................... 325

655.2. Otofinansman Maliyeti.................................................................... 326

655.3. Yabancı Kaynak Maliyeti................................................................ 326

 

7. İNSAN KAYNAKLARI (İK).............................................................................. 327

70. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İKY)............................................... 327

700. İKY’nin Tanımı ve Önemi....................................................................... 327

701. İKY’nin Kapsamı ve Amacı.................................................................... 327

702. İKY’nin Tarihsel Gelişimi....................................................................... 328

703. İKY’nin Görevleri..................................................................................... 330

704. İKY’nin Örgütlenmesi...............................................................................331

71. İK PLANLAMASI ......................................................................................... 332

710. Genel Açıklama ....................................................................................... 332

711. İş İncelemesi.............................................................................................. 333

712. İş Tanımları Belgesi.................................................................................. 333

713. İş Gerekleri Belgesi.................................................................................. 334

714. İşe Alma.................................................................................................... 334

715. İş Yükünü ve İşgücünü Hesaplama......................................................... 335

72. EĞİTİM VE GELİŞTİRME........................................................................... 337

720. Genel Açıklama........................................................................................ 337

721. İşe Alıştırma.............................................................................................. 337

722. Personel Eğitimi........................................................................................ 338

723. Kariyer Geliştirme.................................................................................... 338

73. PERSONEL DEĞERLEME VE ÜCRETLENDİRME................................ 339

730. Genel Açıklama........................................................................................ 339

731. Personel Değerleme................................................................................... 339

732. Ücret Kavramları...................................................................................... 340

733. Zamana Göre Ücret.................................................................................. 341

734. Parça Başına Ücret................................................................................... 342

735. Primli Ücret Yöntemleri........................................................................... 345

735.0. Açıklama........................................................................................... 345

735.1. Halsey Yöntemi................................................................................ 345

735.2. Rowan Yöntemi................................................................................ 346

735.3. Gantt Yöntemi.................................................................................. 346

735.4. Taylor’un Parça Başı Ücret Yöntemi............................................... 346

735.5. Bedaux Yöntemi............................................................................... 347

736. Diğer Teşvikler......................................................................................... 348

74. SOSYAL HAKLAR........................................................................................ 349

740. Genel Açıklama........................................................................................ 349

741. İş Sağlığı ve Güvenliği............................................................................. 349

742. İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin Olumsuz Etmenleri.................................. 350

743. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları............................................................. 350

744. İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin Yasal Zemini..............................................351

75. ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ................................................................................351

750. Endüstri İlişkileri Kapsamı.......................................................................351

751. Endüstri İlişkilerinin Tarafları................................................................. 352

752. Toplu Pazarlık ve Uyuşmazlıklar............................................................ 353

753. İş Uyuşmazlığına Barışçı Çözümler....................................................... 353

754. İş Uyuşmazlığına Mücadeleci Çözümler................................................ 354

755. İKY ve Endüstri İlişkileri......................................................................... 354

76. İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM KAVRAMLARI.........................355

760. Genel Açıklama.........................................................................................355

761. Stres.............................................................................................................355

762. Çatışma...................................................................................................... 356

763. Motivasyon................................................................................................ 357

764. Yaratıcılık.................................................................................................. 358

765. İmaj............................................................................................................ 359

766. Personel Güçlendirme.............................................................................. 360

 

8. SONUÇ.................................................................................................................... 361

80. ÖZETLEME..................................................................................................... 361

81. SONSÖZ........................................................................................................... 362

82. YARARLANILAN YAYINLAR.................................................................. 363

83. YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI.................................................. 365

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 292023
Aktif: 2
Bugün: 131
Dün: 164

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm