Ürünler

İŞLETMECİLİK BİLGİSİ


İŞLETMECİLİK BİLGİSİ


Açıklama

KİTAP ADI
İŞLETMECİLİK BİLGİSİ

YAZAR ADI
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR      
   
ISBN: 978-605-5936-90-7
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 328
Baskı yılı: Ocak 2013

 

Online Satın Almak İçin Tıklayın

 

Bu kitabın amacı, işletme ve iktisat bilimleri üzerine öğrenim yapan geleceğin işletmeci ve iktisatçısı olan öğrencilere işletmecilik kapsamına giren konularda toplu ve faydalı bilgiler vermektir.

Kitabın konu başlıkları sıralanırken olabildiğince birbiri ile bağlantılı konular bir araya toplanmış, işletme işlevlerinin üretim yönetimi ve pazarlama, muhasebe-finansman şeklinde sınıflandırılmasında bunların Ana Bilim Dalı olma özelliği göz önünde tutulmuştur. Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeni düzenlemeler ışığında işletme çeşitlerinin dışında ‘Hukuki Yapılarına Göre İşletmeler’ ayrıca ele alınmış, destekleyici işlevler içinde görülen Ar-Ge’ye üretim yönetimi başlığı altında, Halkla İlişkilere ise pazarlama işlevi içinde kısaca değinilmiştir.

İÇİNDEKİLER

 

00. BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.................................................................... V

01. KISALTMALAR........................................................................................VII

02. İÇİNDEKİLER............................................................................................IX

  

1. TEMEL BİLGİLER....................................................................................... 1

10. GENEL BAKIŞ............................................................................................ 1

11. ÜRETİM....................................................................................................... 1

110. Üretimin Tanımı ve Açıklaması.................................................................. 1

111. Emek.......................................................................................................... 3

112. Sermaye...................................................................................................... 4

113. Doğal Kaynaklar.......................................................................................... 5

114. Girişimci...................................................................................................... 6

115. Teknoloji...................................................................................................... 6

116. Üretim Öğeleri ve Üretim Sonucu Arasındaki İlişki.................................... 8

12. ÜRÜN KAVRAMI........................................................................................ 9

120. Genel Açıklama............................................................................................ 9

121. Gereksinme.................................................................................................. 9

122. Mal............................................................................................................ 10

123. Hizmet........................................................................................................11

13. KURUM VE İŞLETME............................................................................... 12

130. Genel Açıklama.......................................................................................... 12

131. Kurum....................................................................................................... 12

132. İşletme....................................................................................................... 13

133. İşletme ve İnsan.......................................................................................... 14

134. İşletme ve Çevre......................................................................................... 14

14. İŞLETME AMAÇLARI............................................................................... 15

140. Genel Açıklama.......................................................................................... 15

141. Kâr Elde Etmek........................................................................................... 15

142. Topluma Hizmet......................................................................................... 16

143. İşletme Yaşamını Sürekli Kılmak............................................................... 17

144. Büyümek..................................................................................................... 17

145. Sorumluluk................................................................................................. 17

15. VERİMLİLİK VE ETKİLİLİK.................................................................... 18

150. Genel Açıklama.......................................................................................... 18

151. Üretkenlik................................................................................................... 19

152. Ekonomiklik............................................................................................... 20

153. Kârlılık........................................................................................................ 21

154. Etkililik....................................................................................................... 22

16. İŞLETMECİLİĞİN BİLİM İÇİNDEKİ YERİ............................................. 22

160. Genel Açıklama.......................................................................................... 22

161. İşletmecilik ve Ekonomi............................................................................. 23

162. İşletmecilik ve Davranış Bilimleri.............................................................. 23

163. İşletmecilik ve Hukuk................................................................................. 24

164. İşletmecilik-İstatistik ve Matematik........................................................... 24

 

2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ VE İŞLETMENİN BÜYÜMESİ.......................... 25

20. GENEL BAKIŞ............................................................................................ 25

21. EKONOMİK ÇALIŞMANIN TÜRÜNE GÖRE İŞLETMELER................ 25

210. Genel Açıklama.......................................................................................... 25

211. Ticaret İşletmeleri....................................................................................... 26

212. Endüstri İşletmeleri..................................................................................... 26

213. Hizmet İşletmeleri...................................................................................... 27

22. SEKTÖR TÜRÜNE GÖRE İŞLETMELER................................................ 27

220. Genel Açıklama.......................................................................................... 27

221. Sektör ve Endüstri...................................................................................... 28

222. Sektör ve Yoğunluk Derecesi..................................................................... 28

23. BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE İŞLETMELER............................................ 29

230. Genel Açıklama.......................................................................................... 29

231. Niceliksel Ölçüler....................................................................................... 29

232. Niteliksel Ölçüler........................................................................................ 30

24. ÜRETİM ARAÇLARININ MÜLKİYETİNE GÖRE İŞLETMELER........ 31

240. Genel Açıklama.......................................................................................... 31

241. Özel İşletmeler............................................................................................ 31

243. Karma İşletmeler........................................................................................ 31

244. Vakıf İşletmeler.......................................................................................... 31

245. Yabancı Sermayeli İşletmeler.................................................................... 32

25. EKONOMİK BİRLİKLER.......................................................................... 32

250. Genel Açıklama.......................................................................................... 32

251. Konsorsiyum............................................................................................... 32

252. Kartel.......................................................................................................... 32

253. Tröst............................................................................................................ 33

254. Holding....................................................................................................... 33

255. Tam Birleşme............................................................................................. 34

26. ÇOK ULUSLU İŞLETMELER (ÇUİ)......................................................... 34

260. Genel Açıklama.......................................................................................... 34

261. ÇUİ’lerin Yabancı Ülkelere Girişi............................................................. 35

262. ÇUİ’lerin Sorunları.................................................................................... 38

263. ÇUİ’lerin Örgüt Yapıları............................................................................ 38

264. ÇUİ’ler ve Küreselleşme............................................................................ 40

27. İŞLETMELERDE BÜYÜME...................................................................... 41

270. Genel Açıklama.......................................................................................... 41

271. Büyümenin Sonuçları................................................................................. 41

272. Büyüme Türleri.......................................................................................... 42

273. İşletme Küçülmesi...................................................................................... 43

 

3. HUKUKİ YAPILARINA GÖRE İŞLETMELER....................................... 45

30. GENEL BAKIŞ............................................................................................ 45

31. KİŞİ İŞLETMESİ........................................................................................ 45

310. Genel Açıklama.......................................................................................... 45

311. Kişi İşletmesinin Yararları.......................................................................... 46

312. Kişi İşletmesinin Sakıncaları...................................................................... 47

32. ADİ ORTAKLIK......................................................................................... 47

320. Yeni Borçlar Kanunu ve Adi Ortaklık....................................................... 47

33. TİCARET ŞİRKETLERİ............................................................................. 48

330. Genel Açıklama.......................................................................................... 48

331. Kolektif Şirketler........................................................................................ 52

332. Komandit Şirketler..................................................................................... 54

333. Anonim Şirketler........................................................................................ 57

334. Holdingler................................................................................................... 63

335. Limited Şirketler........................................................................................ 66

336. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler..................................... 70

 

4. İŞLETMENİN KURULUŞU........................................................................ 73

40. GENEL BAKIŞ............................................................................................ 73

41. YATIRIM PROJESİNİN HAZIRLANMASI.............................................. 74

410. Yatırım Projesi............................................................................................ 74

411. Yatırım Projesinin Aşamaları .................................................................... 74

412. Proje Fikrinin Doğuşu ve Ön eleme........................................................... 76

413. Ön Araştırma............................................................................................... 77

414. Fizibilite Etüdü.......................................................................................... 77

415. Değerlendirme ve Yatırım Kararı............................................................. 78

416. Projenin Uygulanması.............................................................................. 78

417. Üretime Geçiş........................................................................................... 78

42. PAZAR ARAŞTIRMASI VE TALEP TAHMİNLERİ.............................. 79

420. Genel Açıklama......................................................................................... 79

421. Bilgilerin Toplanması................................................................................ 80

422. Talep Tahminleri........................................................................................ 80

43. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ.......................................................................... 81

430. Genel Açıklama.......................................................................................... 81

431. Bölge Seçimi............................................................................................... 81

432. Arsa Seçimi................................................................................................ 82

433. Kuruluş Yeri Seçimi Yöntemleri............................................................... 82

44. İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ.................................... 85

440. Genel Açıklama.......................................................................................... 85

441. Kapasite ve Kapasite Türleri...................................................................... 85

442. Kapasite Hesaplamaları.............................................................................. 89

443. Kapasite Seçimini Etkileyen Etmenler....................................................... 91

 

5. YÖNETİM..................................................................................................... 93

50. GENEL BAKIŞ............................................................................................ 93

51. PLANLAMA............................................................................................... 94

510. Planlamanın Tanımı ve Kapsamı............................................................... 94

511. Planlamanın Aşamaları.............................................................................. 95

512. Plan Türleri................................................................................................. 96

513. İyi Bir Planın Özellikleri............................................................................ 97

514. Planlamanın Yararları ve Sakıncaları........................................................ 97

515. Stratejik Planlama...................................................................................... 98

52. ÖRGÜTLEME............................................................................................. 98

520. Örgüt ve Örgütleme................................................................................... 98

521. Örgütleme Aşamaları................................................................................. 99

522. Örgütleme İlkeleri.................................................................................... 100

523. Bölümlere Ayırma.....................................................................................101

524. Örgütleme Sonuçları................................................................................ 102

525. Örgütsel Yapı ve Yönetim Denetim Alanı.............................................. 102

53. YÖNELTME............................................................................................. 103

530. Yöneltmenin Tanımı ve Kapsamı............................................................ 103

531. Örgütlerde Yöneltme Etmenleri............................................................... 104

532. Yöneltmede Güç ve Otorite..................................................................... 105

533. Örgütsel Bağlılık ve Yöneltme................................................................ 105

534. Örgütsel Liderlik ve Yöneltme................................................................ 106

535. Yöneltme ve Yetki Devri......................................................................... 108

54. UYUMLAŞTIRMA.................................................................................. 109

540. Uyumlaştırmanın Tanımı ve Kapsamı.................................................... 109

541. Uyumlaştırma Organları.......................................................................... 109

542. Uyumlaştırma İlkeleri...............................................................................110

543. Uyumlaştırma Türleri...............................................................................111

544. Uyumlaştırma Araçları.............................................................................113

545. Örgütsel İletişim ve Uyumlaştırma ..........................................................113

55. DENETLEME............................................................................................114

550. Denetlemenin Tanımı ve Kapsamı...........................................................114

551. Standartların Belirlenmesi.........................................................................115

552. Fiili Sonuçların Ölçülmesi........................................................................115

553. Standartla Fiili Sonuçların Karşılaştırılması.............................................115

554. Düzeltme Kararları....................................................................................117

555. Etkili Denetleme.........................................................................................118

 

6. ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA..................................................119

60. GENEL BAKIŞ...........................................................................................119

61. ÜRETİM SİSTEMLERİ............................................................................. 120

610. Üretim Sistemi Kavramı........................................................................... 120

611. Proje Üretim Sistemi................................................................................. 122

612. Parti Üretim Sistemi................................................................................. 122

613. Akıcı Üretim Sistemi................................................................................ 123

614. Tam Zamanında Üretim............................................................................ 123

615. Yalın Üretim............................................................................................. 125

62. ÜRETİM SÜRECİNİN TASARIMI.......................................................... 126

620. Tasarım Kavramı...................................................................................... 126

621. Süreç Tasarımı.......................................................................................... 128

622. Süreç Tasarımı Etkenleri........................................................................... 129

623. Süreç Tasarımı Modelleri......................................................................... 130

624. Araştırma-Geliştirme(Ar-Ge)....................................................................131

63. ÜRETİM SİSTEMİNİN KURULUM VE İŞLETİMİ................................ 132

630. Genel Açıklama........................................................................................ 132

631. İşyeri Düzeni............................................................................................ 132

632. Üretim Planlaması.................................................................................... 133

633. Bakım-Onarım Planlaması...................................................................... 134

634. Kalite Kontrolü......................................................................................... 135

64. MALZEME VE İŞÇİLİK YÖNETİMİ...................................................... 135

640. Malzeme Yönetimi................................................................................... 135

641.Malzeme Türleri....................................................................................... 136

642. Malzeme Alım Planlaması....................................................................... 137

643. Malzeme Stok Kontrolü............................................................................143

644. Stok Miktarını İzleme Yöntemleri........................................................... 144

645. İşçilik Yönetimi....................................................................................... 146

646. İşçilik Türleri............................................................................................147

647. İşçilik Zamanı.......................................................................................... 148

648. Zaman Etüdü............................................................................................ 153

65. PAZARLAMA ANLAYIŞI VE YAKLAŞIMLARI................................ 154

650. Pazarlamanın Tanımı ve Açıklaması...................................................... 154

651. Pazarlama Anlayışı..................................................................................155

652. Pazarlama Yaklaşımları........................................................................... 157

66. ÜRÜN GELİŞTİRME............................................................................... 159

660. Ürün Geliştirme Kavramı........................................................................ 159

661. Ürün Yaşam Eğrisi................................................................................... 160

662. Ürün Politikası...........................................................................................161

663. Yeni Ürün Kararları................................................................................. 163

664. Marka Kararları........................................................................................ 164

665. Ambalajlama............................................................................................. 165

67. FİYATLAMA............................................................................................. 166

670. Fiyat ve Fiyatlama Etmenleri................................................................... 166

671. Fiyatlama Amaçları...................................................................................167

672. Fiyatlama Stratejileri................................................................................ 168

673. Maliyete Dayalı Fiyatlama....................................................................... 169

674. Fiyat Politikası..........................................................................................173

68. DAĞITIM...................................................................................................173

680. Dağıtım ve Dağıtım Kanalı......................................................................173

681. Perakendeci İşletmeler..............................................................................174

682. Toptancı İşletmeler....................................................................................175

683. Franchising................................................................................................176

684. Fiziksel Dağıtım........................................................................................176

685. Fiziksel Dağıtım İşlevleri..........................................................................177

69. TUTUNDURMA........................................................................................178

690. Tutundurma Kavramı................................................................................178

691. Reklam......................................................................................................178

692. Satışta Özendirme.....................................................................................179

693. Halkla İlişkiler...........................................................................................179

694. Kişisel Satış...............................................................................................179

 

7. MUHASEBE - FİNANSMAN...................................................................181

70. MUHASEBE VE FİNANSMAN...............................................................181

700. Muhasebenin Tanımı ve Türleri ..............................................................181

701. Finansmanın Tanımı ve Türleri............................................................... 185

71. BELGELERİN DÜZENLENMESİ........................................................... 186

710. Genel Açıklama....................................................................................... 186

711. Fatura....................................................................................................... 187

712. Bono......................................................................................................... 189

713. Poliçe........................................................................................................ 189

72. HESAPLARIN TUTULMASI................................................................... 192

720. Genel Açıklama........................................................................................ 192

721. Varlık Hesapları........................................................................................ 192

722. Kaynak Hesapları..................................................................................... 193

723. Gider Hesapları......................................................................................... 193

724. Gelir Hesapları.......................................................................................... 194

73. SONUÇ ÇIKARMA................................................................................... 194

730. Genel Açıklama........................................................................................ 194

731. Gider Hesaplarının Kapatılması............................................................... 195

732. Gelir Hesaplarının Kapatılması................................................................ 195

733. Kâr Zarar Hesabının Kapatılması............................................................ 195

734. Varlık Hesaplarının Kapatılması.............................................................. 196

735. Kaynak Hesaplarının Kapatılması........................................................... 196

736. Bilançonun Düzenlenmesi....................................................................... 197

74. MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ..............................................200

740. Maliyet Muhasebesi..................................................................................200

741. Alış Maliyeti............................................................................................. 201

742. Üretim Maliyeti........................................................................................ 202

743. Satışların Maliyeti..................................................................................... 203

744. Kapasiteden Yararlanma Açısından Maliyetler........................................ 204

745. Yönetim Muhasebesi................................................................................. 205

746. Sorumluluk Merkezi Maliyetleri.............................................................. 206

747. Geçerli ve Batmış Maliyet........................................................................ 208

748. Üret Ya da Satınal Seçimi..........................................................................211

75. FİNANSAL ANALİZ..................................................................................213

750. Genel Açıklama.........................................................................................213

751. Finansal Tablolar........................................................................................213

752. Finansal Analiz Yöntemleri......................................................................218

753. Oran Yöntemi............................................................................................219

754. Başabaş Noktası Analizi .......................................................................... 236

76. FİNANSAL PLANLAMA......................................................................... 240

760. Genel Açıklama........................................................................................ 240

761. İşletme Bütçesi Kavramı.......................................................................... 240

762. İşletme Bütçesinin Türleri........................................................................ 241

763. Bütçeleme Süreci...................................................................................... 241

764. Bütçe Uygulama Örneği........................................................................... 242

77. DÖNEN VARLIK YÖNETİMİ..................................................................244

770. Genel Açıklama........................................................................................244

771. Nakit Yönetimi......................................................................................... 245

772. Alacak Yönetimi...................................................................................... 246

773. Stok Yönetimi.......................................................................................... 247

78. DURAN VARLIK YATIRIMLARI.......................................................... 249

780. Genel Açıklama........................................................................................ 249

781. Yatırım Kararı Bilgileri............................................................................ 250

782. Belirlilik Koşulu Durağan Proje Değerleme............................................ 254

783. Belirlilik Koşulu Dinamik Proje Değerleme............................................ 259

784. Belirsizlik Koşulu Altında Proje Değerleme............................................ 267

79. FİNANSMAN KARARLARI.................................................................... 269

790. Genel Açıklama........................................................................................ 269

791. Kısa Vadeli Finansman............................................................................ 269

792. Orta Vadeli Finansman............................................................................ 271

793. Uzun Vadeli Finansman........................................................................... 272

754. Özkaynaktan Finansman......................................................................... 273

 

8. İNSAN KAYNAKLARI (İK)..................................................................... 277

80. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İKY)............................................ 277

800. İKY’nin Tanımı ve Önemi...................................................................... 277

801. İKY’nin Kapsamı ve Amacı.................................................................... 277

802. İKY’nin Tarihsel Gelişimi....................................................................... 278

803. İKY’nin Görevleri.................................................................................... 280

804. İKY’nin Örgütlenmesi............................................................................. 281

81. İK PLANLAMASI.................................................................................... 282

810. Genel Açıklama ....................................................................................... 282

811. İş İncelemesi.............................................................................................. 283

812. İş Tanımları Belgesi................................................................................. 283

813. İş Gerekleri Belgesi.................................................................................. 284

814. İşe Alma.................................................................................................... 284

815. İş Yükünü ve İşgücünü Hesaplama.......................................................... 285

82. EĞİTİM VE GELİŞTİRME....................................................................... 287

820. Genel Açıklama........................................................................................ 287

821. İşe Alıştırma............................................................................................. 287

822. Personel Eğitimi....................................................................................... 288

823. Kariyer Geliştirme.................................................................................... 289

83. PERSONEL DEĞERLEME VE ÜCRETLENDİRME............................. 289

830. Genel Açıklama........................................................................................ 289

831. Personel Değerleme.................................................................................. 290

832. Ücret Kavramları...................................................................................... 291

833. Zamana Göre Ücret.................................................................................. 291

834. Parça Başına Ücret................................................................................... 293

835. Primli Ücret Yöntemleri.......................................................................... 295

836. Diğer Teşvikler........................................................................................ 297

84. SOSYAL HAKLAR.................................................................................. 297

840. Genel Açıklama........................................................................................ 297

841. İş Sağlığı ve Güvenliği............................................................................. 298

842. İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin Olumsuz Etmenleri.................................... 298

843. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları............................................................. 299

844. İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin Yasal Zemini.............................................. 300

85. ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ......................................................................... 300

850. Endüstri İlişkileri Kapsamı...................................................................... 300

851. Endüstri İlişkilerinin Tarafları................................................................. 301

852. Toplu Pazarlık ve Uyuşmazlıklar............................................................ 302

853. İş Uyuşmazlığına Barışçı Çözümler.........................i.............................. 302

854. İş Uyuşmazlığına Mücadeleci Çözümler................................................ 303

855. İKY ve Endüstri İlişkileri........................................................................ 303

 

9. SONUÇ...................................................................................................... 305

90. ÖZETLEME.............................................................................................. 305

91. SONSÖZ.................................................................................................... 306

92. YARARLANILAN YAYINLAR.............................................................. 307

93. YAZARIN YAYINLANMIŞ KİTAPLARI.............................................. 308

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 250619
Aktif: 6
Bugün: 172
Dün: 514

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm