Ürünler

KAMU YÖNETİMİ


KAMU YÖNETİMİ


Açıklama

KİTAP ADI 
KAMU YÖNETİMİ

YAZAR ADI
Prof. Dr. Bilâl ERYILMAZ


YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN:9786055100261
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 458
Baskı yılı: Eylül 2018

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Kamu yönetimi, modern devletin ve toplum hayatının en önemli unsurunu meydana getirmektedir. Vatandaş olarak, kamu kurumlarının yürüttükleri hizmetlerden her gün yoğun olarak yararlanmaktayız. Kamu yönetimi, devletin bir yürütme aracı olarak, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine göre düşünce arka planı, yapısı, işleyişi ve sorunları hakkında daha çok sistematik araştırma ve bilgilere ihtiyaç olacaktır.

1980'den itibaren kamu yönetimi alanında hem teori ve hem de uygulama olarak önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Kitabın her baskısında bu değişiklikler mümkün olduğu ölçüde yansıtılmaya çalışılmıştır. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren ülkemizde hızlanan kamu yönetimi reformlarıyla birlikte ortaya çıkan değişiklikleri, ilgili uzmanların bile takip etmekte zorlandıkları bir gerçektir. Bu bağlamda kitabın yeni baskısında, hemen hemen tüm konular gözden geçirilmiş, ilaveler yapılmış, özellikle kamu yönetimi düşüncesine ilişkin gelişmelere daha fazla yer verilmiştir.

Kitap, öncelikle öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte kitabın, araştırmacı, yönetici ve memurların da ilgisini çekmesi mümkündür.


ÖNSÖZ

1. BÖLÜM

KAMU YÖNETİMİNİN  NİTELİĞİ

I. KAMU YÖNETİMİNİN TANIMI VE ELEMANLARI

A. Yönetim Kavramı

B. Stratejik Yönetim  

C. Kamu Yönetimi

D. Kamu Yönetiminin Elemanları

II. KAMU YÖNETİMİ VE ÖZEL YÖNETİM

A. Benzerlikler

B. Farklılıklar

1. Siyasal Çevre 

2. Kamu Yararı ve Özel Yarar

3. Serbestlik 

4. Sosyal Maliyet

5. Siyasi Liderlik 

6. Kurumların Yapısı ve Yöneticilerin Motivasyonu 

7. Hakemlik 

8. Kuralların Yoğunluğu 

III. DEVLETİN GÖREVLERİ, BÜYÜMESİ VE DÖNÜŞÜMÜ

A. Devletin Görevleri

B. Devletin Büyümesinin Sebepleri

C. Devletin Büyümesinin Sonuçları ve Dönüşümü 

IV. KAMU YÖNETİMİ DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ

A. Avrupa’da Yönetim  

1. Kameral Bilimler

2. Kamu Yönetimi İlkeleri

3. İdare Hukukunun Etkisi

4. Yönetim İlkeleri ve Fonksiyonel Yönetim Yaklaşımı

5. Max Weber’in Bürokrasi Yaklaşımı

B. ABD’de Yönetim  

1. Woodrow Wilson’ın Kamu Yönetimi Düşüncesine Katkıları

2. Kamu Yönetimine İlişkin Kitaplar

3. Frederick Taylor’un Bilimsel Yönetim Anlayışı

4. Herbert Simon’ın Görüşleri

5. Yönetimde Paradigma Değişimi

C. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı

1. Geleneksel Yönetim Anlayışı

2. Yeni Yönetim Anlayışı

a) Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

b) Temel Özellikleri

c) Yönetişim

D. Türkiye’de Yönetim  

1. Farabi’ye Göre Erdemli Şehir (Devlet)

2. Kutadgu Bilig’e Göre Yönetim  

3. Siyasetname’de Yönetim  

4. Koçi Bey’in Düşüncesi

5. Kâtip Çelebi’nin Düşüncesi

6. Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın Görüşü 

7. Enderun Mektebi Geleneği

8. Tercüme Odası

9. Mülkiye Mektebi Geleneği

10. Merkeziyetçilik ve Adem-i Merkeziyetçilik Tartışmaları

11. Kamu Yönetimi Disiplini ve Öğretimi

12. Reform Çalışmaları ve Yeniden Yapılanma Süreci

V. KAMU YÖNETİMİNİ İNCELEMEDE BAŞLICA YAKLAŞIMLAR

A. Yasal Yaklaşım  

B. Kurumsal - Yapısal Yaklaşım  

C. Sosyo - Psikolojik Yaklaşım  

D. Sistem Yaklaşımı

E. Durumsallık Yaklaşımı

VI. KAMU YÖNETİMİNE YAKIN BİLİM DALLARI

A. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

B. Kamu Yönetimi ve Sosyoloji

C. Kamu Yönetimi ve İdare Hukuku 

D. Kamu Yönetimi ve Tarih 

E. Kamu Yönetimi ve İşletme Yönetimi

OKUMA PARÇASI: KAMU YÖNETİMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ NEREYE GİDİYOR?

GİRİŞ.

I- GELENEKSEL YÖNETİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

II- NPM’İN ÖZELLİKLERİ VE TEORİK ÇERÇEVESİ

III- NPM’İN DEĞERLENDİRMESİ

IV- REFORMLARIN DEVAM EDEN NİTELİĞİ

V- TÜRKİYE’YE YANSIMALAR

KAYNAKÇA

ÇALIŞMA SORULARI

 

2. BÖLÜM

KAMU YÖNETİMİNİN  ÖRGÜTLENMESİ

I. MERKEZDEN YÖNETİM

A. Merkezden Yönetimin Özellikleri

B. Merkezden Yönetimin Yararları

C. Merkezden Yönetimin Sakıncaları

D. Merkezi Yönetim Kuruluşlarının Örgütlenme Biçimleri

E. Kurumların İç Yapısı

F. Yetki Genişliği

II. YERİNDEN YÖNETİM

A. Siyasi Yerinden Yönetim  

B. İdari Yerinden Yönetim  

1. İdari Yerinden Yönetimin Özellikleri

2. İdari Yerinden Yönetimin Çeşitleri

a) Fonksiyonel Yerinden Yönetim

b) Coğrafi Yerinden Yönetim

C. Yerinden Yönetime Daha Az Önem Verilmesinin Sebepleri

D. Yerinden Yönetime Daha Çok Önem Verilmesinin Sebepleri

E. Desantralizasyon Düşüncesi

F. Hizmette Yerellik İlkesi

III. TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

A. Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi

B. Kamu Yönetiminin Örgüt/Teşkilat Yapısı

C. Türk Kamu Yönetiminin Temel Özellikleri

ÇALIŞMA SORULARI

 

3. BÖLÜM

KAMU YÖNETİMİNİN  YAPISI

 

1. KISIM

MERKEZİ YÖNETİM

 

I. MERKEZİ YÖNETİMİN BAŞKENT ÖRGÜTÜ

A. Cumhurbaşkanı

1. Adaylık ve Seçimi

2. Görev ve Yetkileri

3. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu

4. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar

5. Devlet Denetleme Kurulu

B. Bakanlar ve Bakanlıklar

1. Bakanlar

2. Bakanlıklar

C. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar

1. Milli Güvenlik Kurulu 

2. Danıştay 

3. Sayıştay 

II. MERKEZİ YÖNETİMİN TAŞRA (ÇEVRE) ÖRGÜTÜ

A. İl Yönetimi

1. Vali

2. İl Müdürleri

3. İl İdare Kurulu 

B. İlçe Yönetimi

C. Bölge Kuruluşları

D. İl Yönetiminin Gelişimi

1. Tanzimat’tan Önce İl Yönetimi

2. Tanzimat Döneminde İl Yönetimi

a) Yönetimde Merkeziyetçilik

b) Eyalet Yönetiminden Vilâyet Sistemine Geçiş

c) Vilâyetin Yönetim Yapısı

3. Meşrutiyet Döneminde İl Yönetimi

4. Cumhuriyet Döneminde İl Yönetimi

ÇALIŞMA SORULARI

 

2. KISIM

YEREL YÖNETİMLER

 

I. YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ VE DAYANDIĞI DEĞERLER

II. YÖNETİMLER ARASI HİZMET BÖLÜŞÜMÜ

III. ANAYASA’DA YEREL YÖNETİMLER

IV. YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI

A. İl Özel İdaresi

1. Görevleri

a) İl Sınırı İçindeki Görevleri

b) Belediye Sınırlan Dışındaki Görevleri

2. Organları

a) İl Genel Meclisi

b) İl Encümeni

c) Vali

3. İl Özel İdaresi Teşkilatı

4. İnsan Kaynakları Yönetimi

5. Denetimi

6. Mali Yapısı

a) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar

b) Öz Gelirleri

B. Belediye Yönetimi

1. Görevleri

2. Organları

a) Belediye Meclisi

b) Belediye Encümeni

c) Belediye Başkanı

3. Belediye Teşkilatı ve İnsan Kaynakları Yönetimi

4. Mali Yapısı

C. Büyükşehir Belediye Yönetimi

1. Görevleri

2. Organları

a) Büyükşehir Belediye Meclisi

b) Büyükşehir Belediye Encümeni

c) Büyükşehir Belediye Başkanı

3. Belediye Teşkilatı 

4. Mali Yapısı

5. Belediyelerin Hizmet Yöntemleri

a) Emanet

b) Yönetimler Arası İşbirliği

c) İhale-Sözleşme

d) İmtiyaz

e) Yap - İşlet - Devret

f) Belediye Şirketleri

D. Köy Yönetimi

1. Görevleri

2. Organları

a) Muhtar

b) Köy Derneği

c) Köy İhtiyar Meclisi

E. Mahalle Yönetimi

V. MERKEZİ YÖNETİM-YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ

A. İdari İlişkiler

B. Mali İlişkiler

C. Siyasi İlişkiler

D. İlişkilerin Ortaya Çıkardığı Modeller

VI. YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİMİ

A. Tanzimat’tan Önce Kent Yönetimi ve Belediye Hizmetleri

1. Kadılık Kurumu 

2. Vakıf Sistemi

B. Tanzimat’tan Sonra Yerel Yönetimler

1. İstanbul’da Belediye Yönetimi

2. Taşrada Belediye Yönetimi

3. İl Özel İdaresi

4. Köy ve Mahalle Yönetimi

ÇALIŞMA SORULARI

 

3. KISIM

HİZMET YERİNDEN  YÖNETİM KURULUŞLARI

 

I. HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARININ ÖZELLİKLERİ

II. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

A. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Ortaya Çıkışı

1. İktisadi Sebepler

2. Sosyal Sebepler

3. Siyasi Sebepler

B. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yapısı

C. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetimi

D. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Bütçeleri ve Denetimi

E. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi

III. MESLEKİ KAMU KURUMLARI

A. Mesleki Kamu Kurumlarının Özellikleri

B. Ticaret ve Sanayi Odaları

IV. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

A. Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

B. Temel Özellikleri

ÇALIŞMA SORULARI

 

4. BÖLÜM

BÜROKRASİ

 

I. BÜROKRASİNİN ÇEŞİTLİ TANIMLARI

A. Kırtasiyecilik ve Verimsizlik 

B. Rasyonel Örgüt Biçimi

C. Kamu Yönetimi

D. Memurlar Tarafından Yönetim  

E. Büyük Yapılı Örgütler

II. BÜROKRASİNİN TEORİK ÇERÇEVESİ

A. Karl Marx’a Göre Bürokrasi

B. Liberal Düşüncede Bürokrasi

C. Bürokrasi ve Oligarşi

D. Max Weber’e Göre Bürokrasi

1. Bürokrasinin Özellikleri

a) Yasalarla Düzenlenmiş Yetki Alanı

b) Görev Hiyerarşisi ve Otoritenin Kademelenmesi

c) Yönetimin Yazılı Belgelere Dayandırılması

d) Yetki ve Görevlerde Uzmanlaşma

e) Kurallara Bağlılık ve Biçimsellik

f) Gayrişahsîlik

g) Kariyer Yapısı

h) Kamu ve Özel Hayatın Ayrışması

2. Patrimonyal Bürokrasi ve Rasyonel Bürokrasi

3. Yasal-Rasyonel Bürokrasinin Üstünlükleri

4. Weber’e Göre Memurun Nitelikleri

5. Weber’e Göre Otorite 

6. Bürokrasinin Olumsuzlukları

E. Weber Sonrası Bürokrasi Düşüncesi

III. BÜROKRASİNİN OLUMSUZ YÖNLERİNİN GİDERİLMESİ

IV. BÜROKRASİ VE SİYASİ KURUMLAR

A. Bürokrasinin Güç Kaynakları

B. Siyasi Kurumların Güç Kaynakları

C. Bürokrasi ve Demokrasi

1. Bürokrasinin Demokrasi Açısından Taşıdığı Olumsuzluklar

2. Bürokrasinin Demokrasiye Katkıları

3. Bürokrasinin ve Demokrasinin Gerekleri

V. BÜROKRASİNİN GELİŞİMİ

A. Batı’da Bürokrasinin Gelişimi

B. Türkiye’de Bürokrasinin Gelişimi

1. Osmanlı Devleti’nde Bürokrasi

2. Cumhuriyet Dönemi’nde Bürokrasi

a) Tek Parti Dönemi (1923–1946)

b) 1950-1960 Dönemi

c) 1960-1980 Dönemi

d) 1980’den Sonraki Gelişmeler

VI. TÜRKİYE’DE BÜROKRASİNİN SORUNLARI

A. Bürokrasinin Örgütsel Sorunları

1. Merkeziyetçilik 

2. Örgütsel Büyüme 

3. Yönetimde Gizlilik, Dışa Kapalılık ve Şeffaflık 

4. Yönetimde Tutuculuk 

B. Bürokrasinin İşlemsel Sorunları

1. Kuralcılık ve Sorumluluktan Kaçma 

2. Yönetimde Siyasallaşma ve Kayırmacılık 

3. Yolsuzluk ve Rüşvet

4. Aracılar Yoluyla İşlemleri Yürütme 

ÇALIŞMA SORULARI

 

5. BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI  YÖNETİMİ

 

I. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN NİTELİĞİ

A. Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş 

B. İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri

C. Kamuda ve Özel Sektörde İnsan Kaynakları Yönetimi

1. Benzerlikler

2. Farklılıklar

D. İnsan Kaynakları Yönetiminde Temel Kavramlar

1. Liyakat (Yeterlik)

2. Kariyer

3. Sınıflandırma 

a) Kadro Sınıflandırması

b) Rütbe Sınıflandırması

4. Performans 

5. Tarafsızlık 

II. TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İLKELERİ VE ÖZELLİKLERİ

A. İnsan Kaynakları Rejiminin İlkeleri

1. Sınıflandırma 

2. Kariyer

3. Liyakat

B. İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri

III. KAMU GÖREVLİLERİ

A. Kamu Görevlilerinin Tanımı

1. Dar Anlamda Kamu Görevlileri

2. Geniş Anlamda Kamu Görevlileri

B. Kamu Kurumlarında İstihdam Biçimleri

1. Memur

2. Sözleşmeli Personel

3. Geçici Personel

4. İşçiler

C. Çeşitli Kanunlarda Memur Kavramı

1. Anayasaya Göre Memur

2. DMK’ya Göre Memur

3. Ceza Kanunu’na Göre Memur

D. Kamu Personelinin Sayısal Görünümü 

IV. KAMU HİZMETLERİNE GİRİŞ

A. Kamu Hizmetine Girişte Anayasal İlkeler

B. DMK’ya Göre Hizmete Girişte Genel ve Özel Şartlar

1. Genel Şartlar

a) Vatandaşlık

b) Yaş

c) Öğrenim Durumu

d) Sağlık

e) Kısıtlılık

f) Askerlik Durumu

2. Özel Şartlar

C. Hizmete Alma Politikası

1. Hizmete Alma Yetkisinin Merkezi Bir Organa Verilmesi

2. Hizmete Alma Yetkisinin Bakanlık ve İlgili Kamu Kurumlarına Bırakılması

D. Memuriyete Girişte Sınav 

E. Adaylık 

F. Asli Memurluğa Atama 

V. MEMURLARIN STATÜSÜ

A. Memurların Ödev ve Yükümlülükleri

1. Sadakat

2. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık 

3. Davranış ve İşbirliği

4. Emirlere Uymak 

5. İşbaşında Bulunmak 

6. Devlet Malını Korumak 

7. Mal Bildiriminde Bulunmak 

8. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Vermek 

9. Kıyafet Düzeni

B. Memurlar İçin Konan Yasaklar

1. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

2. Grev Yasağı, Sendika Kurma ve Toplu Sözleşme 

3. Ticaret ve Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı

4. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı

5. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı

6. İkinci Görev Yasağı

7. Siyasi Partilere Girme Yasağı

8. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı

C. Memurların Temel Hakları

1. Memurluk Statüsünün Kanunla Düzenlenmesi

2. Güvenlik Hakkı

3. Ceza Kovuşturmasında Özel Güvence 

4. İsnat ve İftiralara Karşı Korunma Hakkı

5. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı

6. İzin Hakkı

7. Aylık ve Yolluk Hakkı

8. Memurların Sosyal Hakları

9. Emeklilik Hakkı

VI. ÖZLÜK DOSYASI VE DİSİPLİN CEZALARI

A. Özlük Dosyası

B. Disiplin Cezaları

1. Disiplin Cezalarının Niteliği

2. Disiplin Cezalarının Çeşitleri

3. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

4. Disiplin Cezalarının Uygulanması

5. Disiplin Cezalarına İtiraz 

VII. MEMURLARIN EĞİTİMİ VE MOTİVASYONU

A. Hizmet İçi Eğitimin Önemi

B. Hizmet İçi Eğitimin Genel Amaçları

C. Hizmet İçi Eğitim Süreci ve Programı

D. Hizmet İçi Eğitimin Uygulamaları

E. Yöneticilerin Yetiştirilmesi

F. Türkiye’de Yöneticilerin Yetiştirilmesi ve Hizmet İçi Eğitim  

G. Memurların Motivasyonu 

ÇALIŞMA SORULARI

 

6. BÖLÜM

KAMU YÖNETİMİNİN  DENETLENMESİ

 

I. KAMU YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU VE HESAP VEREBİLİRLİĞİ

A. Vatandaşların Devlet Yönetimi Karşısındaki Hakları

B. Kamu Yönetiminin Sorumluluğu 

C. Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik

D. Kamu Yönetiminde Denetim

1. Kamu Hizmeti ve Denetim

2. Başarılı Bir Denetimin Unsurları

II. DENETİM YÖNTEMLERİ

A. Siyasi Denetim  

1. Yasama Organının Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 4

2. Yürütme Organının Denetimi

B. İdari Denetim  

1. Hiyerarşik Denetim  

2. Vesayet Denetimi

C. Ombudsman Denetimi

D. Yargı Denetimi

E. Baskı Grupları ve Kamuoyunun Denetimi

F. Yönetimde Açıklık 

G. Kamu Yönetiminde Etik 

1. Tanımı ve Niteliği

2. Etik Düzeyler

3. Etik Teoriler

4. Türkiye Uygulaması

ÇALIŞMA SORULARI

 

KAYNAKÇA

DİZİN  

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 264503
Aktif: 5
Bugün: 468
Dün: 541

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm