Ürünler

İşletmelerde Finansal Çözümleme


İşletmelerde Finansal Çözümleme


Açıklama

KİTAP ADI
İŞLETMELERDE FİNANSAL ÇÖZÜMLEME   

YAZAR ADI
Prof. Dr. Vasfi HAFTACI

YAYINEVİ ADI

Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 978-605-5936-89-1
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 392
Baskı yılı: Şubat 2015

 

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 

 

İÇİNDEKİLER

 

0 SUNUŞ .......................................................................................................................I

00 İÇİNDEKİLER........................................................................................................... V

01 KISALTMALAR....................................................................................................XIII

02 ÖNSÖZ ...................................................................................................................XV

 

1. MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLAR................................................................ 1

10. MUHASEBE................................................................................................................ 1

100. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................... 1

101. BELGELERİN DÜZENLENMESİ.......................................................................... 2

102. HESAPLARIN TUTULMASI.................................................................................. 3

103. SONUÇ ÇIKARMA................................................................................................. 4

11. İŞLETMENİN ÖLÇÜMLENMESİ........................................................................... 5

110. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................... 5

111. MUHASEBE DENETİMİ........................................................................................ 6

112. FİNANSAL TABLOLARIN ÇÖZÜMLENMESİ.................................................... 7

113. MALİYET ÇÖZÜMLEMELERİ............................................................................. 8

12. MUHASEBE RAPORLARI....................................................................................... 8

120. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................... 8

121. DIŞ MUHASEBE RAPORLARI............................................................................. 9

122. İÇ MUHASEBE RAPORLARI................................................................................ 9

123. BİLGİ RAPORLARI................................................................................................ 9

124. SORUMLULUK RAPORLARI............................................................................. 11

13. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI........................................................... 12

130. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 12

131. SPK – MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI.............................................. 12

132. TMS MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI................................................ 12

14. FİNANSAL TABLOLAR.......................................................................................... 18

140. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 18

141. BİLANÇO............................................................................................................... 18

142. GELİR TABLOSU.................................................................................................. 19

143. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU.................................................................. 20

144. FON AKIM TABLOSU.......................................................................................... 20

145. NAKİT AKIM TABLOSU...................................................................................... 21

146. KÂR DAĞITIM TABLOSU................................................................................... 22

147. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU............................................................. 22

15. FİNANSAL TABLO ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ.......................................... 23

150. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 23

151. SALTTUTARLAR YÖNTEMİ............................................................................... 24

152. ORANSAL SAYILAR YÖNTEMLERİ................................................................. 24

152.0 Açıklama.......................................................................................................... 24

152.1 Dikey Yüzdeler Yöntemi................................................................................. 24

152.2 Eğilim Yüzdeleri Yöntemi............................................................................... 25

152.3 Oran Yöntemi.................................................................................................. 25

153. ORTALAMA TUTARLAR YÖNTEMLERİ.......................................................... 26

153.0 Açıklama.......................................................................................................... 26

153.1 Basit Ortalama Yöntem................................................................................... 26

153.2 Ağırlıklı Aritmetik Ortalama Yöntem.............................................................. 27

153.3 Hareketli Ortalama Yöntem............................................................................. 27

154. GRAFİK YÖNTEM................................................................................................ 28

 

2. BİLANÇO ................................................................................................................ 29

20. BİLANÇO KAVRAMLARI.................................................................................. 29

200. BİLANÇO KAVRAMI........................................................................................... 29

201. VARLIK KAVRAMI.............................................................................................. 29

202. KAYNAK KAVRAMI............................................................................................ 31

21. BİLANÇONUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ...................................................... 32

210. BİLANÇONUN TANIMI....................................................................................... 32

211. BİLANÇONUN KURUM İÇİN DÜZENLENMESİ............................................. 33

212. BİLANÇONUN BELİRLİ BİR AN İÇİN DÜZENLENMESİ.............................. 33

213. BİLANÇONUN VARLIK VE KAYNAĞI GÖSTERMESİ................................... 33

214. BİLANÇONUN UYGUNLUĞU............................................................................ 33

22. BİLANÇONUN ÇIKARILIŞI.................................................................................. 34

220. KURULUŞ BİLANÇOSUNUN DÜZENLENMESİ............................................. 34

221. BİLANÇO HESAP SINIFLARI VE KÜMELERİ................................................. 35

222. DÖNEMSONU BİLANÇOSUNUN DÜZENLENMESİ....................................... 36

23. BİLANÇO İLKELERİ.............................................................................................. 37

230. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 37

231. DÜZENLİLİK İLKESİ........................................................................................... 37

232. AÇIKLIK İLKESİ.................................................................................................. 37

233. DOĞRULUK İLKESİ............................................................................................ 38

234. ÖZDEŞLİK İLKESİ............................................................................................... 38

235. BÜTÜNLÜK İLKESİ............................................................................................. 40

236. MSUGT BİLANÇO İLKELERİ............................................................................. 40

236.0 Açıklama.......................................................................................................... 40

236.1 Varlıklara İlişkin İlkeler................................................................................... 41

236.2 Yabancı Kaynaklara ilişkin İlkeler.................................................................. 42

236.3 Özkaynaklara İlişkin İlkeler............................................................................ 43

237. BİLANÇO İLKELERİNE AYKIRI DAVRANIŞLAR........................................... 44

24. BİLANÇO KÜMELEMESİ...................................................................................... 45

240. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 45

241. HESAP TİPİ BİLANÇO......................................................................................... 49

242. RAPOR TİPİ BİLANÇO........................................................................................ 50

243. BİLANÇO TÜRLERİ............................................................................................. 52

243.0 Açıklama........................................................................................................... 52

243.1 Yasal Açıdan Bilanço Türleri............................................................................ 52

243.2 Düzenlendiği Zaman Açısından Bilanço Türleri.............................................. 52

243.3 Örgütsel Açıdan Bilanço Türleri....................................................................... 53

243.4 Yasal ve İşkolu Açısından Bilanço Türleri........................................................ 53

243.5 Kuramsal Açıdan Bilanço Türleri..................................................................... 53

244. BİLANÇO KURAMLARI..................................................................................... 54

244.0 Açıklama........................................................................................................... 54

244.1 Durağan Bilanço Kuramları.............................................................................. 54

244.2 Devingen Bilanço Kuramları............................................................................ 56

244.3 Organik Bilanço Kuramları............................................................................... 64

25. BİLANÇONUN ÇÖZÜMLEMEYE HAZIRLANMASI....................................... 67

250. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 67

251. TUTARLARI KISALTMA..................................................................................... 67

252. BİLANÇO HESAPLARINI KÜMELEME............................................................ 68

252.0 Açıklama.......................................................................................................... 68

252.1 Dönen Varlıklar................................................................................................ 69

252.2 Duran Varlıklar................................................................................................ 71

252.3 Yabancı Kaynaklar........................................................................................... 73

252.4 Öz Kaynaklar................................................................................................... 77

253. BİLANÇO TUTARLARINI AYIKLAMA VE ARINDIRMA............................... 78

253.0 Açıklama.......................................................................................................... 78

253.1 Aktifi Düzeltici ve Dönem Ayırıcı Hesaplar.................................................... 78

253.2 Pasifi Düzeltici ve Dönem Ayırıcı Hesaplar.................................................... 79

253.3 Ayıklamaya İlişkin Örnek................................................................................ 80

253.4 Bilançonun Arındırılması................................................................................. 83

26. BİLANÇONUN ÇÖZÜMLENMESİ....................................................................... 83

260. GENEL AÇIKLAMA............................................................................................. 83

261. KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLAR YÖNTEMİ.............................................. 84

262. DİKEY YÜZDELER YÖNTEMİ........................................................................... 86

263. EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ........................................................................ 87

264. ORAN YÖNTEMİ.................................................................................................. 89

264.0 Açıklama.......................................................................................................... 89

264.1 Likidite Oranları.............................................................................................. 89

264.2 Finansal Yapı Oranları..................................................................................... 91

264.3 Faaliyet Oranları.............................................................................................. 94

264.4 Kârlılıkla İlgili Oranlar.................................................................................... 98

264.5 Borsa Başarı Oranları...................................................................................... 98

264.6 Oran Yöntemine İlişkin Örnek...................................................................... 100

 

3. GELİR TABLOSU..................................................................................................... 107

30. GELİR TABLOSU KAVRAMLARI...................................................................... 107

300. GELİR TABLOSU KAVRAMI............................................................................ 107

301. GİDER KAVRAMI............................................................................................... 108

302. HASILAT KAVRAMI.......................................................................................... 109

303. GELİR TABLOSUNUN ÇIKARILIŞI................................................................. 112

31. GELİR TABLOSU İLKELERİ...............................................................................113

310. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 113

311. DÜZENLİLİK İLKESİ......................................................................................... 114

312. AÇIKLIK İLKESİ................................................................................................ 114

313. DOĞRULUK İLKESİ.......................................................................................... 114

314. ÖZDEŞLİK İLKESİ............................................................................................. 115

315. BÜTÜNLÜK İLKESİ........................................................................................... 115

316. MSUGT GELİR TABLOSU İLKELERİ.............................................................. 115

32. GELİR TABLOSU KÜMELEMESİ.......................................................................116

320. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 116

321. HESAP TİPİ GELİR TABLOSU.......................................................................... 117

322. RAPOR TİPİ GELİR TABLOSU......................................................................... 117

323. GELİR TABLOSU TÜRLERİ.............................................................................. 123

323.0 Açıklama......................................................................................................... 123

323.1 Tam Maliyetleme Gelir Tablosu...................................................................... 124

323.2 Değişken Maliyetleme Gelir Tablosu............................................................. 124

323.3 Normal Maliyetleme Gelir Tablosu................................................................ 125

323.4 Ayrık Maliyetleme Gelir Tablosu.................................................................... 126

323.5 Birleşik Maliyetleme Gelir Tablosu................................................................ 126

33. GELİR TABLOSUNUN ÇÖZÜMLENMESİ....................................................... 127

330. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 127

331. KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOLARI YÖNTEMİ................................... 127

332. DİKEY YÜZDELER YÖNTEMİ......................................................................... 128

333. EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ...................................................................... 129

334. ORAN YÖNTEMİ................................................................................................ 131

34. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU.................................................................. 132

340. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 132

341. SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ............................................................. 132

342. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ......................................................... 135

343. SATILAN HİZMET MALİYETİ......................................................................... 136

364. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ........................ 136

345. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN ÇÖZÜMLENMESİ....................... 137

346. SALTTUTARLAR YÖNTEMİ............................................................................. 137

347. DİKEY YÜZDELER YÖNTEMİ......................................................................... 138

348. EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ...................................................................... 138

349. ORAN YÖNTEMİ................................................................................................ 139

35. DEĞİŞKEN MALİYETLEME.............................................................................. 140

350. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 140

351. DEĞİŞKEN MALİYETLEMENİN YARARLARI.............................................. 142

352. DEĞİŞKEN MALİYETLEMENİN SAKINCALARI......................................... 142

353. TAM VE DEĞİŞKEN MALİYETLEME KARŞILAŞTIRMASI........................ 143

354. KARŞILAŞTIRMAYA İLİŞKİN ÖRNEK........................................................... 145

 

4. EK FİNANSAL TABLOLAR................................................................................... 149

40. GENEL BAKIŞ........................................................................................................ 149

41. FON AKIM TABLOSU........................................................................................... 149

410. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 149

411. FON AKIM TABLOSUNUN ÖNEMİ................................................................. 149

412. FON AKIM TABLOSUNUN ŞEKLİ................................................................... 150

413. FON AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ............................................... 151

414. TİP FON AKIM TABLOSU................................................................................. 160

415. FON AKIM TABLOSUNUN YORUMU............................................................. 161

42. NAKİT AKIM TABLOSU...................................................................................... 162

420. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 162

421. NAKİT AKIM TABLOSUNUN ÖNEMİ............................................................. 162

422. NAKİT AKIM TABLOSUNUN ŞEKLİ............................................................... 163

423. NAKİT AKIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ........................................... 164

424. TİP NAKİT AKIM TABLOSU............................................................................. 171

425. NAKİT AKIM TABLOSUNUN YORUMU........................................................ 174

43. NİS KAYNAK KULLANIM TABLOSU............................................................... 174

430. İŞLETME SERMAYESİ KAVRAMI................................................................... 174

431. İŞLETME SERMAYESİNİ ETKİLEYEN ETMENLER..................................... 176

432. İŞLETME SERMAYESİNİN HESAPLANMASI............................................... 177

432.0 Açıklama........................................................................................................ 177

432.1 Dönen Varlık Tutarını Hesaplama................................................................. 177

432.2 Schmalenbach Formülü ile Hesaplama......................................................... 180

432.3 Mellerowicz Formülü ile Hesaplama............................................................. 181

432.4 Çalışma Devri Katsayısı Yöntemi................................................................. 182

432.5 Günlük Gider Tutarı Yöntemi........................................................................ 184

433. NET İŞLETME SERMAYESİ İŞLEMLERİ........................................................ 186

433.0 Genel Açıklama............................................................................................. 186

433.1 Net İşletme Sermayesini Etkileyen İşlemler.................................................. 186

433.2 Net İşletme Sermayesini Etkilemeyen İşlemler............................................. 186

434. NİS KAYNAK KULLANIM TABLOSUNUN ŞEKLİ........................................ 187

435. NİS KAYNAK KULLANIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ.................... 190

436. NİS KAYNAK – KULLANIM TABLOSUNUN YORUMU.............................. 191

44. KÂR TABLOLARI.................................................................................................. 195

440. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 195

441. KÂR DAĞITIM TABLOSU................................................................................. 195

442. KÂR DAĞITIM ÖZETİ TABLOSU.................................................................... 196

443. DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR TABLOSU............................................................ 199

444. TİP KÂR DAĞITIM TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ................................. 201

45. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU............................................................. 202

450. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 202

451. ÖDENMİŞ SERMAYE......................................................................................... 202

452. SERMAYE YEDEKLERİ.................................................................................... 203

453. KÂR YEDEKLERİ............................................................................................... 206

454. KÂR ZARAR HESAPLARI................................................................................ 208

455. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN ŞEKLİ...................................... 211

 

5. ENFLASYON DÜZELTMESİ................................................................................. 215

50. ENFLASYON VE MUHASEBE............................................................................ 215

51. ENFLASYONUN BİLANÇO ÜZERİNDEKİ ETKİSİ........................................ 216

510. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 216

511. ENFLASYONUN AKTİF ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.............................................. 216

512. ENFLASYONUN PASİF ÜZERİNDEKİ ETKİSİ............................................... 218

52. ENFLASYONUN GELİR TABLOSU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.......................... 219

520. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 219

521. ENFLASYONUN HASILAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ........................................ 219

522. ENFLASYONUN GİDER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ............................................. 220

523. ENFLASYONUN DİĞER MUHASEBE RAPORLARINA ETKİSİ.................. 221

53. ENFLASYON ETKİSİNİN GİDERİLMESİ........................................................ 221

530. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 221

531. DÜZELTME YOLLARI....................................................................................... 221

532. TAKDİR YÖNTEMİ............................................................................................ 222

533. KATSAYILAR YÖNTEMİ.................................................................................. 222

534. KARMA YÖNTEM.............................................................................................. 223

54. GELİR TABLOSU KALEMLERİNİ DÜZELTME......................................... 223

540. GENEL AÇIKLAMA........................................................................................... 223

541. DÜZELTMEYE İLİŞKİN ÖRNEK................................................................... 224

542. GELİR TABLOSUNUN DÜZELTİLMESİ....................................................... 226

55. BİLANÇO KALEMLERİNİ DÜZELTME...................................................... 227

550. GENEL AÇIKLAMA......................................................................................... 227

551. DÜZELTMEYE İLİŞKİN ÖRNEK................................................................... 227

552. BİLANÇONUN DÜZELTİLMESİ.................................................................... 229

56. ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE UYGULAMASI......... 230

 

6. UFRS ve FİNANSAL TABLOLAR......................................................................... 232

60. GENEL BAKIŞ........................................................................................................ 232

61. KAVRAMSAL ÇERÇEVE..................................................................................... 235

62. FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU............................................................. 239

63. NAKİT AKIŞ TABLOLARI STANDARDI........................................................... 243

64. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)..................................................... 250

641. BİLANÇO............................................................................................................. 250

642. BİLANÇONUN SUNULUŞU.............................................................................. 252

643. BİLANÇONUN SUNUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER............................ 253

643.1 Cari-Cari Olmayan Ayrımı ve Esasları........................................................... 253

643.2 Cari-Cari Olmayan Ayrımında Ayrılacak ve Birleştirilebilecek Kalemler...... 255

643.3 Cari-Cari Olmayan Ayrımında Yer Alması Zorunlu Bilgiler.......................... 255

644. BİLANÇO KALEMLERİNİN AÇIKLANMASI................................................. 257

644.1 Nakit ve Nakit Benzerleri............................................................................... 257

644.2 Finansal Varlıklar............................................................................................ 257

644.3. Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar..............................................................260

644.4. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller....................................................................261

644.5. Ertelenen Vergi Varlık ve Yükümlülükleri....................................................261

644.6. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar...................................................264

65. GELİR TABLOSU.............................................................................................264

651. MUHASEBEDE NAKİT VE TAHAKKUK ESASI.........................................266

652. GELİR TABLOSUNUN SUNULUŞUNA İLİŞKİN ESASLAR......................267

652.1. Gerçekleşmiş Gelirin Raporlanması..........................................................269

652.2. Gerçekleşmemiş Gelirin Raporlanması.....................................................272

652.3. Gelir-Gider Tablosunun Sunuluşunda Özellik Gösteren Kalemler...........276

653. GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN AÇIKLAMASI....................................277

653.1. Hâsılat........................................................................................................277

653.2. Diğer Faaliyet Gelirleri/Giderleri..............................................................278

653.3. İştirak Kârlarından Paylar..........................................................................278

653.4. Finansal Gelirler .......................................................................................279

653.5. Finansal Giderler.......................................................................................279

653.6. Durdurulan Faaliyetler...............................................................................279

66. NAKİT AKIŞ TABLOSU...............................................................................280

660. GENEL AÇIKLAMA.........................................................................................280

661. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN SUNULUŞ ESASLARI..................................280

661.0. Genel Açıklama.........................................................................................280

661.1. İşletme Faaliyetleri....................................................................................281

661.2. Yatırım Faaliyetleri....................................................................................282

661.3. Finansman Faaliyetleri..............................................................................283

662. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN SUNULUŞU...................................................284

662.1. Doğruca Yönteme Göre Sunuluş...............................................................284

662.2. Dolaylı Yönteme Göre Sunuluş.................................................................286

67. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR....................................................295

670.GENEL AÇIKLAMA.........................................................................................295

671. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN KAPSAMI VE

DÜZENLENME ESASLARI....................................................................................295

672. KONSOLİDASYON YÖNTEMLERİ...............................................................296

672.0. Açıklama....................................................................................................296

672.1. Tam Konsolidasyon Yöntemi....................................................................297

672.2. Kısmi Konsolidasyon................................................................................300

 

7. FİNANSAL ÇÖZÜMLEME PROBLEMLERİ...................................................... 303

70. GENEL BAKIŞ........................................................................................................ 303

71. TEMEL FİNANSAL TABLOLAR PROBLEMLERİ......................................... 303

72. EK FİNANSAL TABLOLAR PROBLEMLERİ................................................. 333

73. FİNANSAL TABLOLAR TEST SORULARI........................................................ 357

 

8 SONUÇ........................................................................................................................ 369

80. ÖZETLEME............................................................................................................ 369

81. SONSÖZ .................................................................................................................. 371

82. A GLOSSARY OF FINANCIAL ANALYSIS TERMS........................................ 372

83. YARARLANILAN YAYINLAR............................................................................. 375

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 292023
Aktif: 1
Bugün: 134
Dün: 164

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm