Ürünler

Yerel Yönetimler


Yerel Yönetimler


Açıklama

KİTAP ADI

YEREL YÖNETİMLER   

YAZAR ADI
Prof. Dr. Ramazan Şengül

YAYINEVİ ADI
Umuttepe Yayınları

DETAYLAR         
ISBN: 9786055936938
Ebat: 16.5x23.5
Sayfa sayısı: 282
Baskı yılı: Ekim 2018 (9. Baskı)
               

ONLINE SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN


 

KİTAP HAKKINDA ÖZET BİLGİ

İÇİNDEKİLER

8. BASKIYA ÖNSÖZ..................................................................................................... XIII

BİRİNCİ BÖLÜM
MERKEZİ YÖNETİM İLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER

1-MERKEZDEN YÖNETİM............................................................................................... 1

2. YETKİ GENİŞLİĞİ......................................................................................................... 2

3.YERİNDEN YÖNETİM................................................................................................... 4
3.1.Yerinden Yönetimin Kapsamı............................................................................4
3.2.Yerinden Yönetimin Çeşitleri.............................................................................6
3.2.1.Siyasi Yerinden Yönetim...................................................................6
3.2.2.İdari Yerinden Yönetim...................................................................................8
3.2.2.1.Coğrafi Yerinden Yönetim..............................................................9
3.2.2.2.Hizmet Yerinden Yönetim.....................................................................10
3.3.Yerinden Yönetimin Yararları..................................................................................10
3.4.Yerinden Yönetimin Sakıncaları..............................................................................11

4.YEREL YÖNETİMLERİN ORTAK NİTELİKLERİ.................................................... 12

5.YEREL ÖZERKLİK........................................................................................................15

6.SUBSİDİARİTY (HİZMETTE HALKA YAKINLIK/YERELLİK) İLKESİ.............21

 

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ

1.TANZİMAT DÖNEMİNE KADAR YEREL HİZMETLERİN

GÖRÜLMESİNDE GÖREVLİ KURUMLAR................................................................. 25

1.1.Kadı......................................................................................................................... 25

1.2.Vakıf........................................................................................................................ 27

1.3.Lonca....................................................................................................................... 28

2.TANZİMAT DÖNEMİYLE BERABER YEREL YÖNETİMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI........................... 29

2.1. İstanbul’da İlk Belediye Deneyimi (Şehremaneti)................................................ 30

2.1.1.İlk Belediyenin (Şehremaneti) Yapısal ve İşlevsel Görünümü.......................31

2.1.1.1.Altıncı Daire .......................................................................................... 32

2.1.2. Taşrada Belediye Yönetimi........................................................................... 33

2.2. İl Özel İdaresinin Ortaya Çıkışı............................................................................ 34

2.2.1. 1864 Vilayet Nizamnamesi........................................................................... 34

2.2.2. 1913 Tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet-i Kanunu Muvakkat ..................... 36

2.3.Köy Yönetiminin Ortaya Çıkışı............................................................................. 38

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK ANAYASALARINDA YEREL YÖNETİMLER

1.1876 ANAYASASI (KANUN-İ ESASİ)......................................................................... 39

2.1921 ANAYASASI (TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU)............................................ 40

3.1924 ANAYASASI.......................................................................................................41

4.1961 ANAYASASI....................................................................................................... 42

5.1982 ANAYASASI....................................................................................................... 42

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İL ÖZEL İDARESİ

1.1913 KANUNUNA GÖRE İL ÖZEL İDARESİNİN STATÜSÜ.................................. 46

2-1913 TARİHLİ KANUN DÖNEMİNDE İL ÖZEL İDARESİNİN SORUNLARI...... 47

2.1.Görev Karmaşıklığı................................................................................................ 47

2.2.Teşkilat Yapısındaki Yetersizlikler......................................................................... 49

2.3.İl Özel İdarelerinin Kaldırılması Tartışmaları....................................................... 50

3.İL ÖZEL İDARESİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ............................................................. 53

3.1.İl Özel İdaresinin Görevleri.................................................................................... 54

3.2.İl Özel İdaresinin Organları....................................................................................55

3.2.1. İl Genel Meclisi..............................................................................................55

3.2.1.1.İl Genel Meclisinin Görevleri................................................................ 56

3.2.1.2.İl Genel Meclisinin İşleyişi.................................................................... 57

3.2.1.3. Meclis Komisyonları............................................................................. 59

3.2.1.4. İl Genel Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları..........................61

3.2.1.5. İl Genel Meclisinin Feshedilmesi......................................................... 62

3.2.2.İl Encümeni.................................................................................................... 63

3.2.2.1.İl Encümeninin Yapısı........................................................................... 63

3.2.2.2.İl Encümeninin Görev ve Yetkileri....................................................... 65

3.2.2.3.İl Encümeninin İşleyişi......................................................................... 65

3.2.3.Vali.................................................................................................................. 66

3.2.4. İl Özel İdaresi Teşkilatı................................................................................. 67

3.2.5. İl Özel İdaresinde Organlararası İlişkiler..................................................... 70

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

BELEDİYE

1.CUMHURİYET DÖNEMİNDE BELEDİYE MEVZUATININ YENİLENMESİ...... 73

2.1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA HAKİM OLAN TEMEL İLKELER........... 76

3.1580 SAYILI KANUNA GÖRE BELEDİYELERİN GÖREVLERİ............................ 77

4. BELEDİYE YÖNETİMİ................................................................................................ 78

4.1.Belediye Kurulması................................................................................................. 79

4.2.Belediyenin Görevleri..............................................................................................81

4.3.Belediyenin Organları............................................................................................ 83

4.3.1.Belediye Meclisi............................................................................................. 83

4.3.1.1. Belediye Meclisinin Yapısı.................................................................... 84

4.3.1.2.Belediye Meclisinin Görevleri............................................................... 87

4.3.1.3. Belediye Meclisinin İşleyişi.................................................................. 89

4.3.1.3.1.Meclis Başkanlık Divanının Oluşumu.......................................... 89

4.3.1.3.2. Meclis Toplantıları....................................................................... 90

4.3.1.3.3. Mecliste Oluşturulan Komisyonlar.............................................. 92

4.3.1.3.3.1.İhtisas Komisyonları............................................................. 92

4.3.1.3.3.2.Denetim Komisyonu............................................................. 94

4.3.1.4. Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları........................ 94

4.3.1.5. Belediye Meclisinin Feshedilmesi........................................................ 97

4.3.2.Belediye Encümeni........................................................................................ 98

4.3.2.1.Belediye Encümeninin Yapısı................................................................ 99

4.3.2.2.Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri......................................... 100

4.3.2.3.Belediye Encümeninin İşleyişi.............................................................101

4.3.3.Belediye Başkanı.....................................................................................101

4.3.3.1.Belediye Başkanının Seçilme Yöntemi................................................101

4.3.3.2.Belediye Başkanının Görevleri............................................................103

4.3.3.3.Belediye Başkanlığının Sona Ermesi...................................................105

4.3.4. Belediye Teşkilatı.........................................................................................106

 

ALTINCI BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

1.GELENEKSEL BELEDİYE YÖNETİMİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİNE..............113

1.1. Kentleşme Sürecinin Analizi................................................................................113

1.2.Büyükşehir Yönetiminde Model Arayışları..........................................................115

1.2.1. Büyükşehir Yönetiminde Federatif Model .................................................116

2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİ...................................................................118

2.1. Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu....................................................................118

2.2. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri.................................................... 120

2.2.1. Altyapı ve Ulaşım Hizmetlerinde Koordinasyon....................................... 124

2.3.Büyükşehir Belediyesinin Organları.................................................................... 126

2.3.1.Büyükşehir Belediye Meclisi....................................................................... 126

2.3.1.1.Büyükşehir Belediye Meclisinin Yapısı ve Çalışması......................... 126

2.3.1.2.Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi....................129

2.3.2.Büyükşehir Belediye Encümeni...................................................................129

2.3.3.Büyükşehir Belediye Başkanı.......................................................................130

2.3.4.Büyükşehir Belediye Teşkilatı......................................................................132

2.3.5.Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkilerin Niteliği.............133

YEDİNCİ BÖLÜM

KÖY

1.KÖYÜN TANIMI..........................................................................................................135

2.KÖY YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ...........................................................................136

3.KÖYÜN ORGANLARI.................................................................................................140

3.1.Köy Muhtarı...........................................................................................................141

3.2. İhtiyar Meclisi.......................................................................................................142

3.3.Köy Derneği...........................................................................................................143

4.KÖY PERSONELİ.........................................................................................................144

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MERKEZİ YÖNETİM İLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ İDARİ İLİŞKİLER

1.ÜNİTER DEVLETTE YEREL YÖNETİMLERİN ÖZERKLİĞİ................................148

2.YÖNETİMİN BÜTÜNLÜ?Ü VE MERKEZİYETÇİLİK ..........................................150

3. YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE İDARİ VESAYET DENETİMİ......................153

3.1.Yerel Organlar Üzerinde İdari Vesayet..................................................................156

3.2.Yerel Yönetimlerin İşlemleri Üzerinde İdari Vesayet...........................................158

3.3.Yerel Yönetimlerin Personeli Üzerinde İdari Vesayet...........................................164

3.4.İç Denetim..............................................................................................................165

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

MERKEZİ YÖNETİM İLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ MALİ İLİŞKİLER

1.MERKEZİ YÖNETİM İLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ GELİR BÖLÜŞÜMÜ.................169

1.1. Belediye Gelirleri..................................................................................................170

1.1.1. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar..........................................173

1.1.2. Öz Gelirler....................................................................................................179

1.1.2.1. Vergiler.................................................................................................179

1.1.2.2. Harçlar..................................................................................................183

1.1.2.3. Harcamalara Katılma Payları..............................................................185

1.1.2.4. Diğer Gelirler.......................................................................................186

1.1.3. Devlet Yardımları.........................................................................................187

1.1.4. Borçlanmalar.................................................................................................189

1.2.İl Özel İdaresi Gelirleri..........................................................................................193

1.2.1. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar.........................................196

1.2.2. Öz Gelirler....................................................................................................197

1.2.3. Devlet Yardımları.........................................................................................198

1.2.4. Borçlanmalar............................................................................................... 199

1.3. Köyün Mali Yapısı................................................................................................201

1.3.1. Köyün Gelirleri.............................................................................................201

1.3.1.1. İmece....................................................................................................201

1.3.1.2. Salma................................................................................................... 202

1.3.1.3. Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES)........................ 203

1.3.2. Köyün Giderleri........................................................................................... 206

 

ONUNCU BÖLÜM

İLLER BANKASI

1.BANKANIN YAPISI ................................................................................................... 209

1.1.Genel Kurul............................................................................................................210

1.2.Yönetim Kurulu.....................................................................................................210

1.3.Denetim Kurulu.....................................................................................................211

1.4.Genel Müdür..........................................................................................................212

1.5.Banka Personeli......................................................................................................212

2.BANKANIN GÖREVLERİ .........................................................................................214

2.1.Yerel Yönetimlere Kredi Vermek..........................................................................216

2.2.Yerel Yönetimler Payının Dağıtımı.......................................................................217

2.3.Yatırım Faaliyetleri................................................................................................218

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ

1.YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE STATÜ SORUNU......221

2.ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE YEREL YÖNETİMLER BİRLİKLERİ ............................. 223

3.TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ...................................................... 227

3.1.5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununa Göre Birlik Modeli.................... 228

3.1.1.Birliklerin Kurulması................................................................................... 230

3.1.2.Birlik Yönetimi..............................................................................................231

3.1.2.1.Birlik Meclisi.........................................................................................232

3.1.2.1.1.Birlik Meclisinin Yapısı..........................................................232

3.1.2.1.2.Birlik Meclisinin İşleyişi........................................................232

3.1.2.2.Birlik Encümeni..............................................................................233

3.1.2.3.Birlik Başkanı................................................................................. 234

3.1.3.Birliklerin Mali Yapısı...................................................................................235

3.1.4.Birliklerin Denetimi..................................................................................... 236

3.1.5.Sulama Birlikleri.......................................................................................... 236

KAYNAKÇA................................................................................................................... 239

2017/10

Site İçi Arama
Haber ve Duyurular
Kitabımı Bastırmak İstiyorum

Haber Arşiv
     
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Anket
Sitemizi nasıl buldunuz?
Mükemmel!
Güzel
Biraz daha gelişebilir
Kötü

Sonuçları Göster
Geçmiş Anketler
İstatistikler
Toplam: 264496
Aktif: 6
Bugün: 458
Dün: 541

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Türk Çözüm